TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 547624-2020

16/11/2020    S223

Luksemburg-Luksemburg: Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski

2020/S 223-547624

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 002-001546)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Plateau de Kirchberg (TS/110)
Miejscowość: Luksemburg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: FreelancePL@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 4 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 002-001546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 3 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Powinno być:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 4 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 48

Powinno być:

Okres w miesiącach: 60

Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamiast:

jest to przetarg o charakterze ciągłym. Publikacja kolejnego ogłoszenia o przetargu jest przewidziana najpóźniej po upływie 42 miesięcy od wejścia w życie pierwszych umów ramowych.

Powinno być:

Jest to przetarg o charakterze ciągłym. Publikacja kolejnego ogłoszenia o przetargu jest przewidziana najpóźniej po upływie 54 miesięcy od wejścia w życie pierwszych umów ramowych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z przedłużeniem postępowania o udzielenie zamówienia zmianie uległy następujące dokumenty:

— umowa ramowa,

— specyfikacja warunków zamówienia.