Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 547624-2020

16/11/2020    S223

Luksemburg-Luksemburg: Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski

2020/S 223-547624

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 002-001546)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Plateau de Kirchberg (TS/110)
Miejscowość: Luksemburg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: FreelancePL@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 4 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 002-001546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 3 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Powinno być:

Przetarg dotyczy 9 kombinacji językowych (zob. sekcja II.2 ogłoszenia) o charakterze stałym. Nowe wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w czasie realizacji zamówienia. Umowy ramowe będą zawierane w odniesieniu do poszczególnych kombinacji. Maksymalna liczba umów ramowych dla poszczególnych kombinacji została z góry określona. Czas trwania umów wynosi 1 rok; mogą one być przedłużane automatycznie 4 razy na kolejne okresy roku. Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostanie ustalona lista klasyfikująca wykonawców, określająca początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ich ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług; może ona również ulec zmianie wskutek zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących.

Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 48

Powinno być:

Okres w miesiącach: 60

Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamiast:

jest to przetarg o charakterze ciągłym. Publikacja kolejnego ogłoszenia o przetargu jest przewidziana najpóźniej po upływie 42 miesięcy od wejścia w życie pierwszych umów ramowych.

Powinno być:

Jest to przetarg o charakterze ciągłym. Publikacja kolejnego ogłoszenia o przetargu jest przewidziana najpóźniej po upływie 54 miesięcy od wejścia w życie pierwszych umów ramowych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z przedłużeniem postępowania o udzielenie zamówienia zmianie uległy następujące dokumenty:

— umowa ramowa,

— specyfikacja warunków zamówienia.