Supplies - 54770-2021

03/02/2021    S23

България-гр. София: Медицински консумативи

2021/S 023-054770

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 205967328
Пощенски адрес: Лозенец, ул. „Козяк“ № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Леона Ивайлова Крумова
Електронна поща: lkrumova@lozenetz-hospital.bg
Телефон: +359 29607218
Факс: +359 29624771
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.lozenetz-hospital.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/23021
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/104743
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/104743
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи

Референтен номер: VII-3
II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи“ и включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните продукти, включени в техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в техническата спецификация от съответните консумативи.

При изпълнение на договора за обществената поръчка възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 956 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински консумативи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на медицински консумативи - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 98 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Галенови разтвори

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33692600 Галенови разтвори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на галенови разтвори - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Иригационни разтвори

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на иригационни разтвори - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пост оперативни и фиксиращи превръзки

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пост оперативни и фиксиращи превръзки - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специфични превръзки и превръзки със сребърни нанокристали

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични превръзки и превръзки със сребърни нанокристали - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Превръзки с йонизирано сребро и система за отстраняване на некротична тъкан

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на превръзки с йонизирано сребро и система за отстраняване на некротична тъкан - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Превръзки със сребърни йони и превръзки напоени с разтвор на Рингер

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на превръзки със сребърни йони и превръзки напоени с разтвор на Рингер - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пост оперативни трислойни незалепващи превръзки с тънък полиестерен филм

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пост оперативни трислойни незалепващи превръзки с тънък полиестерен филм - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стерилна силно абсорбираща превръзка

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на стерилна силно абсорбираща превръзка - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хирургически ръкавици - нестерилни

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141420 Хирургически ръкавици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хирургически ръкавици - нестерилни - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 275 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Шапки, маски, еднократно стерилно и нестерилно облекло

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33199000 Работно облекло за медицински персонал
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на шапки, маски, еднократно стерилно и нестерилно облекло - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 376 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Диетични храни за специални медицински цели

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15882000 Хомогенизирани диетични храни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на диетични храни за специални медицински цели - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон (ТЗ), а за обособени позиции 3—11 трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за регистрация като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон, а за обособени позиции 3—11 информация за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 от ЗМИ в таблица А: „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

1.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител по обособени позиции 3—11, трябва да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия/консумативи, издаден от компетентен орган на съответната държава.

2.1. Участниците по обособена позиция 2 трябва да имат разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);

2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.2.1. участниците по обособена позиция 2 следва да посочат необходимата информация за разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ в таблица А: „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2.3. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция 2, да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарствени продукти издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

3.1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия и консумативи, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили не по-малко от 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

3.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки (списък на доставките, извършени през последните три години, включително информация за стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, линк или друг достъпен източник на информация с възможност за извършване на проверка на информацията или референция за добро изпълнение), идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните три години, в параграф „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.2.1. Участниците по обособени позиции 3 ÷ 11 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) помещение за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ, гарантиращо своевременно изпълнение на поръчката.

3.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.3.1. Участниците по обособена позиция 2 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (една) складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантираща своевременно изпълнение на поръчката.

3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение на лекарствените продукти, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.4.1. Участниците по обособени позиции 3 ÷ 11 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение на медицинските изделия и/или консумативи, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3.4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.4.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства (списък с транспортните средства), с които разполагат за изпълнение на поръчката в параграф „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор‘ от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3.5.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите (ресурсите) на едно или повече трети лица.

3.5.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на техническите и професионалните способности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение посочените в офертата ресурси на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

3.6.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите на посочените от тях подизпълнител/и, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка.

3.6.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните техническите и професионални способности, участникът представя същите доказателства и за подизпълнителите в съответствие с вида и обема на дейността, която те ще изпълняват от обществената поръчка.

3.7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.8. Възложителят може да не приеме представено доказателство за техническите и професионалните способности на участник, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3.9. Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор,

Ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

Към датата на всяка доставка остатъчният срок на годност на съответните медицински изделия и консумативи/лекарствени продукти ще бъде минимум 70 % /седемдесет процента/ от обявения от производителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/03/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са задължит. и участник, които не отговаря на тези изисквания ще бъде отстранен от процедурата, когато:

Е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК;

Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналог. на тези в др. държава членка или в трета страна;

Има задълж. за данъци и задължителни осигурит. вноски по смисъла на чл. 162,ал.2,т.1 ДОПК и лихвите по тях, към държ. и към общината по седалището на възложителя и участника, или аналог. задълж., доказани с влязъл в сила акт на комп. орган;

За който е налице неравнопостав. в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

За който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б)не е предоставил изискваща се информ., свързана с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;.

За който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

За който е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.

В случай, че са нарушени изисквания по чл. 55,ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник:

Който е обявен в несъстоят. или е в производство по несъстоят., или е в процедура по ликвид., или е сключил извънсъд. спораз. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестр. лице се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят има право да не отстрани участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продълж. на стоп. дейност в държавата, в която е установен;

Който е сключил споразум. с др. лица с цел нарушаване на конкуренц., когато нарушението е установено с акт на комп. орган;

За който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата и когато нарушават забраните, предвидени в чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП, в чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и в чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата когато не посочат в офертата си действителните собственици по смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП на юрид. лице, което представл. и когато не могат да докажат произх. на пар. средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за общ. поръчка в съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗМИП.

Участниците трябва да са регистр. като търговци по смисъла на чл. 1 от ТЗ и да имат право да осъществяват търг. на едро с мед. изделия в съотв. с чл. 77 от ЗМИ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата се подава при условията и реда на чл. 196—чл. 199 от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е 14-дневен и започва да тече от публикуването на обявлението в РОП, а когато датите на публикуване на обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/01/2021