Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 548620-2020

16/11/2020    S223

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2020/S 223-548620

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zágoniné Dabi Annamária
E-mail: annamaria.dabi.zagonine@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18960682
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000814122020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000814122020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás-szervezetfejlesztési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000814122020
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bekezdés szerinti szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására a külön jogszabályban meghatározott szervezetek számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
75112100 Közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás különféle szervezetfejlesztési feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)re vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: Stratégia menedzsment, kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, humán erőforrás menedzsment, projektmenedzsment, vállalatszervezés, megfelelés biztosítási, információbiztonság és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó szervezetfejlesztési feladatokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.

Ennek megfelelően ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés(ek) megkötése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen az Országgyűlés vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, vagy az ilyen költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek, vagy azon gazdasági társaságok, amelyben az állam többségi befolyást gyakorol, vagy a mindezen szervezetek által alapított, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, vagy a mindezen szervezetek fenntartói joggyakorlása alá tartozó intézmények, vagy a kiemelt fontosságú szervezetfejlesztési feladatot megvalósító, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, illetőleg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetőleg a jogszabályi rendelkezések alapján a keretmegállapodáshoz csatlakozó egyéb szervezetek (együttesen: külön jogszabályban meghatározott szervezetek) lesznek, amely legalább 1000 szervezetet jelent.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti feladatokat, hanem ezen túlmenően, az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi szerződések teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás időtartama alatt éppen ezért előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző szerződések összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az egyidejűleg fellépő több beszerzési igényt nem lehetne rugalmas módon, kellő időben kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás, illetőleg a fokozott teljesítési képesség a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt, elvárás.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 11. Szervezetfejlesztési feladatmeghatározás feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 12. Humán erőforrás toborzás és fejvadászat feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 13. Projektmenedzsment szakmai támogató feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 14. Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer / Súlyszám: 65
Minőségi kritérium - Név: 15. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke (fő) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 16. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 17. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 18. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 512
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás időtartama, legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal megújítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy a 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint, ha az a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírásra került, a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz

a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;

b) a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén, nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.

(a) a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,

(b) a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, továbbá, amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

P/1 a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja)

Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (szervezetfejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja mindösszesen az 1 000 000 000 forintot.

P/2 a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja)

P/3 az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontja)

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében bármelyik évben negatív volt.

P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (szervezetfejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg mindösszesen az 1 000 000 000 forintot.

P/3 nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű, szervezetfejlesztés (üzletviteli tanácsadás) ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(c) legalább 1 fő vezető teljesítménymenedzsment tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, teljesítménymenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely teljesítménymenedzsment tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(d) legalább 1 fő vezető humán erőforrás menedzsment tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, humán erőforrás menedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely humán erőforrás menedzsment tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(e) legalább 1 fő vezető projektmenedzsment tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, projektmenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely projekt menedzsment tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(f) legalább 1 fő vezető vállalatszervezési tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, vállalatszervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely vállalatszervezési tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(g) legalább 1 fő vezető megfelelés biztosítási tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, megfelelés biztosítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely megfelelés biztosítási tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(h) legalább 1 fő vezető információbiztonsági tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, információbiztonsági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely információbiztonsági tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja)

M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva - adott esetben - a végzettséget, képesítést igazoló okiratot (pl. diplomamásolatot), valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szaktudás, illetve szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) és f) pontja)

Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.

M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független auditáló szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak. (Kbt. 132. § (1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja)

M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség megnevezését és leírását, csatolva a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja)

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(b) legalább 1 fő vezető folyamat menedzsment tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, folyamatmenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely folyamatmenedzsment tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/4 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi, vagy azzal funkcionálisan egyenértékű, eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a) Folyamatmenedzsment szoftver (QPR Process Designer)

b) Teljesítménymenedzsment szoftver (QPR Metrics)

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/1

(a) nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, olyan szervezetfejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások ellátására irányuló, legalább 100 db szerződés teljesítését, amelyek keretében

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, stratégia menedzsment szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, folyamatmenedzsment szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, teljesítménymenedzsment szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, humán erőforrás menedzsment szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, projektmenedzsment szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, vállalatszervezés szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, megfelelés biztosítási szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 5 db szerződés esetében, információbiztonsági szolgáltatás nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

(b) nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, szervezetfejlesztési és kapcsolódó szolgáltatások ellátására irányuló

— legalább 10 db olyan szerződés teljesítését, amelyek keretében sor került a stratégia menedzsment, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, humán erőforrás menedzsment, projektmenedzsment, vállalatszervezés, megfelelés biztosítási és információbiztonság területek közül, legalább 6 db szerződés esetében, legalább 3 területet érintő szolgáltatás egyidejű nyújtására is, és legalább 4 db szerződés esetében, legalább 5 területet érintő szolgáltatás egyidejű nyújtására is,

— legalább 10 db olyan szerződés teljesítését ahol, annak a szervezetnek, amelyre vonatkozóan a szerződés szerinti szolgáltatás ellátása irányult, az éves nettó árbevétele (költségvetési szerv esetén az éves költségvetési bevétele) legalább a 20 milliárd forintot, az éves átlagos állományi létszáma pedig legalább az 500 főt elérte vagy meghaladta.

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(a) legalább 1 fő vezető stratégiai menedzsment tanácsadó, aki

— legalább 10 éves, stratégia menedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben vezető tanácsadóként részt vett legalább 3 db olyan szerződés teljesítésében, amely stratégia menedzsment tevékenységet tartalmazott, és amelyekből legalább 1 db, kormányzati szervezetfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

M/3 nem rendelkezik bevezetett, ISO 9001 szerinti, szervezetfejlesztési (üzletviteli) tanácsadásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárások:

— minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,

— hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű és fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése és teljesítésbe történő bevonása

Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-393252
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § 1), (4) és (6) bekezdés és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. § 2)-(3) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlati biztosíték összege 25 millió forint, amely az ajánlatkérő MÁK 10032000-00334710-00000000 számú számlájára teljesíthető. Az egyéb részleteket a dokumentáció tartalmazza.

5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Stratégia menedzsment feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 49

2. Folyamatmenedzsment feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 37

3. Teljesítménymenedzsment feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 63

4. Humán erőforrás menedzsment feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 57

5. Csapatépítés és kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 65

6. Projektmenedzsment szabályozási feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 51

7. Vállalatszervezés feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 59

8. Megfelelés biztosításával (compliance) kapcsolatos feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 55

9. Információbiztonsági feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár /Súlysz.: 41

10. Szakemberek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 35

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.

Ajánlatkérő az 1-14. és 17-18. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ.2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. aa) pont szerint, a 15. és 16. részszempont esetében az adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató 1. számú melléklet B. pont szerint pontozza. A 17. és a 18. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3, illetve 6 főnél. A 17. és a 18. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 12, illetve 24 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 11-13. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.

10. A IV.2.6) pont 30 napot jelent.

11. FAKSZ neve és lajstromszáma: Zágoniné Dabi Annamária, 00325.

12. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2020