Services - 549144-2018

13/12/2018    S240    Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Radioactive waste treatment services

2018/S 240-549144

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „AETs Kozloduy“ EAD
National registration number: 106513772
Postal address: Ploshtadka AETs „Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Town: Kozloduy
NUTS code: BG313 Враца
Postal code: 3321
Country: Bulgaria
Contact person: Aneliya Momchilova
E-mail: ANMomchilova@npp.bg
Telephone: +359 72584
Fax: +359 76007

Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4042
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране“

II.1.2)Main CPV code
90521000 Radioactive waste treatment services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране.

Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

— етап 1 „Разработване на план за пробоотбиране“,

— етап 1-а „Проучване“,

— етап 1-b „Изготвяне на програма за пробоотбиране“,

— етап 2 „Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ“,

— етап 3 „Извършване на радиохимични анализи“,

— етап 4 „Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“,

— етап 5 „Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето“.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
Main site or place of performance:

Територията на гр. Козлодуй и община Враца

II.2.4)Description of the procurement:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране.

Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

— етап 1 „Разработване на план за пробоотбиране“,

— етап 1-а „Проучване“,

— етап 1-b „Изготвяне на програма за пробоотбиране“,

— етап 2 „Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ“,

— етап 3 „Извършване на радиохимични анализи“,

— етап 4 „Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“,

— етап 5 „Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето“.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Наличие на персонал с определен професионален опит за изпълнение на поръчката / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Наличие на персонал със специфична професионална компетентност за изпълнение на поръчката / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 492 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Няма изискване.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма изискване.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма изискване

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка или услуга.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности (под „сходни дейности“ да се разбира опит в областта на радиационната защита и радиационния мониторинг).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

2. Възложителят отстранява от процедурата кандидат/участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

Продължава в т. VI.3)

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Няма изискване

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Възложителят заплаща цената поетапно чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане изпълнението на услугите за съответния етап срещу представени оригинална фактура за стойността на съответните етапи, приемно-предавателен протокол за предаване на изготвените отчети по съответните етапи, утвърден протокол от технически съвет на възложителя за приемане на изготвените отчети за съответните етапи без забележки и протокол за проведено обучение на 5 броя на експерти на АЕЦ „Козлодуй“.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2019
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/02/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължение от т. III.1.4):

3. Специфични национални условия за отстраняване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудова миграция и трудова мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Към т. IV.2.6) относно валидност на офертата участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертата от страна на възложителя същото не бъде направено.

Заявленията ще се отворят на публично заседание 21.1.2018 г, 13:30 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

За публичната част на заседанието могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масова информация.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Postal address: Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Town: Козлодуй
Postal code: 3321
Country: Bulgaria
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Telephone: +359 973-73230
Fax: +359 973-76007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/12/2018