Works - 549292-2021

29/10/2021    S211

Poland-Prudnik: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 211-549292

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Postal address: Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, woj. Opolskie
Town: Prudnik
NUTS code: PL523 Nyski
Postal code: 48-200
Country: Poland
Contact person: Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik Wojciech Wicherek, Arkadiusz Żurakowski
E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +077 4363241
Internet address(es):
Main address: https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-prudnik
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-prudnik
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna PGL LP
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice

Reference number: S.270.1.5.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Mokre w oddz.1120A c,b obręb Bogdanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach odbudowy zbiorników retencyjnych Bogdanowice przewiduje się wykonanie:- michy ; groble czołowe; groble boczne i dno zbiornika; rów odwadniający w czaszy zbiornika; rów odpływowy, zlokalizowany poniżej zbiornika; rów zasilający, zrzutowy, odpływowy i osuszający dno zbiornia; przelew awaryjny;Zastawka na rowie zasilającym;Wylot do rowu zasilającego z zasuwą awaryjną; droga techniczna i zjazd ; schody skarpowe.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie na platformie JOSEPHINE lub poczty elektronicznej (adresy powyżej), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE podpisanej podpisem kwalifikowanym. Maksymalny rozmiar plików wynosi 300 MB.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 956 325.85 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111213 Site-clearance work
45111100 Demolition work
45111200 Site preparation and clearance work
45240000 Construction work for water projects
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233220 Surface work for roads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik Leśnictwo Mokre na dz. nr 547/1, 909, 512/6, 956 obręb Bogdanowice ark mapy 2.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach odbudowy zbiornika retencyjnego Biechów przewiduje się wykonanie:

Groble uszczelnione matą bentonitową i gruntem gr. min 30 cm. Korona zapory o spadku poprzeczny (2-3%). Czasze zbior. nr 1 i 2 odtworzone przez mech. wykop, uformowanie skarp, dna i rowu, poszerzone. Rów zasilający dł. 300 m o parametrach: szer. w dnie 1,5 m, nachylenie skarp 1:1.5 umocnienie dna kamieniem frakcji 100/250 mm. Na skarpach narzut o szer. 100-120 cm powyżej humus obsiany trawami. Wylot do rowu z rurociągu zasuwy awaryjnej obustronne ubezp. skarp i dna na dł. 6 m brukiem kamiennym na betonie. Rów zrzutowy trapezowy o dnie szer. 1,0 m skarpy o nachyleniu 1:1 głębokość 1,5 m. Rów odpływowy trapezowy o głębokości 1,2 m szer. dna 0,6 m skarpy o nachyleniu 1:1. Rów osuszający umocniony belkami drewnianymi i palikami o szer. dna 0,6 m głębokości 0,2 m. Mnichy: światło stojaka 1m, śr. leżaka z PVC 500 mm posadowione na chudym betonie B 7.5 gr.20 cm. Ściana piętrząca z szandorami dębowymi gr. 40 mm w ślizgach z ceownika C50. Przepust o śr. 800 mm z rury karbowanej o sztywności obwodowej SN8 ze ściankami betonowymi na ławie z betonu C-16/20 gr. 40 cm. Ściany oporowe typu L z betonu B-30 na gruncie z podsypki z betonu B7,5 o gr.20 cm. Ściany zazbrojone podwójną siatką z pręta zbrojeniowego żebrowanego śr. 12 mm. Rura obsypana materiałem piaszczystym stabilizowanym cementem w ilości 50 kg/m3 piasku zagęszczone warstwami do stopnia Is > 0,97 dł. 8,50 m. Przelew awaryjny wybrukowany kamieniem frakcji 100/250 mm na warstwie betonu C-16/20 gr. 20 cm. Spoiny z zaprawy cement. min 7,5 MPa z dodatkiem wodoszczelnym. Poniżej przelewu niecka wypadowa. Nachylenie skarp niecki 1:1,5 szer. przelewu 6,0 m nachylenia najazdów 1:5. Zjazd technologiczny o szer. 3,0 m z poboczami kamiennymi spadku podłużnym 15% z kamienia frakcji 100/250 na podbudowie z betonu C-16/20 W8 gr. 20 cm. Spoiny jak wyżej. Schody betonowe o szer. 1,0 m na warstwie betonu C-16/20 W8 gr. 20 cm i warstwie maty bentonitowej o gr. 30 cm. Uszczelnienie grobli ścianką winylową typu GW-460/5.5 wysokości 3 m. Zastawka na rowie leśnym za wlotem rurociągu DN400 z betonu B-25 W8 z szandorami dębowymi gr. 12 cm w ślizgach z ceownika zimno giętego C140*70*5 mm. Na skarpach i w dnie rowu przed zastawką na dł. 10 m, narzut kamienny frakcji 100/250 mm. Zasuwa awaryjna typu RIA SVM-TG 400 śr. 400 mm w studni betonowej śr. 1500 mm zakończonej włazem żeliwnym typu D400. Ubezpieczenie skarp i dna na dł. 6 m i pełnej wysokości skarp, brukiem kam. na betonie B20 gr. 20 cm. Rów zrzutowy o szer. w dnie 1,0 m nachylenie skarp 1:1,5 m,stopy skarpy z żerdzi wys. 15cm skarpy z narzutem kamiennym na szer. 1 m. Rurociąg zasilający średnicy 400 mm SN8 z zastawką piętrzącą na ławie betonowej z betonu B-20 W8 i otuliną z gliny o gr. min 50 cm. Na wlocie do rurociągu krata separacyjna z prętów śr. 10 mm w rozstawie oczek 5*5 cm, wlot z bruku kamiennego na betonie B20 W8 o promieniu zabudowy 1,5m. Rów osuszający rurociąg śr. 400 mm na wlocie krata stalowa jw. obudowany brukiem kam. na betonie B20 W8 o promieniu zabudowy 1,5m wylot poprzedzony zasuwą awaryjną umocniony brukiem jw. Droga o szer. 3.0 m z- mieszanka kamienna szarogłazowa frakcji 0/31.5 gr. 10 cm- mieszanka kamienna granitowa 0/63 gr. 20 cm- pospółka średnioziarnista gr. 15 cm. Pobocza gruntowe szer. 75 cm z - humus gr. 15 cm. Parametry zbiornika nr 1:- pow. dna 10025,0 m2 – pow. wody 11135,0 m2- pow. na krawędzi grobli 11945,0 m2- obj. całk. 24715,0 m2- obj. użytk. retencji stałej 18515,0 m2- nachylenie skarp 1:1,5. Parametry zbiornika nr 2:- pow. dna 5460,0 m2- pow. wody 6365,0 m2- pow. na krawędzi grobli 6535,0 m2- obj. całk. 13495,0 m3- obj. użytk. retencji stałej 10345,0 m3- nachylenie skarp 1:1,5

Szczeg.opis prac i technologii prac w Projekt budowlano-wykonawczym, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiarze robót, Operacie Wodno-prawnym

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 12/12/2021
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich nr POIS.02.01.00-0006/16

II.2.14)Additional information

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.Nie przewiduje: a)zastosowania aukcji elektronicznej, b)zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, c)zawarcia umowy ramowej, d)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, e)wymagań wskazanych w art. 96 ust.2 pkt 2 pzp;Zgodnie z art. 257 p.z.p. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, nie zostaną przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 9 SIWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zbiornika o całkowitej powierzchni 0,4 ha min 1 szt..

Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający będzie uznawał wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub odtworzeniu zbiorników wodnych

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- koparko ładowarka z łyżką o pojemności 0,25 m3 – 1 szt.

- koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności 2,5 m3 – 1 szt.

- spycharka gąsienicowa – 1 szt.

- wibromłot – 1 szt.

- samochód samowyładowyczy 15-20 t – 2 szt.

- walec wibracyjny – 1 szt.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

5 pracownikami ogólno-budowlanymi

do pełnienia funkcji Kierownika budowy * - 1 osoba z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie, przebudowy, rozbudowy, budowy, odtworzenia co najmniej jednego zbiornika wodnego retencyjnego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień inżynieryjno-hydrotechnicznych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art. 104 Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2020r. poz. 1333) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życiu ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz oraz złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Wykaz osób, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 9 SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 08:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 09:00
Place:

Nadleśnictwo Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34 .

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu zgodnie w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP i art. 109 ust. 1 pkt.1-5 i 7-10 PZP potwierdzając: brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 SWZ i w pkt 6.3 SWZ. Wykonawca przedstawi oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ dział 9 tj.: a)oświadczenie Wykonawcy wstępnie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia b) wykaz robót budowlanych c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane potwierdzają zdolność techniczną lub zawodową w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej e) wykaz osób, do realizacji zamówienia f) wykaz urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia g) informację z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP h) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP i) zaświadczenie naczelnika US zgodnie z wymogiem art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP j) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający w zakresie wymogu art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP k) odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG w zakresie wymogu art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP l) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. Wykonawcy występujący wspólnie dokumenty wymienione powyżej w pkt. a, g-l składa każdy z nich. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski składa dokumenty tam wystawione tj. A) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny danego kraju w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP B)zaświadczenia lub dokumenty: -o nie zaleganiu: (1)z opłacaniem podatków i opłat (2) składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -że (1) nie naruszył obowiązków płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Wykonawcy złożą ww. podmiotowe środki dowodowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

Zamawiający wymaga: 1) wadium w wysokości 8000 PLN sposób wniesienia i zwrotu opisano w dziale 11 SWZ 2) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto opisanych w dziale 17 SWZ 3) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w dziale 3.2.a SWZ. Zamawiający nie udziela zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Szczegóły w SWZ i załącznikach na stronie Zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne .

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676‘
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/10/2021