Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 551003-2021

29/10/2021    S211

Romania-Suceava: Protective gear

2021/S 211-551003

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
National registration number: 4243983
Postal address: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 21, Sector: -, Judet: Suceava
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720237
Country: Romania
Contact person: DANIELA CRAP
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telephone: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Internet address(es):
Main address: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130197
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitara
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare de protectie COVID-19, divizat pe 3 loturi

Reference number: 4243983/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare de protectie COVID-19, divizat pe 3 loturi, pentru 24 luni, conform caietului de sarcini si anexa la caietul de sarcini.

Nota: Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 606 875.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca FFP2 cu supapa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Description of the procurement:

Masca FFP2 cu supapa, conform caietului de sarcini. Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru/ lot = 120.000 - 125.000 buc. Valoarea minima - maxima estimata acord-cadru, lei fara TVA/ lot= 2.760.000 - 2.875.000 lei. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent/ lot = 5.000 - 10.000 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent,lei fara TVA- 230.000 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 875 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca FFP2 fara supapa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Description of the procurement:

Masca FFP2 fara supapa, conform caietului de sarcini. Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru/ lot = 120.000 - 125.000 buc. Valoarea minima - maxima estimata acord-cadru, lei fara TVA/ lot= 1.320.000 - 1.375.000 lei. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent/ lot = 5.000 - 10.000 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent,lei fara TVA- 110.000 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 375 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca FFP3 cu supapa si filtru

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Description of the procurement:

Masca FFP3 cu supapa si filtru, conform caietului de sarcini. Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru/ lot = 60.000 - 62.500 buc. Valoarea minima - maxima estimata acord-cadru, lei fara TVA/ lot= 1.302.600 - 1.356.875 lei. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent/ lot = 2.500 - 5.000 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent,lei fara TVA- 108.550 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 356 875.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE,cf.art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).In declaratie se vor nominaliza si persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie,respectiv:

- Dr. Alexandru Calancea - Manager Interimar;

- Dr. Siriopol Dimitrie-Cristian - Director Medical Interimar ;

- Ec. Renate Simader - Director Financiar-Contabil Interimar;

- Ec. Daniela Crap - Director Administrativ Interimar;

- Ec. Daniela Rotar - Sef Serviciu Licitatii, Contractare, Aprovizionare

In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare ( daca este cazul ) , in care va fi mentionata partea de subcontractare si procentele de subcontractare.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

1.• certificatele fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentarii ( pentru sediul principal); Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016.

Conform Art. 168 din Legea nr. 98/2016, (1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).

(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului/ contractului subsecvent (fără TVA) , respectiv :- Lotul nr. 1 –110.000 lei, - Lotul nr. 2 – 230.000 lei, - Lotul nr. 3 – 108.550 lei, Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:Se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.- Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere va fi prezentat de catre ofertanti odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/ copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare, in valoare de cel putin valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv:- Lotul nr. 1 –110.000 lei, - Lotul nr. 2 – 230.000 lei, - Lotul nr. 3 – 108.550 lei, Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecţie umană indiferent de forma de prezentare şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivităţi).Ultimii 3 ani vor fi calculaţi prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare.

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateSe solicita descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, pentru dovedirea capacitatii tehnice a ofertantului .

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarea sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent - (ORDIN nr. 2376 din 4 decembrie 2020 privind conţinutul, modalitatea de completare şi modul de utilizare a documentelor standard "Instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţi" şi "Caiet de sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică/sectorial având ca obiect măşti de protecţie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului/achiziţiei invocat/invocate drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data şi numărul documentului de recepţie (procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta) - (ultimii 3 ani);Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului/ofertantilor clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepţie/părţi relevante ale contractului/achiziţiei, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv descrieri sau fotografii urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanţii clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:- certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 208-543531
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/12/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SICAP. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in SICAP .Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate in SICAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou,, Suceava
Postal address: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Town: Suceava
Postal code: 720237
Country: Romania
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telephone: +40 230510659
Fax: +40 230510659
Internet address: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2021