TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 551195-2021

Submission deadline has been amended by:  613671-2021
29/10/2021    S211

Romania-București: Protective and safety clothing

2021/S 211-551195

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
National registration number: RO 4203997
Postal address: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032572
Country: Romania
Contact person: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telephone: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet address(es):
Main address: www.igsu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130221
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Cizme scurte din piele cu branț de protecție

Reference number: 11117
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord cadru având ca obiect furnizarea produsului :Cizme scurte din piele cu branț de protecție în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 49417 din 24.09.2021.

Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de calificare/informațiilor suplimentare: În a 11 zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

-Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 19.

-Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 520 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Acord- cadru de furnizare a produsului ”Cizme scurte din piele cu branț de protecției”

Cantități estimate acord cadru: minim 4.000 per. - maxim 16.000 per.

Cantități estimate contract subsecvent: minim 1.000 per. - maxim 4.000 per.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 4.000 per. x 970 lei fără TVA = 3.880.000,00 lei fără TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Din raportul depus în cadrul propunerii tehnice pentru produsul finit, caracteristica tehnică referitoare la protecția împotriva căldurii radiante poate prezenta valori astfel: / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Din raportul depus în cadrul propunerii tehnice pentru produsul finit, caracteristica tehnică referitoare la rezistența la vaporii de apă pentru căptușeală, poate prezenta valori astfel: / Weighting: 12
Price - Weighting: 76
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

- certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat e.t.c.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare / punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate (conform O.G. nr. 3 / 2021);

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

- documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

- documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul - Inspector General

RADU Cristian - Prim adjunct al Inspectorului General

CHICHIȘAN Miron – Adrian – (î) Adjunct al Inspectorului General

BALACI MIROIU Anda Camelia - Șef Direcția Financiară

MARIAN ILIE - Șef Direcția Proiecte cu Finanțare Externă

BULEA Virgil - Șef Direcția Comunicații și Tehnologia Informației

STAN Aurel - (î) Șef Serviciu Achiziții Publice

CIOBANU Florin Cătălin - Șef Serviciu Juridic

COJOCARU Ana - Șef Serviciu Decontări Buget Propriu

POPA Cătălin – (î) Șef Direcție Logistică

DRĂGOLICI Antoniu - Cristian - Șef Serviciu Intendență

IFTODE Marius – Ofițer Serviciu Achiziții Publice

CHISCOP Mihaela Laura– Personal Contractual Serviciu Achiziții Publice

VÎRBAN Carmen - Mirela – Ofițer Serviciu Intendență

BARDAȘ Monica Ileana - Ofiter Serviciu Intendență

OLTEANU Nicoleta Teodora - Ofițer Direcția Financiara

LITRĂ Valentin Ionuț - Ofițer Direcția Financiara

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire) – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1

- Operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, iar operatorii economici străini trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență.

- Din documentul de inregistrare trebuie să reiasă că operatorul economic este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

- În cazul ofertanților, din documentul de inregistrare trebuie să reiasă că aceștia au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului – cadru. Mai exact, trebuie să existe corespondență între activitățile (menționate sub forma de cod CAEN) operatorului economic cu obiectul achiziției. Această cerință se aplică si pentru subcontractanți (în situația în care vor fi executate părți din contract de către aceștia), pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Modalitatea de îndeplinire:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri.

- Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

- Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri minimă anuală.Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale (globale) a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2018 2019 și 2020 trebuie să fie cel puțin egală cu: 3.880.000,00 leiPentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului - cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateDepunerea de eșantioane de produs

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent, într-un domeniu care să aibă corespondență cu obiectul achiziției.Conform prevederilor art. 200 alin 2 din Legea 98/2016 - ”În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă accepta certificate echivalente cu SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.”

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Ofertantul are obligația de a depune eșantion compus dintr-o pereche gata confecționată (mărime medie 42), realizate cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini pct. 3.4.3.5. lit. c).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant unic sau asociat).Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire:1. Certificat emis de un organism de certificare acreditat, valabil la momentul prezentăriisau2. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.Modalitatea de îndeplinire a cerinței referitoare la standarde în funcție de structura ofertantului:-În cazul ofertei individuale, ofertantul are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității. -În cazul unei oferte în asociere, fiecare dintre membrii asocierii, corespunzător părții sale de implicare, are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității. -În cazul unui ofertant care se bazează pe capacitatea unui alte entități pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor de capacitate impuse în cadrul unei proceduri de achiziție: un certificat emis de un organism de certificare acreditat în favoarea terțului, nu poate fi luat în considerare, acesta nefiind o resursă transferabilă.Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe. A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019. 2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 5.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea acordului cadru, transmisă de Autoritatea contractantă. Dacă termenului de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea acordului cadru, situația va fi asimilată refuzului de a semna acordul cadru, iar Autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit acordul cadru a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia acordul cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează Informații privind etapa de licitația electronică, utilizată la reluarea competiției dintre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în vederea atribuirii contractelor subsecvente (a se vedea prevederile art. 20 alin. 9 din HGR nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare): a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: PREȚUL UNITAR, în LEI fără TVA; b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU EXISTĂ LIMITE, cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute în caietului de sarcini și a propunerii tehnice; c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor pe parcursul licitaţiei electronice: c.1. Opțiuni pentru ofertanți in timpul rundei de licitație: - Vizualizarea celei mai bune oferte : DA - Vizualizarea numarului de ofertanti: DA c.2. Opțiuni de oprire/prelungire a rundelor de licitație: - Posibilitatea opririi desfășurării rundelor următoare în cazul neîmbunătățirii ofertei în ultima runda de licitare: nu este cazul - Posibilitatea de prelungire automată a licitatiei: Da - P... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Aut Cont

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2021