Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 553032-2021

29/10/2021    S211

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 211-553032

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 197-513185)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40–635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Tel.: +48 323598952
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.124.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia

Dostawa leków:

zad. 1 - zad. 18

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 18.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 18 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Pełny opis w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 197-513185

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 02.11.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Powinno być:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 05.11.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/11/2021
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/03/2022
Powinno być:
Data: 04/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/11/2021
Powinno być:
Data: 05/11/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: