TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 553063-2021

29/10/2021    S211

Nederland-'s-Gravenhage: Motorvoertuigen

2021/S 211-553063

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 181-468747)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Alessandro Mantovani
E-mail: AD.Mantovani@mindef.nl
Telefoon: +31 651559699
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177596

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging Vrachtauto's Militaire MuziekKapel

Referentienummer: 170792
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vervanging Vrachtautos

3x VAU 130KN 6x2 Muziek Transport

2x VAU 130KN 6x2 incl. vangmuilkoppeling Muziek Transport

1x Middenasaanhangwagen 120kN Muziek Transport

inclusief all-in onderhoudscontract gedurende 10 jaar.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 181-468747

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nummer van de aankondiging in het PB S
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/11/2021
Te lezen:
Datum: 30/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 09/11/2021
Te lezen:
Datum: 30/11/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: