Építési beruházás - 553916-2018

18/12/2018    S243    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közúti híd építése

2018/S 243-553916

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Hivatkozási szám: EKR000944072018
II.1.2)Fő CPV-kód
45221111
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100
45221111
45221119
45233228
45233294
45000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, III. kerület, Flórián tér.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

Főbb mennyiségek:

— Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3

— Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111 444 kg

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2

— Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3

— Hídon kötőréteg építése: 285 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 52 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19 685 kg

— Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2

— Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2

— Saru javítása, tisztítása: 520 db

— Betonszegély bontása: 790 m

— Kiemelt szegély építése: 790 m

— AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3

— SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3

— Közúti jelző építése: 2 helyen

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többlet jótállás (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 410
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) Kbt. 61.§ (4) bek. szerint részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

2.) FAKSZ: Sallai Zoltán, lajst.sz:00888

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban: AT), (közös AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ), aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (Kbt.62.§ (3),(5), 63.§(3)szerint).

A Kbt.74.§(1)bek. b)pontja értelmében az Ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. KR) 1. § (1)bek., a 3.§ (1)-(3a),4.§ (1)bek. alapján az ajánlat benyújtásakor az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 65.§(7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a 15.§ alapján a KR II. fejezete szerint kitöltött EEKD, mely igazolja, hogy a kap. rend. bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015.KR. 4.§(3)-(4), 6.§(1)-(2) bek szerint).

A 321/2015.KR 15.§(2) bek. értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015.KR 15.§(1)bek. értelmében AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, amellyel eleget tesz a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Igazolási mód (AK külön felhívására): A 321/2015.KR 8. és 10.§-a valamint a 12-13.,15.§-ai szerint kell AT-nek igazolnia, illetve az AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. KR 1.§ (7)bek, 14. és 16.§-aira is). Az igazolások benyújtására, illetve a kizáró okok AK által történő ellenőrzésére Magyarországon letelepedett AT-k esetén a 321/2015. KR 8.§-a, a nem Magyarországon letelepedett AT-k esetén a 321/2015. KR 10.§-a irányadó.

A 321/2015.KR III. fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ.1) AK a 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1) bek. alapján előírja az 1997. évi LXXVII.tv. szerinti, ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett GSZ-nek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

AT-nek - a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában - az ajánlatba benyújtandó EEKD-ban foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt Kbt. 65.§(1)bek. c) pontja szerinti alk-i minimum követelménynek megfelel. AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.

Igazolási mód (AK külön felhívására):

SZ.1) Magyaro-on letelepedett GSZ-k esetén az ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékének adatait az AK ellenőrzi. Nem Magyaro-on letelepedett GSZ-nek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

AT alkalmatlan, ha az ép.kiv. tevékenységet végző GSZ az Étv. szerinti, ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyaro-on letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

AT-nek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. Korm. rend. 1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az alkalmassági követelményt. AK a 321/2015. Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát is, tehát AT-nek az EEKD IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.

Ha az AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, illetőleg a 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő (közös AT) csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételről szóló nyilatkozatot.

A 321/2015. KR. 19. § (3) bek-ben foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7), (11) bekezdéseiben meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, valamint a 321/2015. Korm. rend. 19. § (6) és (7) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a közbeszerzés tárgya (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 800 000 000 Ft összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás (ajánlatban): AT-nek a 321/2015. KR 1.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az alk-i követelményt. AK a 321/2015. KR 2.§ (5) bekezdés alapján az alk-i követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát is, tehát AT-nek az EEKD IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. KR 3.§ -ban foglaltakra!

Igazolási mód (AK külön felhívására):

M/1: Az AT-nek (közös AT-nek) csatolnia kell a 321/2015. KR 21. § (2) bek. a) pontjában foglaltak szerinti, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb, városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett közbeszerzés tárgya (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) szerinti, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett) kivitelezési munkáinak ismertetését tartalmazó igazolást. A 321/2015. KR. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást legalább az alábbi tartalommal szükséges benyújtani:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásnak időpontja),

— teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél hivatalos megnevezése, címe, az információt adó neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),

— az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. KR. 21. § (2a) a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11) bek-re, és a 321/2015. KR 22.§ (5) bek-re!

M/2: A 321/2015. KR 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az AK az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakember tüntesse fel a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év, hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek-re, valamint a 321/2015. Korm. rend. 24. § (1), (2), (5) bek-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik:

Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben, városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és szerződésszerűen teljesített közúti műtárgy** építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta:

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 218 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 430 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 167 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 5 244 m2

— Hídon kötőréteg építése: 200 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 140 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 36 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 1 565 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 13 780 kg

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 5 590 m2

— Kiemelt szegély építése: 553 m

— AC 22 kötő (mF): 277 m3

— SMA 11 (mF): 160 m3

*Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi tömegközlekedéssel is érintett.

**Közúti műtárgy: Mindazok az út vonalába épített műszaki létesítmények, amelyek lehetővé teszik az út zavartalan és biztonságos vezetését a különféle akadályok felett, alatt vagy mellett.

Az M/1. alkalmassági követelmény max. 2 db referencia bemutatásával igazolható!

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és aki legalább 60 hónap projektirányítási/projektvezetői gyakorlattal rendelkezik közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.

M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki közúti műtárgy építése és/vagy felújítása szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki útépítés és/vagy útfelújítás szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, azaz min. 3 szakember bemutatás szükséges.

M/2 Igazolási mód folyt. (AK külön felhívására):

Az Étv., valamint a 266/2013. (VII.11.) KR. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. Amennyiben az M.2.1) pont szerinti szakember szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése – a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása – mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: teljes nettó vállalkozói díj napi 1 %-a, de max. 20 %.

Hibás teljesítési kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a vállalkozási szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.

A számlák kifizetése a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(7) bek.,Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a 322/2015.Kr.30-32/B. § szerint történik.

Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ellenérték teljesítése a fordított áfa alkalmazásával történik.

Tartalékkeretet a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Előleg a Kbt. 135.§(7)bek szerint.

Teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a. AT nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek szerint!

Nyertes AT-nek a 322/2015 K.R. 26. § szerinti biztosítással kell rendelkeznie.

A kötelező jótállás időtartama: 60 hónap. Ezen felül a vállalt többlet jótállási idő értékelési szempont!

További részletek a szerződéstervezetben!

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/01/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az értékelési szempont szerinti megajánlást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.

2. AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 13. § (2) bekezdésre!

3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr. 13. § (3) bek szerinti meghatalmazást. Közös AT-knek az AJ-hoz csatolniuk kell megállapodásukat a Kbt. 35.§ figyelembevételével.

4. Alk. igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát (továbbiakban: NY) a Kbt.66.§(2)bek szerint.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a Kbt.66.§ (6) bek, a 65. § (7) bek és a Kbt.67.§ (4) bek szerinti NY-ot, az EEKD dokumentumot, és az aláírási jogosultság igazolását. A Kbt.65.(7) bek és a 66.§(6)bek tekintetében nemleges tartalmú NY-ot is csatolni szükséges.

7. AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, M1, M2 pontok feltételeit és igazolását.

8. AT a Kbt. 44. § (1) bek-ben foglaltak szerint eljárhat. AK kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dok-ok az EKR-ben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az AJ-ban csatolásra.

9. Ha bármely az ajánlatban csatolt igazolás, NY nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű felelős fordítással együtt köteles becsatolni.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést, mint szakmai ajánlatot a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján.

11. AK nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bek. alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 - 10. Pontszámítás módszere az 1. értékelési részszempont (ajánlati ár ÁFA nélkül összesen) esetén fordított arányosítás; a 2. értékelési részszempont (vállalt többlet jótállás) esetén egyenes arányosítás, a 3. értékelési részszempont (szakember többlettapasztalata) esetén egyenes arányosítás.

A vállalt többlet jótállás tekintetében AK az előírt 60 hónapot meghaladó 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli. A többlet jótállást egész hónapokban kell megadni, eltérő esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen! A min. megajánlás 0 hónap, amely esetben a legalacsonyabb (0) pontot kapja AT. Az értékelés során a max. figyelembe vehető megajánlott többlet jótállás időtartama, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad ajánlatkérő: 36 hónap (azaz összesen 96 hónap jótállási idő).

A szakember többlettapasztalat értékelési részszempont tekintetében AK a felhívás M.2.1) pontjában meghatározott 60 hónap szakmai tapasztalaton túli 0-36 hónapos projektirányítási/projektvezetői tapasztalatot vizsgál közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.

A többlet tapasztalatot egész hónapokban kell megadni, eltérő esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen! A min. 0 hónap, amely esetben a legalacsonyabb (0) pontot kapja AT. Az értékelés során a max. figyelembe vehető többlet tapasztalat 36 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb szakmai tapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad AK: 36 hónap (azaz összesen 96 hónap szakmai tapasztalati idő).

13. Az e-Kr. 10. § (4) bek. alapján az AK a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

14. II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.12) További információk folytatása:

15. A IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap alatt 60 nap értendő.

16. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

17. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT által bemutatott M.2.1) pontjában megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal. AT csatolja NY-át arról, miszerint vállalja, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog, és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, mely esetben az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

19. AK a Kbt.39.§(1) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat bocsát AT-k rendelkezésére, az abban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani.

20. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-it alkalmazza.

21. A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT-ként szerződő fél köteles a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100 000 000 Ft/káresemény és 500 000 000 Ft/év értékű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó C.A.R építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni/fenntartani. A felelősségbiztosítás meglétét nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor igazolnia kell a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb dokumentum másolatával. A biztosítást a létesítmény egészére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő teljesítésigazolás kiállításától számított 60 napig fenn kell tartania a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. A felelősségbiztosítás meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. Amennyiben AT a felelősségbiztosítás meglétét nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. AT-nek ajánlatában csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy AK által előírt felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fog.

22. AK teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés értelmében AK az új gazdasági szereplő esetében egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

23. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.

24. Öntisztázás a 321/2015. KR. 4. § (3) bek. szerint.

25. AT a változásbejegyzési eljárásról nyilatkozzon az ajánlatban (nemleges tartalommal is).

26. Az ajánlattétel 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a BKK Zrt. CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számú számlájára (IBAN szám: HU55 10700024 67032082 51900001 Swift kód: CIBHHUHB). Az ajánlati biztosíték igazolása az ajánlatban csatolandó!

27. További részletek a KD-ban!

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018