TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 554648-2021

29/10/2021    S211

Poland-Rypin: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 211-554648

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rypin
National registration number: 910 866 749
Postal address: ul. Lipnowska 4
Town: Rypin
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jarzębowska
E-mail: przetargi@rypin.pl
Telephone: +48 542809703
Fax: +48 542809700
Internet address(es):
Main address: www.bip.rypin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reference number: RRW.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej należących do gminy Rypin, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z tabelami zawarty jest w SWZ w rozdziale 3.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
II.2.4)Description of the procurement:

Teren gminy Rypin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności faktur / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin / Weighting: 30%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada:

Ważny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ważną Decyzję – zezwolenie na transport odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)

Ważną Decyzję – zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) wydaną dla nieruchomości na której będzie prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dla bazy magazynowo- transportowej (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów) i

Ważny wpis do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) lub ważny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779 z późn. zm.)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

Usługi o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto polegające na odbiorze odpadów komunalnych w systemie odpadów zmieszanych i

Usługi o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto polegające na odbiorze odpadów komunalnych w systemie odpadów selektywnych;

Będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Rypin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza musi być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

Będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą posiadać cyfrowe urządzenie rejestrujące, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, który jest załącznikiem do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego miniPortal. Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX u.p.z.p., przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 u.p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze

1) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2) Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia

ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia

tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

3) Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania

odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4. Odwołanie

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wobec treści ogłoszeni

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2021