Árubeszerzések - 556131-2020

20/11/2020    S227

Magyarország-Budapest: Különféle kertészeti eszközök

2020/S 227-556131

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rudolf.korpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001137482020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001137482020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzés

Hivatkozási szám: EKR001137482020
II.1.2)Fő CPV-kód
16160000 Különféle kertészeti eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése kapcsán pályakarbantartási eszközök beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16141000 Műtrágyaszóró
16160000 Különféle kertészeti eszközök
16311000 Fűnyíró
34144440 Homokszóró járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Bozsik Stadion (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1–3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a pályakarbantartási eszközök a Teljesítési Helyre történő leszállítása, a Teljesítési Helyen történő beállítása és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása (együtt: „üzembe helyezés”), a pályakarbantartó eszközök a szerződés szerinti karbantartása, valamint az azokra vonatkozó jótállási igények teljesítése.

1. Hengerkéses fűnyírás eszközei - 7 db

2. Körkéses fűnyírás, tisztítónyírás eszközei- 2 db

3. Pályaművelő erőgép- 1 db

4. Műtrágyaszóró- 1 db

5. Homokszóró - 1 db

6. Szállításhoz eszközök - 1 db

7. Eszköz felülvetési munkákra - 1 db

8. Gyepszellőztető, talajlazító eszközök - 3 db

9. Permetező berendezések- 1 db

10. Egyéb műveletek gépei, kézi berendezései - 16 db

A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 85
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) AK a II.2.7.) pont alatt megjelölt napok alatt 85 naptári napot ért.

3) A II.2.5) pont Ár kritérium pontos megnevezése: Nettó egyösszegű vételár (HUF)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett) ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. Korm. rendelet 4. § szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (EEKD-ban) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról, elektronikus űrlap formájában.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A 321/2015. Korm rendelet 3. § (5) bekezdés alapján: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A 321/2015. Korm. rend. 3.§ (5) bekezdésre figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

Utólagos igazolás:

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóság tartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani (elektronikus űrlap formájában) a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Korm. rendelet 8. § ib) és 10.§ gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62. § (1) bekezdés k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 3. § (3) és (5 bekezdéseire.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani elektronikus űrlap formájában.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani elektronikus űrlap formájában.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti AT-ktől.

Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti - felhívására szükséges benyújtani.

Utólagos igazolás:

P1.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásától számított (felhívás VI. 5. pontja) előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, közbeszerzés tárgyából származó (élőfüves sportpálya karbantartó eszközök szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P1.) követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás P1.) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ennek a követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg, illetve a közös ajánlattevők közösen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától számított előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (élőfüves sportpálya karbantartó eszközök szállítása) árbevétele elérte a 60 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani, elektronikus űrlap formájában.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)–(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő – a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti – felhívására szükséges benyújtani.

Utólagos igazolás:

M1) A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, élőfüves sportpálya karbantartó eszközök szállítására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § rendelkezéseire.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatoknak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: – a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve), – a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és az ellenszolgatás összege, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), – nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. A referencia követelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.

M2.) A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében mutassa be azt a szakembert (név, képzettség / végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével), akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, a szakember nevét, a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakember jelenlegi viszonyát a megjelölt szervezettel (űrlap);

b) az M2) alkalmassági előírás vonatkozásában bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakember nevét, a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölését, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, a szakember végzettségét/képzettségét, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását (szakmai gyakorlat), továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná;

c) a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.

Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát) szükséges az ajánlatában benyújtania.

A szakmai tapasztalat részletes bemutatásának a szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia, oly módon, hogy az előírt minimum gyakorlati idő (24 hónap) abból megállapítható legyen.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AT az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Amennyiben más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági feltételeknek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:

M1) rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 60 000 000 Ft értékű és élőfüves sportpálya karbantartó eszközök szállítására vonatkozik.

M2.) bemutat a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakembert, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap élőfüves sportpálya karbantartására alkalmas erő-és munkagépek beállítása és/vagy üzembehelyezése és/vagy szervizellátása területen szerzett gyakorlati idővel rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: Vevő az általános forgalmi adó nem tartalmazó vételár legfeljebb 30 %-nak megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja az Eladó részére.

Késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 1 %-a naponta, de maximum a nettó ellenérték 20 %-a.

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenérték 30 %-a.

Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől, amely egyben a jótállási idő kezdőnapja is - számított 12 hónap + nyertes ajánlat szerinti .... hónap többlet jótállás.

Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, nettó ellenérték 5 %-a.

Jótállási biztosíték: A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, nettó ellenérték 5 %-a.

Eladó jogosult az előteljesítésre, azonban a szállítás tervezett időpontját 5 munkanappal megelőzően köteles Vevőt erről írásban értesíteni.

Nyertes ajánlattevő egy darab számlát nyújthat be a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Vevő a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésszerű, hiba - és hiánymentes teljesítés feltételével, az átadás-átvétel megtörténtéről szóló teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, utólag, banki átutalással teljesíti.

Vevő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. Irányadó a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.

Az ellenérték kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény irányadó.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, a Kbt. 27/A.§-ában foglaltak szerint.

Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.

A számlázás, a kifizetés, meg a szerződéskötés pénzneme: HUF

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/12/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/12/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) Csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), elektronikus űrlap formájában.

3) A 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra az alábbiak szerint. A többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 24 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 24 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent Részletesen a KD tartalmazza.

6) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT részére gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé.

7) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961

9) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

10) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös AT-k által benyújtandó Együttműködési Megállapodás tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

11) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

12) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egy Eladótól kívánja az eszközöket beszerezni. Ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy azonos minőségű és esztétikumú termékeket kapjon, egységes garanciális feltételekkel. A teljesítés egy komplett, egységes képet mutató, egymással kompatibilis pályakarbantaró eszközpark szállításával teljesül. A részajánlattétel biztosítása fentieken túl ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

13) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, a szakmai ajánlat az árazott ártáblázat. Részletezés a KD-ban.

14) AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „ Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon történő benyújtása szükséges.

15) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

16) A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető. Fizetési számlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú bankszámla. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a Közbeszerzési Dokumentumban.

17) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

18) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.

19) Részekre vonatkozó információ: Ajánlatkérő egy Eladótól kívánja az eszközöket beszerezni. Ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy azonos minőségű és esztétikumú termékeket kapjon, egységes garanciális feltételekkel. A teljesítés egy komplett, egységes képet mutató, egymással kompatibilis pályakarbantaró eszközpark szállításával teljesül. A részajánlattétel biztosítása fentieken túl ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

20) További információkat a KD tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/11/2020