Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 556153-2019

Submission deadline has been amended by:  115254-2020
25/11/2019    S227

Magyarország-Karcag: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2019/S 227-556153

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59311998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.karcag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001463912019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001463912019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Milánói Világkiállítás - építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR001463912019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A beruházás célja a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcag városban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Fürdő utca, hrsz.: 2934/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pavilon eredetileg ideiglenes létesítménynek készült, valamint a rendeltetése is alapvetően eltér a tervezett épületétől, ezért annak anyagai csak részben használhatóak fel: a teherhordó szerkezet felhasználására nyílik lehetőség. A lebontott pavilonból felhasznált tartószerkezetet a beépítés előtt felül kell vizsgálni, a szerkezeteknek teljesíteni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket.

A beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét a bontott építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja. Az acélszerkezetet kis mértékben át kell alakítani és ki kell egészíteni.

A pavilon eredeti méretei a tervezett rendeltetéshez nem elegendőek, az eredeti kubushoz képest pinceszinttel és előcsarnokkal bővül az épület.

Az épületszerkezeteknek meg kell felelni az épületenergetikai előírásoknak, ezért új határoló szerkezetek kialakítására van szükség.

A tűzvédelmi előírások miatt az acélszerkezetek védelmét elsősorban tűzvédelmi mázolással kell megoldani, de ahol ez nem alkalmazható, ott tűzvédelmi burkolat készül.

Az épületet a környező terepszinttől a megbízó programszolgáltatása alapján kb. 1,5 méterre ki kell emelni.

A jelenleg meglévő, szabályozott vízszintű vízállás partvonalát és kapcsolatait úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen az épülethez kapcsolódó látványelem céljára is, itt egy vízparti látványstég épül. Az épület kiemelése és a záportározó kialakítása miatt jelentős terepalakítás szükséges.

A területre készült Talajvizsgálati Jelentés és Talajmechanikai Szakvélemény szerint a mértékadó talajvízszint a jelenlegi terepszinttől kb. -0,5 méteren található, így a pince padlószintje a mértékadó talajvízszint alatt ~2,70 méterre található. A pince tartószerkezete ennek megfelelően vízzáró vasbetonból készül, emellett talajvíznyomás elleni szigeteléssel is el lesz látva. Az épület pinceszintjének nagy részén kiegészítő helyiségek (gépészet, raktár, ruhatár, vizesblokk, öltözök) és az ügyvitelhez szükséges irodablokkok lesznek elhelyezve. A pinceszintről kijárat vezet a telekbelső felőli oldalra tervezett színpadhoz, amely szabadtéri létesítmény, kisebb előadások megtartására szolgál.

A pince a felsőbb szintek kontúrján túllóg, e túllógások felületén felülvilágítók lesznek megvalósítva és itt lesznek az épületgépészeti berendezések működéséhez szükséges áttörések.

Az épületben két akadálymentesen használható felvonó létesül, az egyik a pinceszintről indul, a másik a földszintről, mindkettő a tetőterasz szintjére érkezik.

Az épület földszintjén helyezkedik el az új előcsarnok, az azzal egy légtérben lévő lépcsőház és az előcsarnokhoz kapcsolódó felvonó. A földszinten kap helyet a rendezvényterem, amelynek a nyugati oldalán technikai helyiség és öltöző egység, a keleti oldalán tároló helyiség kap helyet. A rendezvényteremből a déli oldal felől is ki lehet jutni a szabadtérbe. A rendezvényterem többcélú tér, amelynek a berendezése flexibilisen alakítható, a nézőtér, a színpad és az egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó berendezések helye nem fix.

Az emeleti szinten helyezkedik el a lépcsőházból nyíló közlekedő és galéria, valamint a keleti és nyugati oldalon egy-egy kiállítótér. Az új előcsarnok fölött az északi oldalon a területen lévő vízállás és a karcagi fürdő felé néző terasz található.

A földszint és a pince között szerelőszint lesz kialakítva a gépészeti szerelőszint. A szerelőfelület felé búvónyílások lesznek kialakítva a földszint és a pinceszint felől is.

Jelen beruházás vonatkozásában a főbb mennyiségi adatok feltüntetésére azok nagy mennyisége miatt Ajánlatkérőnek nincs lehetősége. A részletes műszaki leírásokat, a beruházás mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentáció, helyszínrajzok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/1. alkalmasság tek. megajánlott MV-M szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max.36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2. alkalmasság tek. megajánlott MV-KÉ szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max.36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/3. alkalmasság tek. megajánlott MV-ÉV szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max.36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 30/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítása Ajánlatkérő által biztosítva, maximálisan további egy évvel meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Jelen eljárás keretében lebonyolítandó, elvégzendő feladatok több munkafázisból és tevékenységből állnak, ugyanakkor ezek egy műszaki-funkcionális és gazdasági egységet alkotnak, ugyanazon épületen belül zajlanak.A tevékenységek részekre bontása nem lehetséges, hiszen ugyanazon munkaterületen, ugyanabban az időben, egymáshoz kapcsolódó tevékenységek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1.) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:

— a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn,

— továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

2.)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2), továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

3.)Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

4.)Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a 63.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

5.) Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.

6.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7.) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlatkérő a Kbt 69.§ (11) bekezdése alapján, az abban foglaltaknak megfelelően ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatok, tények ingyenes ellenőrzésre nincs mód - a nyilvántartások kivonatának másolatának benyújtásával, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, szakmai kamarai tagság tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

9.) Az ajánlati felhívás III.1.1.-III.1.4. pontja szerinti dokumentumok, igazolások benyújtása az ajánlatban nem kötelező. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában az ajánlattételi határidő lejáratáig benyújtja, Ajánlatkérő a 69.§ (4) bekezdése szerint jár el.

10.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Folytatás a III.1.2) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolja, hogy az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 700 000 000 Ft-ot, (azaz hétszázmillió forintot) attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában, valamint a Kr. 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. szakaszának megfelelő kitöltésével nyilatkozik arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények teljesítésének igazolásait az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

III.1.1) pont folytatása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. §-a szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők – ha ez a letelepedés szerinti ország szabályai szerint a tevékenység végzésének feltétele – nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD-ban foglalt nyilatkozat megtételével s benyújtásával lehetséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1.; M/2.; M/3.; M/4. M/5. és M/6.

Az ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (szervezet) bemutatását, megnevezése, végzettsége vagy képzettsége (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) és szakmai tapasztalata ismertetésével.

Csatolandó továbbá:

— a szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a követelményeknek megfelelő részletezettséggel - szakmai gyakorlat esetében év, hónap bontásban),

— a végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok (amennyiben releváns),

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlattevő nyertessége esetén az M/1., M/2., M/3., M/4. és M/5. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

M/6. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését.

A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége, az építési beruházás tárgya, mennyisége, a teljesítés ideje a kezdő és befejező időpont feltüntetésével év/hó/nap pontossággal, a teljesítés helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, illetőleg a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— M/1. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. pontja szerinti MV-M Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert,

— M/2. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja szerinti MV-KÉ Közlekedési építmények szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert,

— M/3. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti MV-ÉV Építményvillamossági szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert,

— M/4. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É Építési szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert,

— M/5. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti MV-ÉG Építménygépészeti szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert,

— M/6. esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezését magában foglaló épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával/referenciákkal, illetve a kivitelezés/kivitelezések értéke nem éri el a 700 000 000 Ft-ot.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlati felhívás feltételes jellege:

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen beruházásra megindított közbeszerzési eljárás eredményessége megállapításának feltétele a hazai költségvetési forrásból finanszírozott támogatás, illetve támogatási szerződés módosításának elfogadása.

Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az (1) bekezdésben foglalt határidő elteltét követően beállított, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.

Jelen, feltételes közbeszerzés során az Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén. (Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján)

Folyt. a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később automatikusan kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később automatikusan kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Ajánlatba csatolandók:

1.1. Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti.

1.2.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)

1.3. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).

1.4. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint.

1.5. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás minta.

1.6. Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megtalálható, cégszerűen aláírt nyilatkozat.

1.7. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint.

1.8. Valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban, kivéve követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatok.

1.9. A Közbeszerzési Dokumentumok elérését az Ajánlattevő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás elektronikus úton az EKR rendszer alkalmazásával biztosítja, az eljárás az EKR rendszer alkalmazásával bonyolítandó le. Az EKR rendszer használata a 6. § (1) bekezdése alapján előzetes regisztrációhoz kötött.

2. Egyéb információk

2.1 Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt okok fennállása esetén. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség alkalmazása Ajánlatkérő kötelezően alkalmazza: amennyiben az eljárás során nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az eljárás eredménytelen.

2.2. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

2.3. Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10 pont. A pontkiosztás módszere egyenes arányosítás, a KD-ban kerül részletesen ismertetésre.

2.4. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell a jelen építési beruházásra megkötött vagy kiterjesztett, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a szerződés teljes időtartamára érvényes, a KD-ban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a jelen pont szerinti feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog.

2.5. A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1.-M6. szerinti feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

2.6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

2.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban csatolandó.

2.8. Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.

2.9. Ajánlatkérő a helyszíni bejárást biztosítja az alábbi időpontban és helyen:, 5300. Karcag, Fürdő utca hrsz:2934/1.,, továbbá a Milánóból Karcagra szállított, bontott építési termékek raktározási helyszínén (5300 Karcag, Szivárvány u. 4. 6516/2 hrsz) időpont: 9.12.2019 11:00 óra. (A helyszíni bejárás vonatkozásában a találkozási pont Ajánlatkérő székhelye)

Folytatás a VI.4.3) pontban:

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.3) pont folytatása

2.10. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához, amelynek összegét 15 000 000 Ft összegben határozta meg. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, a Kbt. 54.§-ában foglaltak alkalmazásával.

Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12053005-01000953-00100009 számú bankszámlájára történő átutalással, illetve a bankszámlára történő közvetlen befizetéssel lehetséges teljesíteni. A teljesítés igazolását (bank által kiadott, hitelesített igazolás) Ajánlatkérő kéri az ajánlathoz csatolva rendelkezésre bocsátani (legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig).

2.11. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2.12. A Kbt. 131.§ (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

2.13. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

2.14. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

2.15.AT-nek az AF-ben és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

2.16. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

2.17. FAKSZ: Dr. Kovács Zoltán Pál, lajstromszáma: 00153

2.18. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

2.19. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:

A nyertes ajánlattevő az előleg igénylésén túlmenően 9 db rész- és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő A Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának, de legfeljebb e legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybe vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, illetve 32/B§-ában foglaltak szerint átutalással, utófinanszírozással.

A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme forint (HUF).

A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2011. évi CXCV. tv., 368/2011. (XII.31.) Korm. r., 2011. évi CXCVI. tv., 2013. évi V. tv. 6:155.§-a.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.

Ajánlatkérő az elvégzett munkák esetében minimálisan 12 hónap jótállás vállalását várja el. A további részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. (szerződéstervezet)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2019