Supplies - 556482-2020

20/11/2020    S227

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Surgical gloves

2020/S 227-556482

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin
National registration number: 4222239
Postal address: Splai Mihai Viteazul nr. 4
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 22064
Country: Romania
Contact person: Fleancu Liliana
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet address(es):
Main address: http://www.spitjudseverin.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107631
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare mănuși chirurgicale, de examinare și de nitril

Reference number: 4222239/2020/53
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de manusi chirurgicale sterile, de examinare si de nitril, defalcate pe trei loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a treia zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – sase zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 981 250.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi chirurgicale sterile (nr.7;7,5;8;8,5)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi chirurgicale sterile (nr.7;7,5;8;8,5), conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 250.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de examinare din nitril, neprudate (marimea M;L;S)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din nitril, neprudate (marimea M;L;S), conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 610 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de examinare din latex (marimea M;L;S)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din latex (marimea M;L;S), conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 280 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti(inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele

Justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre primii trei ofertanti clasati in clasamentul intocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 – 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Bobilca Mohora Eleonora – Manager, dr. Pasarin Constantin – Director Medical, Ec.Tilea Simona – Director Financiar-Contabil, As. Bololoi Elena – Director Ingrijiri.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op.economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, Avizul de functionare emis de A.N.M.D.M. conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr.95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii – valabil la data limita de depunere a ofertei; Urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru ofertantii straini documente echivalente emise in tara de rezidenta.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art.179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Datorita cresterii alarmante a numarului de cazuri infectate cu Covid -19 si a stocurilor limitate a echipamentelor de protectie se impune asigurarea acestora pentru personalul medical si auxiliar din Spital, pentru un numar de peste 1200 cadre ce trebuie sa-ai desfasoare activitatea in conditii de maxima securitate in contextul atat a prelungirii starii de urgenta in care numarul de cazuri infectate cu Covid-19 este in continua crestere la nivelul Judetului Mehedinti.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate. DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools -databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor publica in SEAP, in mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele care se solicita la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decat in legatura cu cerintele tehnice si de performanta ale produselor ce fac obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiza, teste conform standardelor, si nu de natura cerintelor de capacitate tehnica a operatorului economic. Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestației și de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul achiziții publice
Postal address: Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220064
Country: Romania
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet address: http://www.spitjudseverin.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2020