TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 558594-2021

02/11/2021    S212

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 212-558594

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Internet address(es):
Main address: www.powiat-gniezno.pl
Address of the buyer profile: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.8.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego

autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z

zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie

zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które

pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt

zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu

edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z

wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być

wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych

zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk

edukacyjnych, oprogramowania

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321200 Audio-visual equipment
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
34121500 Coaches
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
51110000 Installation services of electrical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 pn. Część techniczna - szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie

zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystanie Część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)- szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z

terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: a. cena; b.termin wykonania zabudowy autobusu; c.czas oraz zakres kontraktu LCC(zakres merytoryczny kontraktu obejm. świadczenia dodatkowe w okresie trwania kontraktu LCC, punktowane będzie czas twania kontraktu nie dłuższy niż 8 lat, d.zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, typu system rekuperacji energii, systemu EKO, zużycie energii, rozwiązania hybrydowe

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321300 Audio-visual materials
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
51110000 Installation services of electrical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego

autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z

zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie

zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które

pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt

zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu

edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z

wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być

wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych

zachowań na drodze. Zadanie nr 2 pn. Część informatyczna zaprojektowanie, dostawa

wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)- szczegółowy opis potrzeb i

wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia

stanowi Załącznik nr 2.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z

terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter

ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania iewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego,

utrzymanie i wsparcie techniczne systemu w okresie 36 miesięcy - OPCJA zgodnie z poniższym – rozszerzenie okresu wdrożenia systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcia technicznego systemu w okresie 12 miesięcy, przy czym Zamawiający może z opcji skorzystać dwukrotnie. Zamawiający gwarantuje sobie możliwość skorzystania z opcji dwukrotnie (2 * 12 miesięcy), Zamawiający każdorazowo składa oświadczenie o skorzystaniu z opcji na okres 12 miesięcy. Możliwość ponownego skorzystania z opcji - na kolejny rok – wymaga złożenia ponownego oświadczenia o ponownym skorzystaniu z opcji na okres kolejnych 12 miesięcy (po zakończeniu okresu poprzednich 12 miesięcy. Maksymalna ilość powtórzeń wynosi 2.

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Windows, Android OPCJA zgodnie z poniższym – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Apple/IOS

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria: -cena;- analiza projektu, -termin wykonania systemu informatycznego; -zakres dostępnych języków aplikacji ponad wymagania minimalne, -doświadczenie

Zespołu projektowego(kierownik projektu,analityk biznesowy,programiści, projektant aplikacji multimedialnych,animacji i gier komputerowych)w realizacji projektów edukacyjnych/innowacyjnych z tym że punktowany jest udział w maks 8 projektach

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-422672
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes W uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienieumowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż

określony w ppkt 1.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/10/2021