Supplies - 56024-2022

Submission deadline has been amended by:  425082-2022
01/02/2022    S22

Polska-Puchaczów: Sieci

2022/S 022-056024

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 7130005784
Adres pocztowy: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość: Puchaczów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rubaszko
E-mail: mrubaszko@lw.com.pl
Tel.: +48 814625132
Faks: +48 814625007
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lw.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią

Numer referencyjny: 357/EZP/MRU/2022
II.1.2)Główny kod CPV
32400000 Sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem, próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania - zgodnie z zapisami SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ. Dokumenty stanowiące załączniki do Część III SWZ mają charakter poufny, w związku z czym – zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy PZP - Zamawiający nie udostępnia niniejszych dokumentów na stronie internetowej (Platformie Zakupowej). Mając na celu ochronę poufnego charakteru niniejszych informacji, ich uzyskanie przez Wykonawcę wymaga zwrócenia się przez Wykonawcę do Zamawiającego (zgodnie z wytycznym ujętymi w SWZ), ze stosownym wnioskiem, oraz zawarcia przez Wykonawcę z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., pole Bogdanka, Nadrybie, Stefanów.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakresie wykonania Przedmiotu Zamówienia, którym jest opracowanie projektu technicznego [dalej: Projekt], zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ” [dalej: System], z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z zapisami SWZ, w zakres którego wchodzi m.in.:

1) Dostosowanie lub wymiana lamp nahełmnych LN-IZA będących w posiadaniu zamawiającego do współpracy z Systemem przez zabudowę w nich elementów identyfikujących (tag-ów) oraz wykonaniu niezbędnej ponownej certyfikacji urządzenia przez Wykonawcę.

2) Integracja systemów - udostępnienie danych ze swojego systemu do programu MAGAZYN.

4) Zakup, dostawa, montaż maszyn informacyjnych (w tym i wirtualnej [dalej: Maszyna]), urządzeń i instalacji z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchami, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

5) Dostarczenie oprogramowania i narzędzi inżynierskich wraz z kodami źródłowymi oraz niezbędnego oprzyrządowania, w zakresie określonym w Opisie oraz spełniających wszystkie wymagania określone w Opisie wraz z udzieleniem bezterminowych licencji na to oprogramowanie i narzędzia inżynierskie; kody źródłowe, o których mowa powyżej stanowić będą element Dokumentacji powykonawczych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać je Zamawiającemu wraz z Dokumentacjami powykonawczymi.

6) Wykonanie projektów, dokumentacji i opracowań:

a) Projekt wielobranżowy Systemu [dalej: Projekt] o określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia niezbędnych parametrach i funkcjonalności w którego wchodzą dwa moduły:

- Projekt modułu lokalizacji środków transportu i materiałów,

- Projekt modułu kontroli ruchu załogi pod ziemią;

b) Projekt mocowania TAG-ów na lokomotywach spągowych i podwieszanych oraz jednostkach transportowych (wszystkich typach eksploatowanych przez Zamawiającego);

c) Projekt Organizacji Robót;

d) Szczegółowy Program i Harmonogram Rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania z zapewnieniem ciągłości pracy dla pozostałych systemów OT i IT;

e) Szczegółowy Program i Harmonogram Prowadzenia Testów Eksploatacyjnych i końcowych pracy Systemu;

f) Technologie wykonania prac na obiektach i urządzeniach czynnych Zakładu Górniczego [dalej: Technologie];

g) Specyfikacja dostaw maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania;

h) Wykazy części szybkozużywających się maszyn i urządzeń;

i) Dokumentacje powykonawcze wraz z kodami źródłowymi,

j) Projekt montażu punktów kontrolnych.

7) Przeprowadzenie rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

8) Udział w testach maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

9) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania, zawierających między innymi DTR, instrukcje obsługi i eksploatacji, deklaracje zgodności, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, niezbędne świadectwa jakości (zgodne z polskim prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia z importu), protokoły z badań i pomiarów, w tym elektrycznych, protokoły zabudowy maszyn i urządzeń potwierdzające zgodne z dokumentacją wykonanie i zabudowę maszyn, urządzeń oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające eksploatację i serwisowanie maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania.

10) Dostarczenie, określonych w specyfikacji dostaw maszyn, urządzeń i instalacji środków eksploatacyjnych i materiałów niezbędnych do rocznej eksploatacji.

11) Przeprowadzenie szkoleń niezbędnego personelu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie, a także w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

12) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji o pozwolenia na ruchu urządzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej jako wymóg złożenia oferty (tj. pod rygorem odrzucenia oferty) na zasadach określonych w Rozdziale V Części I SWZ.

Przed dokonaniem oceny ofert zostaną przeprowadzone pretesty oferowanych systemów na zasadach i warunkach określonych w Rozdziale 5 Części III SWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 5 000 000,00 PLN*;

* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonali należycie zamówienie w zakresie opracowania projektu, dostarczenia i wykonania montażu oraz uruchomienia co najmniej jednego Systemu automatycznej, bezprzewodowej lokalizacji za pomocą min 500 szt. tagów aktywnych i/lub pasywnych w podziemnym zakładzie górniczym,

- Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnymi za wykonywanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat dysponowania tymi osobami, w ilości minimum:

a) 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do1 kV (Grupa 1)

b) 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych lub osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - teletechnicznej i automatyki podziemnych zakładów górniczych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.08.2016

c) 1 osoba służby BHP zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U.1997.109.704).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie według Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób i na zasadach określonych w SWZ.

W celu potwierdzenie braku postaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X Części I SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 500 000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 75 1130 0007 0028 9061 5720 0037 z dopiskiem „wadium w przetargu lokalizacja materiałów, środków transportu i ludzi nr 357/EZP/MRU/2022”.

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt.2 i 3 oraz ust.2 ustawyPZP.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności określa Projekt Umowy - Część II SWZ

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Części I SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Częścią II SWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zgodnie z SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2022