Supplies - 561157-2020

Submission deadline has been amended by:  571028-2020
23/11/2020    S228

Poland-Tarnów: Disposable gloves

2020/S 228-561157

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Postal address: ul. Szpitalna 13
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Joanna Ulanecka – budynek dyrekcji (budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl
Telephone: +48 146310341
Fax: +48 146310337
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych i chirurgicznych długich

Reference number: AE/ZP-27-78/20
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych i chirurgicznych długich dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w pakietach nr 1–4 określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 574 358.75 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych nitrylowych w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ, o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 175 787.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne nitrylowe, długie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych nitrylowych, długich w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ, o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 450.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych bezpudrowych w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ, o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 379 250.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – rękawiczki chirurgiczne długie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawiczek chirurgicznych długich w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ, o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 871.25 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów:

2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt IV.1.1.3.3b SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt 2.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej sporządza się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt IV.1.2.1 SIWZ (według załącznika nr 2 do SIWZ – Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α części IV jednolitego dokumentu);

b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy: w zakresie pakietów nr 1–4 rękawic medycznych o wartości nie mniejszej niż w:

— pakiecie nr 1 – 151 900 PLN,

— pakiecie nr 2 – 15 900 PLN,

— pakiecie nr 3 – 327 700 PLN,

— pakiecie nr 4 – 800 PLN.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały ujęte w ogólnych warunkach umowy – pkt XVI SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/12/2020
Local time: 11:00
Place:

Tarnów, budynek dyrekcji (budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11, POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:

— nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

— ceny ofert,

— warunki płatności,

— termin realizacji reklamacji.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Za około 3 miesiące

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy);

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:

2.1. oświadczenie Wykonawcy złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (według załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (według załącznika nr 2 do SIWZ). Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument, o którym mowa wyżej Zamawiający przygotował z wykorzystaniem narzędzia ESPD i udostępnia do wypełnienia w formacie .xml, jako załącznik nr 2 do SIWZ, na platformie. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy wykorzystaniu bezpłatnego elektronicznego narzędzia (serwisu) umożliwiającego wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ/ESPD dostępnego na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl Wypełniony formularz JEDZ/ESPD należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następującego oświadczenia:

3.1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika nr 3 do SIWZ).

Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów i oświadczeń:

4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób,

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia i SIWZ,

— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020