Supplies - 561192-2020

Submission deadline has been amended by:  607290-2020
23/11/2020    S228

Poland-Gdansk: Laboratory reagents

2020/S 228-561192

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
National registration number: NIP: 5840203593 REGON:000001620
Postal address: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Town: Gdańsk
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 80-233
Country: Poland
Contact person: Alina Kryczałło
E-mail: szp@wilis.pg.gda.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.pg.edu.pl
Address of the buyer profile: https://www.dzp.pg.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów, szkła i materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Wydziału Inżynierii lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Reference number: ZP 21/WILiŚ/2020, CRZP 262/002/D/20
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, szkła i materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na siedem części: Część A – Wyroby laboratoryjne cz. I, Część B – Wyroby laboratoryjne cz. II, Część C – Wyroby laboratoryjne cz. III, Część D – Rękawiczki nitrylowe, Część E - Szkło laboratoryjne, Część F – Odczynniki specjalistyczne i Część G – Wzorce. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro do laboratorium 206 (dotyczy zamówienia podstawowego i zamówień objętych opcją). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w poszczeg. częściach został określony w zał. nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F i 3G do SIWZ. Szczegółowe postanow. dot. realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umów, stanow. zał.4A-C, 4D-E oraz 4F-G do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 310 031.92 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część A - Wyroby laboratoyjne cz. I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15994200 Filter paper
33192500 Test tubes
38437000 Laboratory pipettes and accessories
38437110 Pipette tips
42912330 Water-purifying apparatus
33696500 Laboratory reagents
38437100 Pipettes
24327000 Miscellaneous organic chemicals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro,laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części A jest dostawa wyrobów laboratoryjnych.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części A został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5.Zamawiający wymaga aby w momencie dostawy termin ważności agaru (poz. 7 formularza rzeczowo-cenowego) był nie krótszy niż 80 % okresu ważności od daty produkcji.

6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany zestaw pipet automatycznych (poz. 17 formularza rzeczowo-cenowego) w wymiarze co najmniej 12 m-cy liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć Zamawiającemu kartę gwarancyjną (w wersji papierowej lub elektronicznej).

7.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części A.

8.Zamawiający wymaga, aby termin wymiany towaru w ramach reklamacji, liczony od dnia przesłania (drogą elektroniczną) reklamacji przez Zamawiającego do dnia otrzymania wymienionego towaru, był nie dłuższy niż 30 dni.

9.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A-C do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Termin ważności agaru w momencie dostawy / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 131 283.26 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części A przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na wyroby będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części A przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części A, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część B - Wyroby laboratoyjne cz. II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15994200 Filter paper
19520000 Plastic products
33192500 Test tubes
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437110 Pipette tips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części B jest dostawa wyrobów laboratoryjnych.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części B.

6.Zamawiający wymaga, aby termin wymiany towaru w ramach reklamacji, liczony od dnia przesłania (drogą elektroniczną) reklamacji przez Zamawiającego do dnia otrzymania wymienionego towaru, był nie dłuższy niż 30 dni.

7.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A-C do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 31 144.94 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części B przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na wyroby będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części B przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części B, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część C - Wyroby laboratoyjne cz. III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
19520000 Plastic products
33793000 Laboratory glassware
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000 Laboratory pipettes and accessories
38437110 Pipette tips
38437120 Pipette stands
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części C jest dostawa wyrobów laboratoryjnych.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części C został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3C do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowaną wstrząsarkę do próbek (poz. 17 formularza rzeczowo-cenowego), pipetę elektroniczną jednokanałową

(poz. 20 formularza rzeczowo-cenowego) i pompę próżniową membranową (poz. 27 formularza rzeczowo-cenowego) w wymiarze co najmniej 12 m-cy liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć Zamawiającemu karty gwarancyjne (w wersji papierowej lub elektronicznej).

6.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części C.

7.Zamawiający wymaga, aby termin wymiany towaru w ramach reklamacji, liczony od dnia przesłania (drogą elektroniczną) reklamacji przez Zamawiającego do dnia otrzymania wymienionego towaru, był nie dłuższy niż 30 dni.

8.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A-C do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 84 783.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części C przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na wyroby będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3C do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części C przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części C, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część D - Rękawiczki nitrylowe

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części D jest dostawa rękawiczek nitrylowych.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części D został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3D do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części D.

6.Zamawiający wymaga, aby termin wymiany towaru w ramach reklamacji, liczony od dnia przesłania (drogą elektroniczną) reklamacji przez Zamawiającego do dnia otrzymania wymienionego towaru, był nie dłuższy niż 30 dni.

8.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4D-E do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 963.74 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części D przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na wyroby będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3D do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części D przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części D, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część E - Szkło laboratoryjne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33793000 Laboratory glassware
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części E jest dostawa szkła laboratoryjnego.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części E został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3E do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części E.

6.Zamawiający wymaga, aby termin wymiany towaru w ramach reklamacji, liczony od dnia przesłania (drogą elektroniczną) reklamacji przez Zamawiającego do dnia otrzymania wymienionego towaru, był nie dłuższy niż 30 dni.

7.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4D-E do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 070.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części E przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na szkło laboratoryjne będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3E do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części E przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części E, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część F - Odczynniki specjalistyczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części F jest dostawa odczynników specjalistycznych.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części F został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3F do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5. Zamawiający wymaga aby w momencie dostawy termin ważności odczynników specjalistycznych był nie krótszy niż 80 % okresu ważności od daty produkcji.

6.Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki (w przypadku gdy są wymagane przepisami prawa dla danej pozycji formularza rzeczowo-cenowego), w języku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie.

7.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części F.

8.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4F-G do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin ważności odczynników w momencie dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 042.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części F przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na odczynniki specjalistyczne będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3F do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części F przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części F, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część G - Wzorce

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro, laboratorium 206.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia w części G jest dostawa wzorców.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części G został określony w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3G do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby działalności dydaktycznej, usługowej, badań naukowych oraz projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów pn.:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831;

2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523;

3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

4) „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”, nr zadania 033337;

5) „Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu”, nr zadania 033368;

6) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

7) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

8) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue;

9) Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym

Z terenów rolniczych i miejskich – Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2019/35/N/ST8/01134, nr zadania 034500

Oraz innych zadań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

5. Zamawiający wymaga aby w momencie dostawy termin ważności wzorców był nie krótszy niż 80 % okresu ważności od daty produkcji.

6.Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki (w przypadku gdy są wymagane przepisami prawa dla danej pozycji formularza rzeczowo-cenowego), w języku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie.

7.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w części G.

8.Warunki wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego i zamówień w ramach opcji) Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4F-G do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin ważności wzorców w momencie dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 744.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 100 % kwoty zamówienia podstawowego w części G przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na odczynniki będące przedmiotem zamówienia w tej części.

2) Zakres zamówienia wyszczególniony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3G do SIWZ został określony na podstawie bieżącego i planowanego zapotrzebowania oraz analizy podobnych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy. Z analizy dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 24 m-cy wynika, że w związku z tym, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest na potrzeby badań naukowych, bardzo trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie, w ramach kwoty umownej za wykonanie zamówień objętych prawem opcji, prawo dokonania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego zamówienia podstawowego w części G przedmiotu zamówienia, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak również w okresie obowiązywania umowy. Zmawiający zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw asortymentu wyszczególnionego w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia podstawowego w części G, po cenach określonych dla zamówienia podstawowego w tej części, w ilościach wynikających wyłącznie z jego bieżących potrzeb.

3) Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, w terminie do dnia 31.12.2021r. albo do wyczerpania kwoty umownej.

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia.

5) Zamawiający wymaga, aby dostawy w ramach prawa opcji realizowane były w terminie do 30 dni od dnia przesłania zamówień częściowych podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie z Wykonawcą.

6) Wielkość każdorazowej dostawy w ramach prawa opcji wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, wynikających z jego bieżących potrzeb.

7) Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego, wynikających z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1) „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), nr zadania 032831; 2) „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” – CONTRA, nr zadania 033523; 3) „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, nr zadania 033463;

II.2.14)Additional information

4) „Water Innovation System Amplifier” – WISA, nr zadania 033941;

5) „Integrated system for SImultaneous Recovery of ENergy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater” - SIREN, nr zadania 034388;

6) Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – WasteValue.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Do prowadzenia działalności obejmującej przedmiotowe zamówienie nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4A-C, 4D-E i 4F-G do SIWZ.

2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.

3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5) Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp

6) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4A-C, 4D-E i 4F-G do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 11:15
Place:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.03.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokon. przez Komisję Przetargową powoł. przez osobę, której Kierownik Zamaw. powierzył wykon. zastrzeż. dla siebie czynności, za pośred. platformazakupowa.pl. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinans. zamówienia. Niezwłocz. po otwarciu ofert Zamaw. zamieści infor., o których mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24ust.1 pkt. 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w rozdz.VIII–X SIWZ.

2. Do oferty (w terminie składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ)podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 z zastrzeżeniem § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, które musi złożyć Wykonawca znajduje się w rozdziale IX SIWZ.

4. Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO i ograniczenia, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp znajdują się w rozdz. XXVII ust. 7 i 8 SIWZ.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości i na warunkach określonych w rozdziale XIII SIWZ.

10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.Zamawiający zamieszcza dokumenty postępowania (w tym SIWZ) na platformie zakupowej na profilu nabywcy pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings (dostęp do platformy przez stronę internetową www.dzp.pg.edu.pl).

12. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu, na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. Opis sposobu przygotowywania ofert Zamawiający zamieścił w rozdz. XV SIWZ.

13. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

14.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Szczegółowe informacje Zamawiający zamieścił w rozdz. XII SIWZ.

15. Wymagany termin wykonania zamówienia: zamówienie podstawowe - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, liczonych od dnia zaw. umowy do dnia podpis. protokołu zdawczo - odbior. bez uwag. Zamówienia w ramach opcji -sukcesywnie od dnia realizacji zamówienia podstawowego do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty umownej, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia częściowego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres email wskazany w umowie z Wykonawcą).

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5.Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej. 6.Terminy wniesienia odwołania: 1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b)6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020