Services - 562028-2021

03/11/2021    S213

Poland-Wrocław: Building-cleaning services

2021/S 213-562028

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
National registration number: PL514
Postal address: pl. Nowy Targ 1-8
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-141
Country: Poland
Contact person: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Telephone: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Internet address(es):
Main address: https://www.wroclaw.pl/
Address of the buyer profile: https://um-wroc.logintrade.net/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługa spotkań i narad wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Reference number: ZP/PN/57/2021/WOU
II.1.2)Main CPV code
90911200 Building-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z przyległymi do nich terenami. Do wykonywania usług Wykonawca użyje własnego sprzętu, wysokiej jakości środków czystości i środków konserwujących oraz będzie dostarczał na bieżąco środki czystości określone w załącznikach poszczególnych umów przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał czynności sprzątania, czyszczenia i mycia okładzin ściennych i podłogowych, powierzchni szklanych i kamiennych w tym sprzętu i wyposażenia biurowego objętych gwarancją producenta zgodnie z instrukcjami konserwacji w sposób, który nie powoduje utraty gwarancji. Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac w godzinach i po godzinach pracy Urzędu zgodnie z zakresem czynności dla poszczególnych Zadań oraz w dni ustawowo wolne od pracy o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną usługą.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90914000 Car park cleaning services
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń, w tym obsługa szatni podczas spotkań, sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia: w kompleksie budynków Sukiennice, tj. Sukiennice 8, 9, 10-13, Rynek Ratusz 7-9 oraz Rynek 13

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin naprawienia szkody / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/01/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dla Zadania nr 1 – 19,5% wartości zamówienia podstawowego

Zamówienia te zostaną udzielone na zasadach, które obejmują zamówienie podstawowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
90914000 Car park cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń, posesji i parkingu i zielonego dachu budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budynku Archiwum przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, w tym obsługa spotkań i narad, konserwacja terenów zieleni oraz bieżący serwis porządkowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin naprawienia szkody / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/01/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dla Zadania nr 2 – 6,76% wartości zamówienia podstawowego

Zamówienia te zostaną udzielone na zasadach, które obejmują zamówienie podstawowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:

a) W okresie ostatnich 3 lat, wykonał lub wykonuje, z należytą starannością, co najmniej dwie porównywalne usługi, każda o wartości nie mniejszej niż:

dla Zadania nr 1 – 500.000,00 zł brutto,

dla Zadania nr 2 – 300.000,00 zł brutto.

UWAGA: Zamawiający przez usługę porównywalną rozumie zrealizowanie takiej usługi, której czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych lub budynków użyteczności publicznej

b)Dysponuje lub będzie dysponował poniższymi narzędziami do realizacji usługi:

dla Zadania nr 1

1. urządzenia jezdne, myjące i czyszczące (szorowarki) do posadzek kamiennych, kafli, tarketu, parkietu oraz lastriko – minimum 4 szt.

2. urządzenia do prania wykładzin, dywanów i obić tapicerowanych – min. 2 szt.

3. urządzenia polerujące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarketu i parkietu – min. 1 szt.

4. urządzenia piorące do żaluzji pionowych - 3 szt.

5. odkurzacz przemysłowy – min. 2 szt.

6. odkurzacze nieprzemysłowe – min. 12 szt. (w tym 1 szt. dla bieżącego serwisu dziennego).

7. urządzenia czyszczące i zbierające kurz z wysokich szaf – min. 1 szt.

8. urządzenia przenośne do czyszczenia kamiennych schodów – min. 1 szt.

9. urządzenie do mycia ciśnieniowego – min. 1 szt.

10. zamiatarka – min. 1 szt.

dla Zadania nr 2

1. urządzenia jezdne, myjące i czyszczące (szorowarki) do posadzek kamiennych, kafli, tarketu, parkietu oraz lastriko – 1 szt.

2. urządzenia do prania wykładzin, dywanów i obić tapicerowanych – 1 szt.

3. urządzenia polerujące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarketu i parkietu - 1 szt.

4. urządzenia piorące do żaluzji pionowych - 3 szt.

5. odkurzacz przemysłowy - 1 szt.

6. odkurzacze nieprzemysłowe - 1 szt. (w tym 1 szt. dla bieżącego serwisu dziennego).

7. urządzenia czyszczące i zbierające kurz z wysokich szaf - 1 szt.

8. taczka i drobny sprzęt do pielęgnacji zieleni (min. opryskiwacz, sekatory, grabie).

9. zamiatarka, odkurzacz do liści - 1 szt.

10. kosiarka z koszem - 1 szt.

11. podkaszarka akumulatorowa – 1 szt.

12. urządzenie do mycia ciśnieniowego - 1 szt.

13. urządzenie jezdne do odśnieżania - 1 szt.

14. łopaty do śniegu – 2 szt.

Uwaga: Wykonawca ubiegający się o więcej niż jedno Zadanie musi wykazać dla każdego Zadania wymaganą ilość urządzeń.

c) Dysponuje lub będzie dysponował osobami, przeszkolonymi w zakresie BHP i p.poż., niezbędnymi do wykonania usługi w ilości co najmniej:

dla Zadania nr 1 – 15 osób, w tym 2 osoby nadzorujące,

dla Zadania nr 2 – 9 osób, w tym 1 osoba nadzorująca.

Osoby nadzorujące dodatkowo muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowania i nadzorowania realizacji usług porządkowych.

Uwaga: Wykonawca ubiegający się o więcej niż jedno Zadanie musi wykazać się dysponowaniem wymaganą ilością osób dla każdego z Zadań, o które się ubiega.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga złożenia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) Wykazu narzędzi, którymi Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował, z określeniem wymaganej ilości.

c) Wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, przeszkolonymi w zakresie BHP i p.poż., niezbędnymi do wykonania usługi w wymaganej ilości.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone w dokumentach zamówienia

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2023r.

VI.3)Additional information:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : Dla Zadania nr 1– 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Dla Zadania nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2021