Services - 562028-2021

03/11/2021    S213

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania budynków

2021/S 213-562028

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1-8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Tel.: +48 717779230
Faks: +48 717779229
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wroclaw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://um-wroc.logintrade.net/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługa spotkań i narad wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Numer referencyjny: ZP/PN/57/2021/WOU
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z przyległymi do nich terenami. Do wykonywania usług Wykonawca użyje własnego sprzętu, wysokiej jakości środków czystości i środków konserwujących oraz będzie dostarczał na bieżąco środki czystości określone w załącznikach poszczególnych umów przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał czynności sprzątania, czyszczenia i mycia okładzin ściennych i podłogowych, powierzchni szklanych i kamiennych w tym sprzętu i wyposażenia biurowego objętych gwarancją producenta zgodnie z instrukcjami konserwacji w sposób, który nie powoduje utraty gwarancji. Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac w godzinach i po godzinach pracy Urzędu zgodnie z zakresem czynności dla poszczególnych Zadań oraz w dni ustawowo wolne od pracy o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną usługą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń, w tym obsługa szatni podczas spotkań, sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia: w kompleksie budynków Sukiennice, tj. Sukiennice 8, 9, 10-13, Rynek Ratusz 7-9 oraz Rynek 13

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawienia szkody / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/01/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dla Zadania nr 1 – 19,5% wartości zamówienia podstawowego

Zamówienia te zostaną udzielone na zasadach, które obejmują zamówienie podstawowe

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90914000 Usługi sprzątania parkingów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń, posesji i parkingu i zielonego dachu budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budynku Archiwum przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, w tym obsługa spotkań i narad, konserwacja terenów zieleni oraz bieżący serwis porządkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawienia szkody / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/01/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dla Zadania nr 2 – 6,76% wartości zamówienia podstawowego

Zamówienia te zostaną udzielone na zasadach, które obejmują zamówienie podstawowe

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:

a) W okresie ostatnich 3 lat, wykonał lub wykonuje, z należytą starannością, co najmniej dwie porównywalne usługi, każda o wartości nie mniejszej niż:

dla Zadania nr 1 – 500.000,00 zł brutto,

dla Zadania nr 2 – 300.000,00 zł brutto.

UWAGA: Zamawiający przez usługę porównywalną rozumie zrealizowanie takiej usługi, której czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych lub budynków użyteczności publicznej

b)Dysponuje lub będzie dysponował poniższymi narzędziami do realizacji usługi:

dla Zadania nr 1

1. urządzenia jezdne, myjące i czyszczące (szorowarki) do posadzek kamiennych, kafli, tarketu, parkietu oraz lastriko – minimum 4 szt.

2. urządzenia do prania wykładzin, dywanów i obić tapicerowanych – min. 2 szt.

3. urządzenia polerujące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarketu i parkietu – min. 1 szt.

4. urządzenia piorące do żaluzji pionowych - 3 szt.

5. odkurzacz przemysłowy – min. 2 szt.

6. odkurzacze nieprzemysłowe – min. 12 szt. (w tym 1 szt. dla bieżącego serwisu dziennego).

7. urządzenia czyszczące i zbierające kurz z wysokich szaf – min. 1 szt.

8. urządzenia przenośne do czyszczenia kamiennych schodów – min. 1 szt.

9. urządzenie do mycia ciśnieniowego – min. 1 szt.

10. zamiatarka – min. 1 szt.

dla Zadania nr 2

1. urządzenia jezdne, myjące i czyszczące (szorowarki) do posadzek kamiennych, kafli, tarketu, parkietu oraz lastriko – 1 szt.

2. urządzenia do prania wykładzin, dywanów i obić tapicerowanych – 1 szt.

3. urządzenia polerujące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarketu i parkietu - 1 szt.

4. urządzenia piorące do żaluzji pionowych - 3 szt.

5. odkurzacz przemysłowy - 1 szt.

6. odkurzacze nieprzemysłowe - 1 szt. (w tym 1 szt. dla bieżącego serwisu dziennego).

7. urządzenia czyszczące i zbierające kurz z wysokich szaf - 1 szt.

8. taczka i drobny sprzęt do pielęgnacji zieleni (min. opryskiwacz, sekatory, grabie).

9. zamiatarka, odkurzacz do liści - 1 szt.

10. kosiarka z koszem - 1 szt.

11. podkaszarka akumulatorowa – 1 szt.

12. urządzenie do mycia ciśnieniowego - 1 szt.

13. urządzenie jezdne do odśnieżania - 1 szt.

14. łopaty do śniegu – 2 szt.

Uwaga: Wykonawca ubiegający się o więcej niż jedno Zadanie musi wykazać dla każdego Zadania wymaganą ilość urządzeń.

c) Dysponuje lub będzie dysponował osobami, przeszkolonymi w zakresie BHP i p.poż., niezbędnymi do wykonania usługi w ilości co najmniej:

dla Zadania nr 1 – 15 osób, w tym 2 osoby nadzorujące,

dla Zadania nr 2 – 9 osób, w tym 1 osoba nadzorująca.

Osoby nadzorujące dodatkowo muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowania i nadzorowania realizacji usług porządkowych.

Uwaga: Wykonawca ubiegający się o więcej niż jedno Zadanie musi wykazać się dysponowaniem wymaganą ilością osób dla każdego z Zadań, o które się ubiega.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga złożenia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) Wykazu narzędzi, którymi Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował, z określeniem wymaganej ilości.

c) Wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, przeszkolonymi w zakresie BHP i p.poż., niezbędnymi do wykonania usługi w wymaganej ilości.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w dokumentach zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : Dla Zadania nr 1– 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Dla Zadania nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021