Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 562029-2022

14/10/2022    S199

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 199-562029

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00074 a.sz. „Rábacsécsény Község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00074 a.sz. „Rábacsécsény Község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Rábacsécsény település közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Rábacsécsényi Szennyvíztisztító Telep (090/3 hrsz.) az 5104-3/1999. számon kiadott és 5104-5/1999. számon módosított

vízjogi létesítési engedély alapján létesült. A 1544-3/2012. számon kiadott és 35800/2456-13/2017. ált számon módosított

vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemel.

A telep korábbi tervezett hidraulikus terhelése 600 m3/nap, 2016-ban ezt jóval meghaladta, átlagosan 660 m3/nap volt, a napi

csúcsok ennél magasabbak. A telep tervezett lakosegyenérték kapacitása 4666 fő volt (6 településre).

A telep fejlesztésére a telep kapacitását meghaladó hidraulikus és szennyezőanyag terhelések, továbbá a kibocsátott tisztított

vízben mért határérték túllépések miatt van szükség. A tervezett beruházás a befogadóba vezetés módját, helyszínét nem érinti.

Tervezési értékek:

Szennyezőanyag te rhelés: 9 000 LE

Telep hidraulikus terhelése: 1 080 m 3/d

Szennyezőanyag terhelés Koncentráció

KOI = 1226 kg/d KOI = 1136 mg/l

BOI5 = 540 kg/d BOI5 = 500 mg/l

LA= 452 kg/d LA = 420mg/l

öN = 162 kg/d öN = 150 mg /l

öP = 15 kg/d öP = 14 mg/l

Új, vagy korszerűsítéssel, funkcióváltással érintett teleprészek:

Megszűntetendő műtárgy/létesítmény:

- Meglévő osztóakna,

- vassó adagoló állom ás,

- labor helyiség.

Átalakítandó műtárgy/létesítmény:

- Anaerob, oxikus és anoxikus med encék,

- egyesített biológiai műtárgy levegőztető medencéje (új gépészet),

- recirkulációs átemelő (új gépészet),

- iszaptároló medence,

- iszapvíztelenítő géphá z,

- fúvógépház (új gépészet ).

Új műtárgy/létesítmény:

- Osztóakna,

- meglévő vo nal: anoxikus medence (1 db, V=180 m3),

- új vonal: anoxikus medencék (2db, V= 180m3 és V=1 00 m3),

oxikus/anoxikus medence (1 db, V=100 m3),

egyesített biológiai műtárgy (levegőztető tér é s utóülepítő tér),

recirkulációs átemelő,

- vassó adagoló állomá s,

- víztelenített iszap tároló új rekesze (85 m2-tel bővítés).

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,

megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes

körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,

céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,

szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a

mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a

szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett

építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései

alkalmazandóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00074

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-267497

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00074 a.sz. „Rábacsécsény Község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Fax: +36 93541920
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 459 980 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Folytatás innen: II.2.4.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések,

hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és

közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közműv ezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel,

hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvon alak kialakítása, folyamatos

karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb

gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői műv ezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladataina k elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi viz sgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkk el, hatóságokkal,

szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során

szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajá nlattételi

felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti

aktualizálása.

15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő

megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek

VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

A jólteljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállással kapcsolatos bármely kötelezettség Vállalkozó általi megsértése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak a jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

11. Felek fentiekben rögzített szerződésmódosítások jogszerűségét a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésre alapozzák, figyelemmel arra, hogy

a) a tárgyi esetben a Kbt. 141. § (2) bek. a) pontja nem alkalmazandó,

b) az ellenérték módosítása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket,

c) a tárgyi módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik annak eredeti jellegéhez, hiszen a pótmunkák a szerződés közvetett tárgyát képező létesítményhez kapcsolódnak,

d) nem áll fenn a Kbt. 141. § (3) bek. utolsó mondatában meghatározott kizáró körülmény,

e) az ellenértéken kívüli szerződésmódosítási esetek az ellenérték módosításával közvetlenül összefüggenek, így megfelelnek a Kbt. 141. § (3) bek első mondatában foglaltaknak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

C. az alapszerződés SZM részének 4.2. pontja az alábbiakra módosul:

„4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 846 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni figyelemmel arra, hogy az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkákra vonatkozó teljesítési határidő 157 naptári nap azzal, hogy ezen időtartam 2022. augusztus 16. napjától (a kezdő nap beleszámításával) számítandó, figyelemmel a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának iratában foglaltakra. Felek rögzítik, hogy amennyiben - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. §-a szerinti ellenőrzés okán - a szerződésmódosítás 2022. augusztus 16. napját követően lép hatályba, úgy a pótmunkákra vonatkozó 157 naptári napos teljesítési határidő a szerződésmódosítás hatálybalépését követő napon veszi kezdetét. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására (a pótmunkára is kiterjedően) a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

D. Az alapszerződés SZM részének 3.5. pontja kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

„A jelen pont rendelkezéseit a számlázási mérték tekintetében az 1. sz. módosítás előtti Szerződéses Ár alapulvételével kell a részszámlák és a végszámla vonatkozásában alkalmazni azzal, hogy

a) az alap műszaki tartalom 100%-os teljesítésével kapcsolatosan kiállított (alapműszaki tartalomra vonatkozó utolsó számla) részszámlának minősül, továbbá

b) az előleg még el nem számolt összegével az előző a) pontban foglalt utolsó részszámlában kell teljes mértékben elszámolni (az előleg elszámolás vonatkozásában ez minősül végszámlának), továbbá

c) az 1. sz. szerződésmódosításban szereplő pótmunka ellenértéke a fentieken túl a pótmunkák teljesítésének igazolását követően külön számlában (tulajdonképpeni végszámla) érvényesíthető.

9. Felek a Szerződéses Megállapodás 3.6. pontját kiegészítik az alábbi rendelkezésekkel: Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás 1. sz. módosítás hatálybalépéséről való megrendelői tájékoztatást követő 5 banki napon belül egyidejűleg az abban foglalt pótmunka nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A teljesítési biztosítéknak a pótmunka sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell hatályban lennie. A pótmunka Vállalkozó általi nem teljesítésének esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Vállalkozó a pótmunka sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az 1. sz. szerződésmódosításban foglalt pótmunka nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. Folytatás: VI.3. pont

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Rábacsécsény település közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Rábacsécsényi Szennyvíztisztító Telep (090/3 hrsz.) az 5104-3/1999. számon kiadott és 5104-5/1999. számon módosított

vízjogi létesítési engedély alapján létesült. A 1544-3/2012. számon kiadott és 35800/2456-13/2017. ált számon módosított

vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemel.

A telep korábbi tervezett hidraulikus terhelése 600 m3/nap, 2016-ban ezt jóval meghaladta, átlagosan 660 m3/nap volt, a napi

csúcsok ennél magasabbak. A telep tervezett lakosegyenérték kapacitása 4666 fő volt (6 településre).

A telep fejlesztésére a telep kapacitását meghaladó hidraulikus és szennyezőanyag terhelések, továbbá a kibocsátott tisztított

vízben mért határérték túllépések miatt van szükség. A tervezett beruházás a befogadóba vezetés módját, helyszínét nem érinti.

Tervezési értékek:

Szennyezőanyag te rhelés: 9 000 LE

Telep hidraulikus terhelése: 1 080 m 3/d

Szennyezőanyag terhelés Koncentráció

KOI = 1226 kg/d KOI = 1136 mg/l

BOI5 = 540 kg/d BOI5 = 500 mg/l

LA= 452 kg/d LA = 420mg/l

öN = 162 kg/d öN = 150 mg /l

öP = 15 kg/d öP = 14 mg/l

Új, vagy korszerűsítéssel, funkcióváltással érintett teleprészek:

Megszűntetendő műtárgy/létesítmény:

- Meglévő osztóakna,

- vassó adagoló állom ás,

- labor helyiség.

Átalakítandó műtárgy/létesítmény:

- Anaerob, oxikus és anoxikus med encék,

- egyesített biológiai műtárgy levegőztető medencéje (új gépészet),

- recirkulációs átemelő (új gépészet),

- iszaptároló medence,

- iszapvíztelenítő géphá z,

- fúvógépház (új gépészet ).

Új műtárgy/létesítmény:

- Osztóakna,

- meglévő vo nal: anoxikus medence (1 db, V=180 m3),

- új vonal: anoxikus medencék (2db, V= 180m3 és V=1 00 m3),

oxikus/anoxikus medence (1 db, V=100 m3),

egyesített biológiai műtárgy (levegőztető tér é s utóülepítő tér),

recirkulációs átemelő,

- vassó adagoló állomá s,

- víztelenített iszap tároló új rekesze (85 m2-tel bővítés).

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,

megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes

körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,

céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,

szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a

mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a

szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett

építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései

alkalmazandóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 846
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 474 844 505.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13748429-2-20
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

6. Vállalkozó a kiegészített 1. sz. változtatási javaslatát benyújtotta, melynek elfogadását a műszaki ellenőr is támogatta, továbbá ennek figyelembevételével meghozta a Mérnök a „1. SZ. VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT - MÉRNÖK HATÁROZAT”-ot, mely jelen 1. számú szerződés módosítás 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

„A FIDIC Sárga Könyv (Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) azaz ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely és a Vállalkozási Szerződés 2. Kötetének 3. Fejezet [KÜLÖNÖS FELTÉTELEK], valamint a Műszaki Ellenőr jóváhagyásának figyelembevételével a Vállalkozó által benyújtott Változtatási Javaslat szerinti műszaki tartalom megfelel a Megrendelői Követelményeknek, illetve az Ajánlatkérési Dokumentációban és a szerződésben rögzített előírásoknak.

A Mérnök a mellékletekben elhelyezett Változtatási Javaslat és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr Javaslatát elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, KIADJA A FIDIC 3.5 ALCIKKELY SZERINTI [Határozatok] ELFOGADÓ HATÁROZATÁT A TÁRGYI VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT MŰSZAKI TARTALMÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VONATKOZÁSÁBAN.

A Vállalkozói Javaslatban foglaltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét és Szerződéses Árát is érintik.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a Szerződéses Árat nettó 14 864 505,- Ft költséggel szükséges módosítani. A Szerződéses Ár nettó 474 844 505,- Ft-ra módosul.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt 246 nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített „Megvalósítás Időtartama” 846 napra módosul.

Figyelembe véve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának tájékoztatását, a Pótmunkával érintett területen munkavégzés 2022. augusztus 15. előtt nem folytatható, Vállalkozó a Pótmunkát 2022. augusztus 15. után kezdheti meg, melynek elvégzésére 157 naptári nap áll rendelkezésére.”

7. Felek a fentiek alapján az alapszerződésük Szerződéses Megállapodás c. részét az alábbiak szerint módosítják:

A. A szerződés műszaki tartalma és költségvetése kiegészül az 1. sz. szerződésmódosítás 1. sz. mellékletével.

B. A SZM 3.2. pontja az alábbiakra változik:

3.2 A Szerződéses Ár az alábbi elemekből áll: 459 980 000,- forint, azaz Négyszázötvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezerforint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével, továbbá az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák ellenértékével, amelynek mértéke nettó 14 864 505, - Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázhatvannégyezer-ötszázöt forint, így az 1. sz. szerződésmódosítást követően a Szerződéses Ár összesen nettó 474 844 505,- Ft-ra, azaz Négyszázhetvennégymillió-nyolcszáznegyvennégyezer- ötszázöt forintra módosul.

Folytatás: VI.4.3. pont

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés módosítására az alábbiak szerint van szükség, mert:

a) Felek rögzítik, hogy az alapszerződés szerinti beruházás a befogadóba vezetés módját, helyszínét nem érinti, továbbá

b) A teljesítés megkezdését követően az érintett vízfolyás kezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezdeményezte a Rába folyó torkolati létesítményének felújítását célszerűségi okokból,

c) továbbá a pótmunkák teljesítésének határidejének és így a szerződés teljesítésének határidejének a jogi oszthatatlanságra tekintettel Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának irata alapján annak figyelembevételével kell meghatározni, a pótmunkával érintett területen munkavégzés 2022. augusztus 15. előtt nem folytatható, Vállalkozó a Pótmunkát 2022. augusztus 15. után kezdheti meg, melynek elvégzésére a Mérnök által is elfogadott 157 naptári nap áll rendelkezésére.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 459 980 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 474 844 505.00 HUF