A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 562591-2020

23/11/2020    S228

Magyarország-Paks: Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások

2020/S 228-562591

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút utca 1.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
E-mail: adarnai@mvm.hu
Telefon: +36 202048739
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Treasury Inforex rendszer fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000940052020
II.1.2)Fő CPV-kód
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. Treasury rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével végrehajtsa.

Ajánlattevőnek az alább részletezett szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt megrendelések alapján:

— Inforex rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján,

— Az egyes fejlesztések elvégzését követően az új modulok használatával kapcsolatos oktatások a fejlesztés jellegétől függően 4 óra és 10 nap közötti időtartamban, 2-20 fős csoportokban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 245 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1031 Budapest, Szentendrei u 207-209.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

.NET környezetben, MS SQL adatbázison készült treasury Inforex rendszerrel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján.

Fejlesztési feladatok:

— Kereskedési tevékenységhez és az ügyletkötésre vonatkozó megbízásokhoz kötődő funkcionalitások

— Kockázatkezelési funkcionalitások

— Likviditástervezési és likviditáskezelési funkcionalitások

— Back office, elszámolási és számviteli funkcionalitások

— Új üzleti folyamatok alkalmazásba történő beépítéséhez szükséges modulok fejlesztése

Ajánlatkérő esetileg jelzi az Inforex rendszer kapcsán a fejlesztési, módosítási igényét az Ajánlattevőnek, akinek kötelessége ezt követően szakembert biztosítania a fejlesztési igényspecifikáció és a feladatkiadó lap elkészítésére.

A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 245 000 000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Kizárólag az MVMI Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.

Ajánlattevőnek a fejlesztések, módosítások elvégzése során, valamint a leszállítandó dokumentáció tekintetében az MVMI Zrt. BSZ-703 számú Megoldás fejlesztési belső szabályzatában foglaltakat kell alkalmaznia. A szabályzat kivonatát Ajánlatkérő a szerződéskötéskor bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli.

A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számítottan a II.2.7) pont szerinti - adott esetben meghosszabbított - időtartamig tart.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az MVM csoportban az E.ON földgáz társaságok akvizíciója kapcsán 2013. október 1-el bevezetésre került az Inforex integrált front office és pozícióvezető rendszer. Integrált front office rendszerként az Inforex felelős a pénzügyi elszámolású ügyletkötési folyamat teljes egészéért az ügyleti feladástól kezdve egészen a visszaigazolásig. Ezen felül a rendszer felelős a partnerkockázati és pozíciós limitek automatikus figyeléséért, valamint a nyitott pozíciók piaci alapú értékeléséért, illetve a nemzetközi tőkepiaci ISDA keretszerződés mellékletében meghatározott biztosítéki elszámolási folyamatoknak történő megfelelésért. Az Inforex rendszer az évek során folyamatos továbbfejlesztéseken ment keresztül, melynek eredményeképpen kibővült a rendszerben kezelt termékek köre, az egyes termékek árazási modelljeinek köre, a piaci alapú értékelés módszertana, illetve a rendszer képessé vált az Európai Uniós kötelező jelentési rezsim teljesítésére, valamint a belföldi (elsősorban MNB) jelentések elkészítésére. A rendszer fejlesztése folyamatosan lépést tartott és tart mind a piaci fejlődéssel, mind pedig a hazai és nemzetközi jogi környezetben bekövetkezett változásokkal.

A Treasury standard nevű felhasználóinak száma jelenleg 170 fő.

A rendszerek magas szintű és biztonságos üzemeltetését részben belső szakemberekkel, részben pedig külső szakvállalkozással együttesen biztosítják.

2016. május 31-én az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között kötött MVMI-16380/01/2016.06.27. számú Vállalkozási keretszerződés keretében történt fejlesztések vonatkozásában a forráskód és a szoftverek módosításához szükséges dokumentációk Ajánlatkérő tulajdonába kerültek. Ajánlatkérő azonban rögzíti, hogy jelen közbeszerzés tárgya szerinti feladatok kizárólag olyan fejlesztési igények, amelyek nincsenek összefüggésben az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között korábban megkötött vállalkozási szerződés(ek) alapján megvalósított „MVMI Specifikus szoftverekkel” fejlesztési igényekkel és erre tekintettel az MVMI Zrt. forráskóddal sem rendelkezik azok vonatkozásában. Továbbá Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen közbeszerzés tárgya szerinti feladatok olyan fejlesztési igények, amelyek az alaprendszert érintik, nem a korábban fejlesztett, az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között korábban megkötött vállalkozási szerződés(ek) alapján megvalósított „MVMI Specifikus szoftverekkel” fejlesztési igényekkel függenek össze.

Jelen közbeszerzési eljárás során megkötendő Keretmegállapodás keretében a fejlesztési feladatok elvégzéséhez minden esetben az alapforráskódhoz szükséges hozzányúlni - amelynek tulajdonosa az FX Sofware Zrt. A Keretmegállapodás hatálya alatt végzendő továbbfejlesztések során sem a fejlesztett szoftverek forráskódjának sem a tulajdonjogának átadása nem történik meg, ugyanis jelen közbeszerzési eljárás során a fejlesztési feladatok végrehajtásához az alaprendszer forráskódjának módosítása szükséges. Csak abban az esetben történne forráskód és tulajdonjog átadás, ha az alaprendszert érintő fejlesztés eredményeként egy önálló MVMI specifikus szoftver jönne létre, amely az alaprendszerről leválasztható, ez azonban jelen eljárás fejlesztéseire nem vonatkozik.

Fentiekre tekintettel nem létezik reális alternatíva a Rendszerre vonatkozó fejlesztésre, annak kizárólagos jogával jelenleg csak az FX Software Zrt. rendelkezik.

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00165/04/2020. ikt. számú Döntésével 2020.10.01. napján jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját megalapozottnak ítélte.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
09/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FX Software Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38358962
Postai cím: Weiner Leó utca 16. 7. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: fx@fx.hu
Telefon: +36 13730716
Fax: +36 13730715
Internetcím: http://www.fx.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 245 000 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 245 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a jelen hirdetménnyel érintett beszerzési igényét a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásával valósította meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2020