Services - 562925-2019

27/11/2019    S229

Ελλάδα-Ιωάννινα: Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών

2019/S 229-562925

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 154-379978)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Διεύθυνση Τεχνικών
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Ταχ. κωδικός: 452 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.katopis@php.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2651087219
Φαξ: +30 2651087441
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.php.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45316110 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση / διαχείριση τού συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού τού περιφερειακού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων τηλεδιαχείρισης ελέγχου και συνοδευτικών έργων. Το αντικείμενο αυτής συνίσταται, ειδικότερα, στην παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης τής ενεργειακής απόδοσης τού συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού στους βασικούς οδικούς άξονες τού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των βλαβών / φθορών που αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού τού εν λόγω οδικού δικτύου και σε λοιπά συνοδά έργα, στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση τής καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/11/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 154-379978

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:

«…τα έγγραφα της προκήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 16, 22.2.2) και 25.2.2.2) αυτής…»

Διάβαζε:

Όρος 16.2.2) να τεθεί ως εξής:

16.2.2) Θα πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και συγκεκριμένα, θα πρέπει η επιχείρηση που θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του συστήματος, να έχει κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη υλοποιήσει ή να υλοποιεί 1 σύμβαση σε έργα Σ.Δ.Ι.Τ. ή έργα παραχώρησης ή συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης με ανάληψη έργου ή συμβάσεις άλλου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, αξίας συμβάσεως άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5 000 000,00 EUR) χωρίς Φ.Π.Α..

16.2.2.1) προς απόδειξη του κριτηρίου της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν:

Πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 12, με συνημμένη την υπεύθυνη δήλωση τού Παραρτήματος, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα αυτόν και η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημόσιου φορέα ή από βεβαίωση ιδιώτη εργοδότη, όπου θα βεβαιώνεται η σύναψη τής σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου, ο χρόνος σύναψης αυτής και η αξία της σύμβασης, βάσει της οποίας υλοποιήθηκε ή υλοποιείται το έργο.

Επίσης στην παράγραφο 25.2.2.1) στο κριτήριο Β, η παράγραφος που ακολουθεί τον πίνακα τίθεται ως εξής:

Εν προκειμένω, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τριετίας του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση τού συστήματος, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων χρήσεων. Σε περίπτωση που την εγκατάσταση και τεχνική διαχείριση τού έργου αναλάβουν περισσότερες της 1 επιχειρήσεις, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών εκάστης εξ αυτών, κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα συμμετοχής τους στο σχήμα (έχει αφαιρεθεί η φράση «…και με την επιφύλαξη του άρθρου 16.2.2, υπολογίζεται…»).

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 04/12/2019
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/01/2020
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Στον τίτλο στο Παράρτημα 5, να αναφέρεται στην παρ. 15.1.3) και την παρ. 22.2.1.1).

Στον τίτλο στο Παράρτημα 8, να αναφέρεται στην παρ. 22.2.2.2).

Στην παράγραφο 16.2.3) αναφέρεται: «…κατά την τελευταία πενταετία, να έχει υλοποιήσει ή να υλοποιεί 1 τουλάχιστον σύμβαση, με αντικείμενο σωρευτικά την κατασκευή (εγκατάσταση ή/και επέκταση ή/και αναβάθμιση) και την τουλάχιστον διετούς διάρκειας προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, έργου, οδοφωτισμού, συνολικής συμβατικής κατασκευαστικής αξίας…», παραλείπεται η λέξη «κατασκευαστικής» αξίας.

Η διόρθωση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία του κειμένου της διακήρυξης που αναφέρεται η συνολική συμβατική κατασκευαστική αξία και γίνεται συνολική συμβατική αξία.

Δηλαδή, η διόρθωση αφορά σε ολόκληρη την παράγραφο 16.2.3), στην υποπαράγραφο 16.2.3.1), 16.2.3.2), 16.2.3.3, στην παράγραφο 22.3.3.1), στην 22.3.4), στην 25.2.2.2.Α), στην 25.2.2.2.Β) και το Παράρτημα 12.