Works - 563715-2021

Submission deadline has been amended by:  65324-2022
05/11/2021    S215

Czechia-Prague: Construction work

2021/S 215-563715

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
National registration number: 0064165
Postal address: U nemocnice 499/2
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 12000
Country: Czechia
Contact person: Šárka Grymová
E-mail: sarka.grymova@vfn.cz
Telephone: +420 224962950
Internet address(es):
Main address: https://www.vfn.cz/
Address of the buyer profile: https://zadavatel.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zadavatel.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zadavatel.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VFN PRAHA - GPK - F2 - rekonstrukce porodních boxů; id.č.:335V112002103

Reference number: 75 / 2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

- Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je rekonstrukce porodních boxů v pavilonu F2 pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) dle projektové dokumentace "F2 GPK - 2.NP - Porodní boxy" zpracovatel Studio acht spol. s r.o. a "F2 GPK-2NP- Porodní boxy OBJEKT F11" část ústřední vytápění zpracovatel Ing. Lubomír Zejda

- Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je vymezen i závazným návrhem smlouvy a jejích příloh, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 043 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
33167000 Surgical lights
33162100 Operating-theatre devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

- Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je rekonstrukce porodních boxů v pavilonu F2 pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) dle projektové dokumentace "F2 GPK - 2.NP - Porodní boxy" zpracovatel Studio acht spol. s r.o. a "F2 GPK-2NP- Porodní boxy OBJEKT F11" část ústřední vytápění zpracovatel Ing. Lubomír Zejda

- Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je vymezen i závazným návrhem smlouvy a jejích příloh, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kritérium zkušenosti dodavatele / Weighting: 15%
Cost criterion - Name: Celková nabídková cena / Weighting: 85%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 043 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 67
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

blíže viz zadávací dokumentace

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/12/2021
Local time: 11:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15.11.2021 v 8:30 hod., sraz bude v 8:25 na adrese Apolinářská 18, Praha 2 128 00, před budovou GPK.

Zadavatel žádá dodavatele, kteří mají zájem o prohlídku místa plnění, aby potvrdili svoji účast nejpozději pracovní den před konáním prohlídky do 12:00 hod. na e-mail: sarka.grymova@vfn.cz, v případě, že nikdo nepotvrdí účast, prohlídka místa plnění neproběhne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/11/2021