Szolgáltatások - 566396-2021

05/11/2021    S215

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2021/S 215-566396

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18869891241
Postai cím: Döbrentei Utca 2. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org
A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

Hivatkozási szám: EKR000884262021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

A kutatás célja egy olyan integrált szakpolitikai módszertani eszköz és a nemzetek fenntarthatóságát mérő indikátorrendszer kidolgozása, amely segítségével a közpolitikai döntések, így különösen a szakpolitikai stratégiák, programok; hazai forrású támogatási programok; EU-s források felhasználása; egyéb állami beruházási programok, rövid távú közvetlen gazdasági következményein túli externális, illetve a nemzeti erőforrásokra, azaz összességében a nemzeti vagyonra gyakorolt hosszú távú hatásai feltárhatók és számszerűsíthetők (becsülhetők).

A kutatás során fel kell dolgozni a.) a releváns nemzeti szintű fenntarthatósági stratégiák és előrehaladási jelentések módszertanait, b.) a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő nemzeti és nemzetközi indikátorrendszereket, c.) a közpolitikai beavatkozások komplex hatásvizsgálati módszertanait, d.) a fenntarthatósági indikátorrendszerekkel kapcsolatos szaktudományos elemzéseket, amelyek kiterjednek a környezetvédelem, a természetvédelem, a társadalmi fenntarthatóság és/vagy a gazdasági fenntarthatóság szakpolitikai és akadémiai tématerületére.

A módszertannak ki kell terjednie mind a négy (fizikai, humán, társadalmi és környezeti) nemzeti erőforrásra való hatás komplex elemzésére. Cél, hogy a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatás által kialakított módszertan segítse elő a stratégiai döntések Magyarország fejlődésére gyakorolt összetett, rendszerszerű, sokszor hosszabb távon kibontakozó hatásainak átláthatóságát, értékelését.

A kidolgozott indikátor-módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minél több, de legalább tíz európai és Európán kívüli ország társadalmi, gazdasági, környezeti és természeti folyamatait mérni tudja, ezzel a közpolitikai beavatkozások előzetes hatásvizsgálatát tudományos megalapozottsággal támogassa.

A módszertannal szembeni általános elvárás a nemzetközi és felsőoktatási adaptálhatóság, amelynek eredményeképp nemcsak a hazai jogszabályi környezetben, hanem más országok esetében is alkalmazható fenntarthatósági vizsgálati rendszer jöhet létre, továbbá megteremtődik a módszertan hazai felsőoktatásban való megismertetésének és továbbfejlesztésének lehetősége.

A kutatás eredményeként nemzeti szintű fenntarthatósági kutatási jelentés, stratégia, értékelési módszertan és módszertani kézikönyv kidolgozására kerül sor, a kutatás során legalább 1500 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 20 fő szakértő bevonása elvárt.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 30 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

A kutatás célja egy olyan integrált szakpolitikai módszertani eszköz és a nemzetek fenntarthatóságát mérő indikátorrendszer kidolgozása, amely segítségével a közpolitikai döntések, így különösen a szakpolitikai stratégiák, programok; hazai forrású támogatási programok; EU-s források felhasználása; egyéb állami beruházási programok, rövid távú közvetlen gazdasági következményein túli externális, illetve a nemzeti erőforrásokra, azaz összességében a nemzeti vagyonra gyakorolt hosszú távú hatásai feltárhatók és számszerűsíthetők (becsülhetők).

A kutatás során fel kell dolgozni a.) a releváns nemzeti szintű fenntarthatósági stratégiák és előrehaladási jelentések módszertanait, b.) a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő nemzeti és nemzetközi indikátorrendszereket, c.) a közpolitikai beavatkozások komplex hatásvizsgálati módszertanait, d.) a fenntarthatósági indikátorrendszerekkel kapcsolatos szaktudományos elemzéseket, amelyek kiterjednek a környezetvédelem, a természetvédelem, a társadalmi fenntarthatóság és/vagy a gazdasági fenntarthatóság szakpolitikai és akadémiai tématerületére.

A módszertannak ki kell terjednie mind a négy (fizikai, humán, társadalmi és környezeti) nemzeti erőforrásra való hatás komplex elemzésére. Cél, hogy a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatás által kialakított módszertan segítse elő a stratégiai döntések Magyarország fejlődésére gyakorolt összetett, rendszerszerű, sokszor hosszabb távon kibontakozó hatásainak átláthatóságát, értékelését.

A kidolgozott indikátor-módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minél több, de legalább tíz európai és Európán kívüli ország társadalmi, gazdasági, környezeti és természeti folyamatait mérni tudja, ezzel a közpolitikai beavatkozások előzetes hatásvizsgálatát tudományos megalapozottsággal támogassa.

A módszertannal szembeni általános elvárás a nemzetközi és felsőoktatási adaptálhatóság, amelynek eredményeképp nemcsak a hazai jogszabályi környezetben, hanem más országok esetében is alkalmazható fenntarthatósági vizsgálati rendszer jöhet létre, továbbá megteremtődik a módszertan hazai felsőoktatásban való megismertetésének és továbbfejlesztésének lehetősége.

A kutatás eredményeként nemzeti szintű fenntarthatósági kutatási jelentés, stratégia, értékelési módszertan és módszertani kézikönyv kidolgozására kerül sor, a kutatás során legalább 1500 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 20 fő szakértő bevonása elvárt.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 30 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakemberen kívüli, további egy fő felsőfokú végzettséggel és tudományos fokozattal (PhD vagy annál magasabb), és fenntarthatósághoz kapcsolódó akadémiai kutatási tapasztalattal rendelkező szakemberrel (szakember neve/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.4 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember magyar és/vagy idegen nyelvű fenntarthatósági tematikájú tudományos publikációinak száma (0-10 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 162-427061
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11687335241
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@hetfa.hu
Telefon: +36 307306668
Fax: +36 17002257
Internetcím: http://www.hetfa.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

részvétel lakossági kérdőíves felmérés készítésében és szakértő interjúk (fókuszcsoportok) készítése - HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (14403767-2-41)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság

1051 Budapest, Október 6. utca 19.

11687335-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2021