Szolgáltatások - 569245-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 247-569245

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szendrey Sándor Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Telefon: +36 14583536
Fax: +36 14582156

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049152018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049152018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gül Baba Türbéjének üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR001049152018
II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gül Baba Türbéjének komplex üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
98341140 Gondnoki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1023 Budapest, Mecset utca 14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Gül Baba Türbéjének - 4897m2 ingatlan (hrsz.13431/1; 13431/3), helységlista szerinti összes hasznos területe 982,24 m2, továbbá közforgalom számára nyitott aszfaltozott zsákutca 317 m2 (hrsz.13431/2) - komplex üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása a műszaki leírás szerint:

— általános építőmesteri munkák

— általános épületgépészeti tevékenységek (fűtési, hűtési és HMV előállító rendszer, berendezések karbantartása; párásító, csobogó rendszer karbantartása; öntözőrendszer karbantartása; konyhatechnológiai gépek, berendezések karbantartása;)

— elektromos rendszer karbantartása (erősáramú rendszerek, fázisjavító berendezések, UPS, épületautomatika, biztonsági világítás, gyengeáramú rendszerek karbantartása)

— klíma, légtechnikai rendszerek karbantartása

— környezet fenntartási munkák (kertészeti munkák)

— takarítási feladatok

— biztonsági rendszerek és felvonó karbantartása

— vagyonvédelmi feladatok

— gondnok/karbantartó

Park területe: kb. 3000 m2

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Akkreditált A1 min. szintű vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsgával, vagyonőri bizonyítvánnyal (OKJ 5486101 vagy azzal egyenértékű) rendelkező biztonsági őr tapasztalata (max 1 fő, hó, max 60 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Hibaelhárítás megkezdésének határideje sürgős hibák esetében (1 - 4 óra) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdésére

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (üzemeltetés és karbantartás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (üzemeltetés és karbantartás) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 450 millió forintot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb üzemeltetési és/vagy karbantartási referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka rövid bemutatását, (a szolgáltatás tárgya, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz az M2/A) alkalmassági feltételt teljesítő szakember esetében részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább 1 db min. 18 hó időtartamra és min. 736 m2 hasznos alapterületű ingatlanra vonatkozó, az ingatlan teljes körű műszaki üzemeltetésére, karbantartására (amely magába foglalja legalább a II.2.4. pont szerinti feladatokat), gondnoki feladatok és min 2250 m2 területű park parkgondozási feladatainak ellátására kiterjedő referenciával.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szerződés teljesítéséért felelős szakemberekkel:

A) 1 fő, okleveles építőmérnök vagy okleveles építészmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű MV-É (vagy hatályos átsorolás előtti) jogosultságú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető, min 3 év szakmai gyakorlattal

B) 1 fő kertészmérnök vagy okleveles kertészmérnök

C) 3 fő középfokú OKJ szerinti (vagy ezeknek megfeleltethető szakmunkás szakképesítés): Erősáramú technikus, vagy Érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló, vagy Épületgépész technikus, vagy Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő, vagy Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, vagy Tetőfedő, vagy Szobafestő-mázoló-tapétázó vagy Kőműves és hidegburkoló) A 3 fő képzettsége a felsoroltak közül bármelyik lehet, de különböző képzettségnek kell lennie.

D) 2 fő OKJ szerinti (vagy ezeknek megfeleltethető) szakképesítés: Tisztítás-technológiai szakmunkás és Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 1-10. napig napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, max 20 %.

Hibás teljesítési kötbér: alapja, mértéke és maximális mértéke megegyezik a késedelmi kötbérnél meghatározottakkal.

Meghiúsulási kötbér: 30 %.

Jótállás: a szerződés teljesítésének keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a teljesítésigazolás keltétől 1 év

Általános felelősségbiztosítás: 40 000 000 Ft/káresemény éves szinten 300 000 000 Ft kárérték.

Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,a Kbt.135.§(1)és(5)-(6)bek., az Áht. rend. figyelembevételével.

Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme Ft.

A pénzügyi telj,és finanszírozás részl.feltételeit, ill.a szerz.biztosító mellékköt. a közb. dok. tart.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/01/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001049152018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) beknek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az arányosítást, a használt képleteket és részletes leírást a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.

6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

7) AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbdok szerint.

9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

10) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284

11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

12) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.

13) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

14) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

15) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.

16) AK 7.1.2019-én 10:00 órakor biztosítja a helyszín megtekintését, amely nem konzultáció. Találkozás a Wagner Villa kávézója (a címe megegyezik a Türbe címével).

17) A szerződéskötés feltétele, hogy az AT rendelkezzen ISO 9001, 14001 tanúsítványokkal, valamint az 1996. évi XXXI. tv. 12. §-a, a 2009- évi LXXVI. tv. 24. §-a és az 50/2011. évi BM rendeletben foglaltaknak történő megfelelés szakhatósági igazolásával; ArchiCad programmal; TERC VIP költségvetés készítő programmal; FM programrendszerrel.

18) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a műszaki leírásban meghatározott eszközök szerződéskötésre rendelkezésre állnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018