We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 570722-2019

03/12/2019    S233

Slovenia-Grosuplje: Construction work for water projects

2019/S 233-570722

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 214-524790)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Občina Grosuplje
National registration number: 5880734000
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1290
Country: Slovenia
Contact person: Tanja Rauh, Vložišče
E-mail: info@grosuplje.si
Telephone: +386 17888750
Fax: +386 17888764
Internet address(es):
Main address: http://www.grosuplje.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Reference number: 351-6/2015
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/11/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 214-524790

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

1. Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se na strani 3 (I. poglavje, 1. točka) črta:

"Javno naročilo se izvaja z odložnim pogojem: Investitor je izbranemu ponudniku zavezan za plačila do 31.12.2019, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19) ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bosta naročnik in investitor o tem takoj obvestila izbranega ponudnika. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze sklenjene pogodbe so naročnik in investitor ter izbrani ponudnik dolžni medsebojno izpolniti in poravnati."

2. Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se na strani 28 (tretji odstavek 3. člena vzorca pogodbe) črta:

"Investitor je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2019, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bosta naročnik in investitor o tem takoj obvestila izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze te pogodbe so naročnik in investitor ter izvajalec dolžni medsebojno izpolniti in poravnati."

3. Dopolni se besedilo na strani 21 (III. poglavje, 2. c.) 1. točka) in 22 (III. poglavje, 2. c.) 3. točka):

"Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje s celovito referenco vsaj 2 različnih naročnikov, katerima je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel istovrstna dela* v skupni vrednosti vsaj 60 % ponudbene vrednosti. Od tega mora vsaj ena referenca vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, to je zemeljskimi, gradbenimi in elektroinstalacijskimi in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema v vrednosti najmanj 1 500 000,00 EUR brez DDV.

*Kot istovrstna dela se smatrajo dela, ki so potrebna za izvedbo projekta, ki je predmet javnega naročila. Gre torej za zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, dela na voziščnih konstrukcijah (vključno z odvodnjavanjem in opremo cest), dela na vodovodih, dela za ureditev prehoda rib, izvedba jaška z vrtino, dela za energetske razvode, dobava in montaža opreme za seizmološko opazovanje, dobava in montaža hidromehanske opreme, dobava in montaža telemetrijske opreme in opreme za centralni nadzorni sistem, elektroinstalacijska dela.

Upoštevali se bodo objekti, ki sodijo v kategorijo jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (klasifikacija CC-SI 21520)."

VII.2)Other additional information: