Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 571661-2020

Submission deadline has been amended by:  9992-2021
27/11/2020    S232

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2020/S 232-571661

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Döbrentei utca 2. V. Em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org
A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161052020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161052020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fenntarthatósági szolgáltatások a KBKA részére

Hivatkozási szám: EKR001161052020
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás alapján "A fenntarthatóság melletti társadalmi elkötelezettséget ösztönző programok szolgáltatásának megrendelése a KBKA részére"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás alapján "A fenntarthatóság melletti társadalmi elkötelezettséget ösztönző programok szolgáltatásának megrendelése a KBKA részére"

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. A nyertes ajánlattevő feladata a KBKA fenntarthatóság melletti társadalmi elkötelezettséget ösztönző programjához kapcsolódóan különböző kommunikációs kampányok, PR-feladatok, a járványügyi helyzettől függően élő, vagy on-line rendezvényeinek a megadott szempontok, így különösen a fenntarthatósági, klímavédelmi követelményeknek megfelelő teljes körű tervezése, lebonyolítása és kommunikálása, ide értve a megvalósításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek teljes körű biztosítását is.

Előzőeknek megfelelően, a keretmegállapodás futamideje alatt, a járványügyi veszélyhelyzet megszűntét követően legalább három, várhatóan az 500 főt is meghaladó, gálaestet is tartalmazó, sajtónyilvános (legalább 15 db médium részvételével) rendezvény megtartását tervezi, amely eseményeken kiemelt protokoll szintű személyek is részt vesznek, ezért kiemelt biztonsági fokozatúak.

A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően folyamatosan rendelkezésre kell állnia az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényt is ki kell elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, a különböző munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az ajánlatkérő egyidejűleg fellépő több beszerzési igényét nem lehetne rugalmas módon, kellő időben kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás a megkötendő keretmegállapodás érvényességi ideje alatt, elvárás.

A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 12 hónap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 280 000 000 Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Bonyolított már az Élelmiszer Érték Fórum adatbázis számára bejelentett "Élelmiszertakarékos rendezvény"-t (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő nyújtson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (fenntarthatóság melletti társadalmi elkötelezettséget ösztönző szolgáltatások) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)

M/1.1: legalább egy darab, legalább 300 fő részvételével lezajlott, kiemelt protokoll szintű, azaz konferenciát és gálaestet is tartalmazó, részben vagy teljesen sajtónyilvános (legalább 10 db média részvétele) rendezvény szervezését és megvalósítását tartalmazó szolgáltatás tárgyú referenciával;

M/1.2: legalább egy darab konferencia és/vagy rendezvény megszervezését és megvalósítását tartalmazó szolgáltatás tárgyú referenciával, amelyen legalább egy kiemelt protokoll szintű személy vett részt, és amelynek kiemelt biztonsági fokozata volt, azaz TEK és/vagy készenléti rendőrség együttműködésével zajlott le.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű kreatív vezetővel, aki legalább 30 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű senior kommunikációs szakemberrel, aki legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik integrált kommunikációs kampányok terén.

M/2.3: legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább 36 hónap újságírói szakmai tapasztalattal rendelkező kommunikációs szakemberrel.

M/2.4: legalább 1 fő felsőfokú idegenforgalmi végzettségű, legalább 60 hónap idegenforgalmi és/vagy rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A bemutatott szakemberek között átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az egyedi szerződések szerinti számlák ellenértékének kifizetésére a szerződésben meghatározottak szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Kötbérek:

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi: mértéke napi 1 %. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %.

Az egyedi szerződés a nyertes ajánlattevőnek/vállalkozónak felróható meghiúsulása, illetve 20 napot meghaladó késedelem esetén az ajánlatkérő/megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %.

Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részében a keretmegállapodás teljes időtartamára teljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét írhatja elő a keretmegállapodás értékének (nettó 280 000 000,- Ft) 3 %-a erejéig.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 99
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/01/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/01/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon

2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részeknél az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.

6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

7. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása.

8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.

11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az ajánlati ár - fordított arányosítás; rendezvény bonyolítása - pontozás. Módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A fenntarthatóság melletti társadalmi elkötelezettséget ösztönző összefüggő feladatok nem bonthatók szét, mivel azok szorosan összefüggnek, egymásra épülnek, és megvalósításuk szoros időkeretben, folyamatos iterációt és egyeztetést igényel, ezért indokolt, ha egy cég végzi az előkészítést, tevékenységek koordinálását, határidő megvalósítást.

15. A keretmegállapodás szerinti egyes beszerzések (KM 2. része) megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, verseny újranyitásával kerül sor. Ez alól kivétel a műszaki leírás 6. fejezetében meghatározott médiabeszerzés, ahol a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja (közvetlen megrendelés) kerül alkalmazásra. Az eljárás 1. szakaszában nyertes ajánlatkérők számára az eljárás 2. szakaszában kötelező az ajánlattétel, ellenkező esetben kötelesek az adott egyedi szerződés nettó becsült értéke 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.

16. Az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján fenntartja a jogot az alábbiakra a KM lebonyolításának 2. részében:

— az 1. részben közzétett ártáblázatok bármely sorának további alábontása a megrendelni kívánt konkrét szolgáltatás függvényében,

— az ártáblázatok tetszőleges sorainak csoportosítása, és annak summa árának értékelése,

— eltekinteni a minőségi szempontok alkalmazásától,

— verseny újranyitása során, óradíj alkalmazása esetén az értékelést úgy meghatározni azoknál a szolgáltatásoknál, ahol az értelmezhető, hogy óradíj x feladat becsült óraigénye azzal, hogy a teljesítés során a tényleges óraszám kerülhet kiszámlázásra, és a végleges ajánlatban megbecsült óraszámot nem haladhatja meg a kiszámlázott óradíj.

17. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

18. A nyertes ajánlattevőnek, és alvállalkozóinak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell rendezvényszervezésre vonatkozó ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal, amely tanúsítvány meglétét a szerződéskötéskor igazolni kell, és a másolatát a szerződéshez kell csatolni.

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

20. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2020