Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 572239-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Budapest: Iskolaépületek kivitelezése

2018/S 248-572239

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnissné Anda Éva
E-mail: eva.anda@kk.gov.hu
Telefon: +36 17958090
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe: http://kk.gov.hu/kozepbuda
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001091922018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001091922018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR001091922018
II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«A 1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz. 11403 ingatlanon meglévő épületek átalakítása és bővítése Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése»

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz. 11403

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezéskor a telken meglévő épületekben, valamint újépítésű épületrészekben Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése volt a cél. Az építési tevékenység részét képezi «A» és «B» épületek átépítése és bővítése, valamint új tornaterem megépítése.

A funkciók elosztása a következő: A és B épület legfelső szintjén helyezkedik el 4 gimnáziumi, 1 nyelvi előkészítő terem és 3 csoportszoba. Az első emeleten a felső tagozatosoknak 4 tantermet, 2 szaktantermet illetve a tantestületi, vezetői blokkot alakítottuk ki. A bejárati szinten kap helyet az alsósoknak szánt 4 tanterem, 1 csoportszoba, iskolai könyvtár, illetve konyha és kiszolgáló funkciók. Az A épület földszintjén 4 fejlesztő, 1 szaktanterem, 1 csoportszoba és kiszolgáló funkciók. A tornateremben 577 m2-es tornateret és hozzá 113 m2 szertárt biztosítunk. Az épületekben a 350 fő gyermek, 50 fő tanár és 10 fő személyzet befogadására alkalmas illemhelyeket, öltözőket alakítottunk ki. A vertikális gyalogos közlekedést a B épület bővítéseként kialakított, A és B épületek közötti, illetve A épületben megmaradó lépcsőházak biztosítják. Továbbá 2 új személyfelvonó létesül az új lépcsőházakban.

Telek területe: 6 652 m2

Az épület nettó hasznos alapterülete: 4601,81 m2

A tervezési helyszínen jelenleg «A» és «B» épületrészek állnak, melyek között egy földszintes folyosó, valamint a «B» épületrészhez csatlakozó lépcsőház húzódik. Ezen kívül a telken egy könnyűszerkezetes barakképület, valamint közművekhez köthető kisebb építmények találhatóak. A telek jelenleg egy használatos és egy használaton kívüli gyalogos, valamint egy gépjármű bejárattal rendelkezik.

A beruházás során a továbbiakban nem funkcionáló építmények, valamint az «A» és «B» épületek közötti lépcsőház és folyosó elbontásra kerül. A 2 fő tömeg épületszerkezetei pedig tartószerkezetig lesznek visszabontva. A megtartandó épületek vasbeton szerkezete jó állapotú. Elbontásra kerülnek a tégla szerkezetű kitöltő falak, a külső alumínium homlokzati nyílászárók, a homlokzati üveg- illetve kőburkolatok, lapostetők bitumenes vastaglemez rétegrendje.

A megtartott 2 épülettömeg fal-, padló- és tetőszerkezetei újjáépítésre kerülnek a jelenleg energetikai és egyéb jogszabályi követelményeknek megfelelően. A 2 épülettömeg padlószintjei a terv szerinti 0,00 m szinten azonosak, a felmenő szinteken azonban félszint eltolásos az elrendezés. Az intézmény jobb funkcionális egysége érdekében a 2 tömeg közötti kommunikációt igyekszünk növelni. Ennek érdekében a 2 tömeg közé egy új, mindkét szárnyat kiszolgáló lépcsőházat (liftmaggal), valamint egy földszintes aula tömeget terveztünk. Az «A» épület tetőszintjét határoló attikafalat funkcionális és esztétikai megfontolásból megemeljük. A «B» épülettömeghez kapcsolódóan az épület mellé egy új, részben földfelszín alatt kialakított tornacsarnok készül. Ennek eléréséhez a «B» épülettömeg végére egy új lépcsőházi blokk (liftmaggal) kerül, mely az épületrész 3 szintjét köti össze a tornacsarnok 2 szintjével. A tornaterem egyrészt ezen a lépcsőházon keresztül, másrészt közvetlenül a kültérből érhető el.

A telek közterületi kapcsolatai tekintetében új gyalogos bejáratot nyitunk az aulához (leendő főbejárathoz) vezetően. Az épületek környezetrendezését a funkcióhoz igazodva megújítjuk, két új parkoló, valamint a Völgy utca felőli fedett parkoló miatt egy új gépjármű bejárat is létesül.

A 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján, a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott, a Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium keretében működő Gyermekek Háza alternatív alapozó program, feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás rendelkezésre áll. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kivitelezésben közreműködő építész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2. A kivitelezésben közreműködő gépész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. A kivitelezésben közreműködő elektromos (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A kivitelezésben közreműködő környezetvédelmi (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.5. pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész h / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

További információ: A Kbt. 54 § szerint az eljárásban való részvétel biztosítékhoz kötött, melynek összege: 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54 § (2) bekezdés szerint, az ajánlatkérő számla száma: MÁK 10032000-00336729-00000000

A biztosíték befizetésének helye: 1027 Budapest, Fő u. 80.

Befizetés igazolásának módja: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10 § (4) szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 62. § (1) bek.-nek a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek.-nek a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi AT köteles külön EEKD benyújtására. A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bek.-re A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is. Alkalmasság:

a) Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőgazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát — IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-e alapján felhívott AT-k tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét — amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód — a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész «α» pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bek. alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közbeszerzés tárgyán magasépítési kivitelezési tevékenységet kell érteni.

A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el összesen a nettó 300 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése.

Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolandó:

— a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember végzettségére vagy képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban,

— a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén csatolandó dokumentumok)

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén csatolandó dokumentumok).

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész «α» pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 2 900 m2 hasznos alapterületű az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerint közhasználatú építmény vagy a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerinti középület kivitelezésére vonatkozik. Az előírt referencia követelmény legfeljebb 2 db referenciával igazolható;

M.2. ha nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M.2.1. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/1. része 2. pontja szerinti MV-É jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.

M.2.2. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 3. pontja szerinti MV-ÉG jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.

M.2.3. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 5. pontja szerinti MV-ÉV jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.

M.2.4. legalább 1 fő minőségmenedzsment szakmérnökkel Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)–(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. 2

M.2.5. legalább 1 fő környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 0,5 %/nap, max. a vállalkozási díj 15 %-a.

Teljesítési és hibás teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Jótállás: minimum 36 hónap

A szerződés utófinanszírozású Előleg:a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerint 5 % de legfeljebb 75 000 000 HUF.

AK által a Kbt. 135. § (1)–(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. § (1) és (3) bek. és 32/B. § szerint történik.

Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít.

Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF) A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbesz. dok. tartalmazza.

Folytatás a VI.4.3) pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/02/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás szabályait a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rend. 15–17. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: a dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § szerint.

2. A IV.2.6 pont szerinti 2 hónap 60 nap

3. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

4. Az 1–6. értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának 1. sz. melléklete szerint, a relatív értékelési módszerek 1. arányosítás bb) egyenes arányosítás módszerével történik. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint AK az alábbiakban határozz meg a legkedvezőtlenebb, valamint a legkedvezőbb értékeket az 1–6. értékelési szempontok esetében: 1–4. értékelési szempontnál 0–36 hónap, 5. értékelési szempontnál 0–5 fő, 6. értékelési szempontnál: 0–24 hónap. Az értékelés részleteit a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlati Ár esetében az értékelés fordított arányosítással történik (Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 21.12.2016.) útmutatójának A.1. ba) pontja szerint).

5. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell] 134. § (5) bek és — adott esetben — a Kbt. 65. § (7) bek és 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, továbbá Felolvasólapot a 68. § (4) bek. szerinti tartalommal.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10–13. §-ai tartalmaz.

8. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.

9. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja (Kbt. 47. § (2) bek.)

10. Időpontok magyarországi helyi idő szerint

11. FAKSZ: dr. Tahy Bálint Márk, lajstromszám: 00934

12. A Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

13.Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását

14. A Kr. 13. § szerinti iratokat — amennyiben az eset fennáll — az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 71. § szerint kerül sor. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal a hiánypótlás során.

16. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseivel.

17. Az Ajánlat részeként kötelezően benyújtandó «Szakmai ajánlat.». Szakmai ajánlatként benyújtandó az Ártáblázat (árazott költségvetés — .pdf formátumban, valamint excel formátumban is csatolandó)

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

III.2.2) pont folytatása:

Építés-szerelési és felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben: legalább 1 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/káresemény.

Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (3), (6) bekezdésében foglaltakra

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy aláírás mintáját.

18. AK nem biztosítja a részajánlat tételt, ennek indoka: A kivitelezés egy műszaki egységre vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel lehetősége.

19. Helyszíni bejárás helye, időpontja: 1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz. 11403, 18.1.2019. 10:00

20. A II.2.6) pont a hirdetmény feladhatósága végett került kitöltésre, nincs valós információ tartalma.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018