Supplies - 574725-2018

26/12/2018    S248

Polska-Katowice: Silniki elektryczne

2018/S 248-574725

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 240-549086)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Tel.: +48 327572947
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 311-1)

Numer referencyjny: 701802109
II.1.2)Główny kod CPV
31110000 Silniki elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 240-549086

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Powinno być:

Początek: 07/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Wszystkie części
Zamiast:
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 07/01/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Wszystkie części
Zamiast:
Data: 25/02/2019
Powinno być:
Data: 07/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Wszystkie części
Zamiast:
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/01/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: