We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 575669-2023

Submission deadline has been amended by:  723238-2023
25/09/2023    S184

Poland-Toruń: Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

2023/S 184-575669

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Toruński” Sp. z o.o.
National registration number: 389359260
Postal address: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a
Town: Toruń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Łukasz Mazurkiewicz
E-mail: przetargi@kzn-torunski.pl
Internet address(es):
Main address: https://kzn-torunski.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-629b445a-57af-11ee-9aa3-96d3b4440790
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-629b445a-57af-11ee-9aa3-96d3b4440790
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień Kujawski”

Reference number: SIM.TOR.1.4.2023
II.1.2)Main CPV code
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi na terenie działek oznaczonych numerami 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 oraz części działki nr 307/4, położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski. Na terenie działki planuje się budowę trzech parkingów na 10, 10 i 42 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz 2 wiat śmietnikowych. Dodatkowo na działce przewidziano miejsce dla niewielkiego placu zabaw. Lokalizacja obiektu wg rysunku zagospodarowania terenu. W pasie przyległym do miejsc postojowych (dz. nr 307/4) planuje się wykonanie nasadzeń izolacyjny (żywopłot) oraz niskich stanowisk oświetleniowych. Przedmiotowe budynki zlokalizowane u zbiegu ul. Parkowej oraz Żwirki i Wigury. Planuje się wykonanie dwóch zjazdów do ul. Żwirki i Wigury oraz jednego do ul. Parkowej (oddzielne opracowanie). Ciąg dalszy w Sekcji II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111291 Site-development work
45233120 Road construction works
45233222 Paving and asphalting works
45300000 Building installation work
45223300 Parking lot construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

TEREN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

II.2.4)Description of the procurement:

1.2 Planowane do wykonania prace to m.in.: - prace fundamentowe; - prace murowe;- wykonanie dachu;- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;- montaż windy;- wykonanie instalacji: sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej;- zagospodarowanie terenu w tym m.in.: chodniki i parkingi, mała architektura, plac zabaw, ogrodzenie. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz planowany zakres robót do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót, z uwagi na fakt, że rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę ryczałtową, mają jedynie charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. 8.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- osoby wykonujące roboty budowlane oraz roboty instalacyjne;2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;3)Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.4)W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 257 przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w załączniku nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2023
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy e-zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ) - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (załącznik nr 3 do SWZ) Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 10. Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, b) sposób i okres udostępnienia te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postepowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2023