Services - 576431-2020

30/11/2020    S233

Česko-Praha: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2020/S 233-576431

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 228-562783)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 727876075
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.spravazeleznic.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Spisové číslo: S27200/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/11/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 228-562783

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/01/2021
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 12/01/2021
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/01/2021
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 12/01/2021
Místní čas: 13:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. opčního práva (opčního plnění) činí 320 000 000 CZK bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva (opčního plnění) činí 73 800 000 CZK bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva (opčního plnění) činí 246 200 000 CZK bez DPH.