Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 576599-2021

12/11/2021    S220

Poland-Gniezno: Surgical gloves

2021/S 220-576599

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
National registration number: NIP 784-20-08-454
Postal address: UL. ŚW. JANA 9
Town: GNIEZNO
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Telephone: +48 2228323
Fax: +48 614263233
Internet address(es):
Main address: www.zoz.gniezno.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic chirurgicznych

Reference number: DZP.241.23.2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń magazynu lub Apteki Szpitalnej (każdorazowo w zamówieniu będzie podane miejsce dostarczenia towaru) zlokalizowanych w budynku przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie.

Poprzez dostawę należy rozumieć dostawę rękawic chirurgicznych transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem (na koszt wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje zawarto w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 132 450.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne - sterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Szpital Pomnik Chrztu Polski

ul. Św. Jana 9

62-200 Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski

w Gnieźnie, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń magazynu lub Apteki Szpitalnej (każdorazowo w zamówieniu będzie podane miejsce dostarczenia towaru) zlokalizowanych w budynku przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie.

Poprzez dostawę należy rozumieć dostawę rękawic chirurgicznych transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem (na koszt wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 340 450.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarto w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne - niesterylne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Szpital Pomnik Chrztu Polski

ul. Św. Jana 9

62-200 Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski

w Gnieźnie, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń magazynu lub Apteki Szpitalnej (każdorazowo w zamówieniu będzie podane miejsce dostarczenia towaru) zlokalizowanych w budynku przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie.

Poprzez dostawę należy rozumieć dostawę rękawic chirurgicznych transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem (na koszt wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 792 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarto w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 11:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) deklaracje zgodności CE;

2) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dotyczące oferowanych wyrobów

3) karty charakterystyki;

4) foldery;

5) aktualne atesty.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Powyższego pkt. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 p.z.p . oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 8, 9, 10 p.z.p.;

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

7. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD).

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podm. śr. dowodowych:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;

b) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi z Załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1;

f) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów i oświadczeń z ust. 5 pkt d-e) i f) składa dokumenty zgodnie z wymaganiami sekcji X SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 505 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.zm.) – dalej pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2021