Supplies - 576657-2021

12/11/2021    S220

Slovensko-Komárno: Poľnohospodárske stroje

2021/S 220-576657

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Komárno
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306525
Poštová adresa: Nám. gen. Klapku 1
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94501
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi
E-mail: polonyi@orangemail.sk
Telefón: +421 905826576
Fax: +421 35357702703
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.komarno.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kompostáreň Komárno - Strojové vybavenie II

Referenčné číslo: 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po
II.1.2)Hlavný kód CPV
16000000 Poľnohospodárske stroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu:

Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač,

Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 278 850.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kolesový traktor, príves za traktor, čelný nakladač s mechanickým paralelogramom

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
16700000 Traktory/ťahače
16810000 Časti poľnohospodárskych mechanizmov
43250000 Čelné lopatové nakladače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Traktor bude slúžiť na prepravu dovezeného odpadu a odvezeného kompostu. Traktorový príves bude slúžiť na prevoz odpadu a materiálov. Traktorový príves musí byť použiteľný a plne funkčný . Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný. Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 108 923.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Doplňujúce informácie

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42650000 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje
42410000 Zdvižné a manipulačné zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Štiepkovač drevnej hmoty musí byť použiteľný a plne funkčný. Prekopávač kompostu je potrebný pre správne a kvalitné spracovanie organického odpadu pre potreby spracovania kompostu.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 136.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Doplňujúce informácie

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Rezací a miešací voz na biologické odpady, triediace sito

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144700 Úžitkové vozidlá
43411000 Stroje na triedenie a preosievanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rezací a miešací voz slúži na samotné spracovanie a prácu s organickým odpadom. Preosievač kompostu (triediace sito) je určený pre nakladanie s kompostom a jeho následné využitie.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 141 790.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

ITMS NFP310010BFK4

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný: z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona iba nasledovnými dokladmi uvedenými v § 32 ods. 2 zákona:

- písm. a): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov právnickej

osoby, členov štatutárneho orgánu a prokuristov nie starším ako tri mesiace.

- písm. d): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie

starším ako tri mesiace.

- písm. f): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu

hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona alebo ekvivalentným dokladom, alebo nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny samostatne.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

x

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Zoznam bude vyhotovený v členení podľa príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku a podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy).

Ak predkladá ponuku na viac častí, predloží samostatné zoznamy za jednotlivé časti.

Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar rovnaký alebo podobný

predmetu obstarávania v počte minimálne 3 zákazky za každú časť. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ako rovnaké alebo podobné predmety zákazky zariadenia alebo stroje používané pri kompostovaní na účel popísaný v súťažných podkladoch.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na

plnenie zmluvy.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej

spôsobilosti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zoznam musí obsahovať informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo

obstarávateľa, alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií,

vedenej Úradom pre verejné obstarávanie.

V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, v zozname musí byť uvedená kontaktná osoba pre

overenie deklarovanej skutočnosti.

Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

-identifikácia dodávateľa,

-identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa,

-názov predmetu zmluvy,

-stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky,

-cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení),

-lehota dodania (mesiac, rok).

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/12/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/12/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je verejne prístupné všetkým uchádzačom (určeným osobám), ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Uchádzačom bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie kritérií jednotlivých častí všetkých predložených ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252 a na stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=12436625& v slovenskom jazyku.

Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka na dodanie tovaru.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku

prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli

www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

Klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5.000,00 € na časť 1 a 7.000,00 € na časť 3. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na predmet zákazky možné považovať za zelené.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Revízne postupy vrátane informácií o termínoch sú uvedené v §§ 163 až 165 a v §§ 170 až 175 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/11/2021