A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 576695-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 250-576695

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 13544218
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001102332018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001102332018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Érdi Járásbíróság épületének kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000047982018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületének kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45216112 Bírósági épület kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Érd, Szabadság tér 6. sz., 19154 hrsz

Érd, Ellenőr utca 2. sz., 19152 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2

19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2

Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99 %

Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0 %)

Beépítési mód: zártsorú

Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet

Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90 m2

Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71 % (533,77 m2)

Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72 % (162,3 m2)

Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21

Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18 m

Parkolóhelyek száma:

19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)

19152 hrsz-ú teleken 9 db

19154 hrsz-ú telek előtt 18 db

Egyéb közterületen - Velencei út 26 db

A kivitelezési munkálatok főbb elemei

— Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag (építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)

— Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok (gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül kialakításra)

A víz és áramvételi lehetőséget Ajánlatkérő biztosítja, annak díja nyertes Ajánlattevőt terheli külön elszámolás alapján.

Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉV) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Ajánlati ár - fordított arányosítás

Valamennyi szakember (0-120 hónap), - egyenes arányosítás

Pontszám: 0-10

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) ib) alpontja és 10.§ g) pont gb) alpontja).

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.

Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.

KIVITELEZŐI NÉVJEGYZÉK Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján,

Valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az az épített környezet

Alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők

Névjegyzékében kell szerepelnie. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés

Teljesítésére, amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott

Mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.

Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (ESPD alfa pont).

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot

Csatolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása szükséges a nyilvántartásban szereplés tényéről.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) REFERENCIA A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja

Alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb beruházásainak ismertetése, amelyet a

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal: ● a teljesítés ideje

(kezdő és befejező időpontja),(év, hó, nap) ● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, ● a szerződés tárgya, ● a

Mennyiségi adatok megadása, ● a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A fenti adatokat olyan részletesen

Kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés. Amennyiben egy szervezet

Referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.

140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra. M2) SZAKEMBER A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a

Minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket

Be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza,

Nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll, valamint a releváns felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum

Másolati példánya. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevő

Nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog,

Valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.

131. § (4) bekezdése alapján. Amennyiben a megajánlott szakember az ajánlattételkor az adott kamara nyilvántartásában - adott

Jogosultság tekintetében - szerepel, abban az esetben is szükséges önéletrajz benyújtása, azonban ebben az esetben a releváns

Szakmai tapasztalat részletes bemutatása nem szükséges, hanem a kamarai nyilvántartási szám és az ellenőrzés lefolytatásához pontos

Url megadása szükséges vagy a kamarai határozat benyújtása, amelyből az élő jogosultság megállapítható. Amennyiben a szakember

Még a hatályon kívül helyezett 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal rendelkezik azt Ajánlatkérő elfogadja,

Amennyiben a felelős műszaki vezetői jogosultság megállapítható. Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról

Köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (alfa pont). Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)

Bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe,

Amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) REFERENCIA Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban

Legalább egy darab legalább nettó 2 500 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezésére vonatkozó, az

Előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a)

Bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi

Figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/

2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők

Közül elegendő, ha egy megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). M2) SZAKEMBER Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben be tud mutatni M.2/1) legalább 1 fő

Okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű a 266/

2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezető 1. rész 2. pont szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez

Szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, M.2/2) legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz.

Melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti ”Építménygépészeti szakterület” „MV-ÉG” kategóriás felelős

Műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembert M.2/3) legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet

IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti ”Építményvillamossági szakterület” „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki

Vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembert Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők közül

Elegendő, ha egy megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben

Foglaltakra. A szakemberek között átfedés lehetséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: 60 hónap. Késedelmi kötbér: Az általános forgalmi adó és

A tartalékkeret nélkül számított teljes ajánlati ár 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári napra, maximális összege nem lehet több

, mint 20 naptári napi érték. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (Meghiúsulási kötbér): az általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított teljes ajánlati ár 20 %-a. Meghiúsulási

Kötbér érvényesítése esetén annak összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül. Ajánlatkérő a kötbérek

Tekintetében felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§(1),(3)bekezdésben foglaltakra. Teljesítési és jótállási biztosíték: az

Általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár 5 % a Kbt. 134. § szerint.

10 % előleg biztosíték nélkül, elszámolása az 1. és 2. résszámlában egyenlő arányban, részszámla:20, 40, 55, 70, 85, 100 %-os készültség.

55 %-os készültség kötbérterhes határidő nyertes Ajánlattevő pénzügyi-műszaki ütemterve szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/02/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/02/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával.

A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

4. A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját árbevétel esetén az MNB által az érintett év utolsó napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Ebben az esetben csatolandó az átszámításra vonatkozó, az Ajánlattevő által készített dokumentum is.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.

6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

11. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) További információk:

12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 Ft (tizenötmillió forint)

Az ajánlatkérő befizetési számlaszáma: 10032000-00319542-00000000 (MÁK).

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára „Ajánlati biztosíték -Érdi Járásbíróság" megjelöléssel az előírt pénzösszeg befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény érvényessége minimálisan az ajánlati kötöttség végét követő munkanap 24. óra. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni, tekintettel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésben foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (5) bekezdésében és 73. § (6) bekezdésében foglaltakra.

13. Helyszíni bejárás: 2019. január 16. 10:00

14. Felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele: 200 M/alkalom, 1Mrd/év felelősségbiztosítás KD-ban foglaltak szerint.

15 Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

16. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.

17. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu

18. Ajánlatkérő egy épület kivitelezésére irányuló eljárást folytat le, melynek részekre bontása objektív okokból nem lehetséges.

19. Tartalékkeret 5 %.

20. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-a szerint történik figyelemmel az általános

Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.

21. A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számít.

22. Szerződéskötés feltétele a pénzügyi-műszaki ütemterv benyújtása, amely a szerződés melléklete, de az abban foglaltak módosítását felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik, kivéve a 3. részszámla (55 %-os teljesítés) részteljesítési határidejét és végteljesítési határidőt.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018