A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 576702-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Zalaegerszeg: Magasépítési munka

2018/S 250-576702

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502131
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110382018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110382018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás, építés

Hivatkozási szám: EKR001110382018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási Szerződés a Modern Városok Program keretében a Mindszentyneum, Mindszenty József bíborosnak emléket állító múzeum és a hozzá tartozó parkoló építésére - kiviteli tervek módosítása, kivitelezési munkák elvégzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

Tervezett beépített terület: 1224 m2

Tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

Épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

— az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

— Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

Tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

— Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3 %-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: .2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 kieg.

2.1-2.2. alszempontok tekintetében AK a III.1.3. M/2. meghatározott szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás (nagyobb többlettapasztalat) is a maximális pontszámot kapja.

II.2.7: naptári nap értendő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az ESPD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 13. § (2) bek. alapján.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó további előírások a VI.4.3. pontban.

EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat (beleértve ESPD-t) közös AT-k, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg EKRr. 13. § (2) bek. szerint, figyelemmel 13. § (3)-(4) bek-re.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó előírások

Vl.4.3) pontban folyt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bek. alapján az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AKő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ESPD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz, az EKRr. 13. § (2) bek. alapján.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése)

P/1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr.19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (épület tervezése és kivitelezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (épület tervezése és kivitelezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el 2 350 000 000,- forintot.

A Kr. 19. § (7) bek. szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Igazolási mód kieg:A Kr. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 5-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t nyújt be.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bek. alapján az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ESPD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz, az EKRr. 13. § (2) bek. alapján.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése, anélkül, hogy a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat megadná).

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp igazolható:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bek. alapján és a Kr. 22. § (3) bek-e szerint az ott rögzített tartalommal.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— építési beruházásainak nevesítését (tárgyát) és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22. § (5) bek.re, továbbá a Kr. 21. § (2b) bekezdése alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni, valamint, hogy a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.

A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja alapján az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/1.1. 1 db, legalább (továbbiakban: min.) 2800 m2 hasznos alapterületű épület építésére vonatkozó referenciával (referenciákkal), amely magába foglalt alapozási, legalább 1650 m3 monolit (helyszíni) vasbeton szerkezetépítési és/vagy előregyártott vasbeton szerkezetépítési munkát, építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, teljes körű akadálymentesítési, konyhatechnológiai, környezetrendezési, útépítési és közműépítési munkákat.

Továbbá

M/1.2. Legalább 1 db egy szerződés keretében teljesített legalább 400 m2 kiállítótér és/vagy bemutatótér építésére átépítésére vonatkozó referenciával.

M/1.3. min. 74 parkoló férőhellyel rendelkező felszíni parkoló építésére vonatkozó referenciával,

A fent előírt M/1.1. és M/1.2. M/1.3. minimumkövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.

M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap épület építési területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, valamint rendelkezik minimum 36 hónap épülettervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel.

M/2.4. legalább 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi: 0,1%/nap, max. 10 % meghiúsulási: 20 %).

Előleg mértéke: 20 %.

Jótállás 36. Számla: Mindszentyneum és parkoló: 12db

Irányadó: Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(8) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr. 32. § szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások a KD I-II. kötetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

https://ekr.gov.hu.

Info-k a jogosultakról és a bontási elj-ról:Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr.15.§tartalmazza.Ajánlatkérő tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi hi.lejártát követően,2órával később kezdi meg.Az ajánlatnak az AT-i határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkezni.A beérk.ip-ról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az EKRr. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. § (1)-(3) bek-ben foglaltakra.

2) Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.

3) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

4) Ajánlatkérő az EKRr. 13. § alapján vizsgálja az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.

5) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!

6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat EKR űrlapon, míg a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) és a 134.§ (5) bekezdés alapján a KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozni köteles. ATnek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét az EKRr. 13. § -ban foglalt rendelkezésekre.

7) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint nyújt lehetőséget, az EKRr. 11. § (2)-(3) bek.ben foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

8) A III.1.2) P/1. és a III.1.3) M/1-M/2. pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9) AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást EKRr. 20. § (6) bek. alapján.

10) Az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek.szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ATnek nyilatkoznia kell.

11) Felhívjuk a figyelmet a Kr.46.§ (3) bek-re.

12) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 20 millió Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (számla: 11749008-15432704-00000000) garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

13) Biztosítások: 1. Építési- szerelési- vagyon- és felelősségbiztosítás: legalább 150 millió HUF/káresemény és legalább 1 Milliárd HUF/év. 2. Tervezői: legalább 2 000 000 HUF/káresemény és legalább 10 000 000 HUF/év.

14) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámítására, ill. a közös ajánlattételre vonatkozó információk a KD-ban kerültek meghatározásra.

15) AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Értékelés módszere: „Ajánlati ár (nettó HUF)”fordított arányosítás, „A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)” szempont alszempontjai (2.1 - 2.2.) egyenes arányosítás. Az adható pontszám: 0,00-10,00 pont, 0,00 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb.

18) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

19) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

20) AK az eljárást a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján indítja.

21) ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a 2. Értékelési szempont bemutatása tekintetében a KD szerint.

22) AT-nek az ajánlata részeként organizációs tervet, és árazott költségvetést kell csatolnia a KD szerint.

23) Az eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balog Tímea(lajstromszám:00035)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:Jogorvoslat: 1. 1.Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.

2. III.1.1. pont kieg: SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 322 Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, és a 322 Kr. 8. § (1) bekezdése alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése, anélkül, hogy a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat megadná).

a.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

b.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése, anélkül, hogy a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat megadná).

3. II.1.6.) ponthoz:A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma, és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható A részajánlat-tétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018