Supplies - 577143-2020

01/12/2020    S234

Romania-Timișoara: Gas-therapy and respiratory devices

2020/S 234-577143

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
National registration number: 4483447
Postal address: Str. Hector nr. 2A
Town: Timișoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300074
Country: Romania
Contact person: Serviciul achiziții
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telephone: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Internet address(es):
Main address: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108357
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale sanitare ATI

Reference number: 4483447_2020_PAAPD1156554
II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se vor achiziţiona materiale sanitare ATI conform descrierilor din caietul de sarcini şi anexei la fişa de date.

Valoare estimată minimă a AC este de 151 625,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată maximă a AC este de 4 548 750,00 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot in parte este specificata in Anexa B la fisa de date.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 548 750.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Trusă perfuzie cu filtru de 0,2 μm pentru administrarea tratamentelor oncologice

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 101 250.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască oxigen cu filtru + tub conector

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Circuit de ventilație

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 230 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Trusă pentru pompele de perfuzie volumat Agilia/Agilia VP VL ST 10

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 112 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificatul de inregistrare fiscala;

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru sediul social;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager: dr. Daniel Malita;

— dir. fin. contabil: ec. Sanda Damian;

— șef Serviciu achizitii: ec. Jian Beatrice;

— Serviciu achiziţii: ec. Negrea Horia;

— Biroul juridic: CJ Adeline Fodor;

— viza CFP: ec. Sandor Mihaela;

— asistent șef ATI I: as. Simona Urdareanu;

— asistent șef Oncologie: as. med. pr. S șef Oana-Anca Manea.

Se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt avizati cf. art. 3-4 din Anexa la OMS1008/2016 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Titlului XX din Lg. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale si art.926 din Lg. 95/2006.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii pt. activitati de import, comercializare si distributie pt. dispozitivele medicale – cf. art. 3-4 din Anexa la OMS1008/2016 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicarea a titlului XX din Lg. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind dispozitivele medicale si art. 926 din Lg. 95/2006 sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data prezentarii, la solicitarea aut. ctr., doar de catre op. ec. clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant in oferta, aut. ctr. ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pt. partea lor de implicare in ctr. care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care pe unul din cele trei locuri vor fi oferte cu acelasi pret, se va cere o noua oferta de pret fara ca operatorul economic cu pret mai mare sa treaca pe locul inferior, adica daca sunt doi operatori cu acelasi pret pe locul unu, dupa reofertare, cel cu pret mai mic castiga pozitia unu din clasament, iar celelalt va fi eliminat. De asemenea, pentru locul doi si trei nu se poate reoferta un pret care sa surclaseze locul unu, respectiv locul doi.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op. economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de „sau echivalent” (art. 56 din Legea 98/2016).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Acestea sunt cele prevăzute în art. 6 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic
Postal address: Str. Hector nr. 2A, etaj 1
Town: Timișoara
Postal code: 300074
Country: Romania
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Telephone: +40 256200048
Fax: +40 256200046
Internet address: www.spitalul-municipal-timisoara.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2020