Services - 578470-2021

12/11/2021    S220

Poland-Łódź: Engineering design services

2021/S 220-578470

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Monika Szlagor
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726464
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12473,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-budowe-obwodnicy-Wiskitna-na-odcinku-ul-.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/889098cb-1708-477d-92eb-cd2eac0a0685
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej - II zadania”

Reference number: ZIM-DZ.2620.63.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku od ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej – II zadania

Zamówienie należy realizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Miasto Łódź

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku od ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej – II zadania

Zadanie I - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna

na odcinku od ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej,

Zadanie II - opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie poszerzenia pasów na wlocie do projektowanego ronda w ul. Brójeckiej.

Zamówienie należy realizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja jakości i rękojmia na wykonane opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług. Przewiduje się udzielenie zamówienia w kwocie do 50% zamówienia podstawowego. Szczegółowe informacje nt. zakresu i warunków ich udzielenia zawarte są w Rozdziale IV pkt 3 SWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 300,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy trzysta złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/12/2021
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1.1 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

1.2 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal - obowiązkowo w zakresie składania, zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę.

W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@zim.uml.lodz.pl – z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę, w szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień.

2. Informacje ogólne:

2.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:

2.1.1 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do

2.1.2 „Formularza do komunikacji”.

2.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:

2.2.1 Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz

2.2.2 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.

2.3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

2.4 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

2.5 Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3. Szczegółowe wymagania w zakresie składania, zmiany i wycofania oferty określone zostały w Rozdziale XV SWZ

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania, zmiany i wycofania oferty)

4.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:

4.1.1 za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub

4.1.2 za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@zim.uml.lodz.pl

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy ZIM-DZ.2620.63.2021

4.1.3 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.1.2 adres email.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2018. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2021