Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 58195-2016

Normál nézet megjelenítése

20/02/2016    S36

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2016/S 036-058195

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Címzett: dr. Bognár Nóra, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771262. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378128)

Tárgy:
CPV:90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk:

—.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.5.2017. napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. (maximum esetszám: 10 alkalom) Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részre irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A különleges feltételek meghatározása: Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles:

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,

— 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,

— 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996. (VII.4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában évenként a teljes árbevételről és a közbeszerzés tárgya (háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű hulladék) (EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti nettó árbevételének összegéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2 Nyilatkozata alapján:

— a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem érte el részenként – az általános forgalmi adó nélkül számított 15 000 000 HUF összeget, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő, és

a közbeszerzés tárgya (háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű hulladék, EWC 200136, EWC 160214 gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen nem érte el – általános forgalmi adó nélkül számított – a 10 000 000 HUF összeget. amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

A) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az 5 000 000 HUF-ot, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

B) a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 3 000 000 HUF-ot, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M/1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett:

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— környezetvédelmi mérnök képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Kérjük, nyújtsanak be egy ismertetőt, amelynek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén az egyenértékű végzettséget elfogadja az Ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal.

Saját tulajdonú eszköz esetén csatolni kell a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla vagy eszköznyilvántartó lap) másolatát.

Nem saját tulajdonú eszköz esetén a rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ok) (szerződés) másolatának csatolása szükséges.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

29.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

1.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

17.) Ajánlattevő által csatolandó iratok:

Csatolni szükséges

— az elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó, az előkezelés tevékenységre vonatkozó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás)

— a termékként tovább nem használható háztartási nagygépek gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd a(z) teljesítésbe bevont előkezelő(k)höz (megnevezve a telephelyet/telephelyeket) történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát telephelyenként. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet

— területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott fémkereskedelmi engedély bemutatása (kiállító: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve)

— a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély(eke)t

Minden gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási- és fémkereskedelmi engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek kell csatolnia, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű hulladék) gyűjtésében, szállításában, előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

A Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján a nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

18.) Az ajánlati felhívás III.3.2) pontjának M/1 alkalmassági követelményét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti tartalommal, a 16. § (1) bekezdés szerint kell ajánlattevőnek igazolnia. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó ajánlattevő a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban vagy referencia-nyilatkozatban szerepelnie kell a kapott/számlázott rész- vagy ellenszolgáltatás megjelölésének, valamint, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a referencia teljesítésének időpontjában hatályos jogszabály által a termékként tovább nem használható háztartási nagygépekre előírt átvételi, gyűjtési és hasznosítási arányoknak megfelelt, tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a referenciaként teljesített termékként tovább nem használható háztartási nagygépek milyen arányban (százalék) kerültek hasznosításra.

18.) Az ajánlati felhívás III.3.2) pontjának M/2 alkalmassági követelménye esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradása a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

19.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az eljárás során becsatolt, általa készített fordítás tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.

20.) A nem magyarországi letelepedésű (közös) ajánlattevő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró valamennyi személy ajánlati felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

22.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a konzorcium megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a konzorcium tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a konzorcium mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

23.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben Ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9 és 12 óra között (ajánlattételi/hiánypótlási határidő napján 9 és 11 óra között) biztosít lehetőséget.

24.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

25.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén a szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

26.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

27.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként 220 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetés útján, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy bankszámlára történő befizetés esetén a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és az ajánlattal érintett rész(ek) számát tüntessék fel (pl. MKB/7/2016 3. rész)

A garanciavállaló nyilatkozat vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított Ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciavállaló nyilatkozatot, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő részenként egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése, haaz ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg (Kbt. 25. § (5) bekezdés).

— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

28.) Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti ajánlattevőkkel a rendelkezésre álló fedezet mértékét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.

28.1.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel, amennyiben ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja a 7 HUF/kg ellenértéket, úgy Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult eredménytelennek nyilvánítani.

28.2.) Ajánlatkérő az ajánlati ár vizsgálata körében fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott 20 %-os eltérésnél kisebb mértékű eltérés esetén is indokolást kérjen ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár körében. Ajánlatkérő – ebben az esetben – az ajánlati ár tartalmát megalapozó adatnak tekinti különösen az árképzési metodika konkrét adatokra támaszkodó leírását Ft/kg egységre vetítve.

29.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy mely részek (1–4.) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.

30.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.

31.) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján amennyiben a vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Amennyiben nincs változásbejezési kérelem folyamatban, e tényről is nyilatkozatot kell benyújtani),

32.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/1–P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1–M/23 pontban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

33.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció eltérése esetén az ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak.

34.) Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítés során valamennyi igazolt teljesítésről nyilatkozik (gyűjtött, leszállított, 2016. évben előkezelt és további kezelésre átadott) termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű hulladék) berendezések megnevezésű hulladékmennyiség tárgyában.

35.) Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

36.) Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján került meghatározására, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő, illetve az által indított közbeszerzési eljárás a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így jelen közbeszerzési eljárás a Miniszterelnökség által végzett folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

Helyesen: 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk:

A szerződés meghosszabítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017 napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. (maximum esetszám: 10 alkalom) A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részre irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,

— 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,

— 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában évenként a teljes árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2 Nyilatkozata alapján

— a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem érte el részenként – az általános forgalmi adó nélkül számított 15 000 000 HUF összeget, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

A) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az 8 000 000 HUF-ot, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M/1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— környezetvédelmi mérnök képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződést teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Kérjük, nyújtsanak be egy nyilatkozatot, amelynek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén az egyenértékű végzettséget elfogadja az Ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségről köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

11.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

11.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

11.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

1.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

17.) Ajánlattevő által csatolandó iratok:

Csatolni szükséges az elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza az elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás) és az ún. kihozatali arányokat (Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást).

A termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű) hulladékainak gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírás, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd a teljesítésbe bevont előkezelő(k)höz (megnevezve a telephelyet/telephelyeket) történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát telephelyenként. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról és azok kihozatali arányszámainak alsó és felső értékhatáráról százalékos formában, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet (Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást);

18.) Ajánlattevő, közös ajánlattevők (külön-külön) által a szerződés teljesítése során általuk elvégzett tevékenységhez szükséges csatolandó iratok:

— területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes fémkereskedelmi engedély(ek) számát(ait) tartalmazó nyilatkozat (az engedély kiállítója: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve),

— a tevékenység végzéséhez szükséges az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély(ek) iktatószámát(ait) tartalmazó nyilatkozat;

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell valamennyi érvényes engedély másolatát és annak hiteles vagy ajánlattevő által felelős fordítását. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek, csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát és annak fordítását. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–4. rész esetében részenként legalább 3 250 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

Minden ajánlattevő(k) – köteles nyilatkozni azokról az érvényes engedélyekről, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási és fémkereskedelmi engedélyekről közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük a termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű) hulladékainak gyűjtésében, szállításában, és/vagy gépi technológiával történő előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyekről való nyilatkozatot írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyek iktatószámát kell a nyilatkozatban megadni, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

19.) Az ajánlati árat, mint egységárat nettó HUF/kg egységben kell megadni, két tizedesjegyre kerekítve. Ajánlatkérő a két tizedesjegy kerekítés alatt az alábbiakat érti:

— az ajánlati árat legfeljebb két tizedesjegyre kerekítve kell megadni;

— amennyiben ajánlattevő három vagy több tizedesjegyre kerekített értéket ad meg ajánlati árként, úgy az ajánlata érvénytelen;

— a tizedes jegyek esetében csak a nullától eltérő számjegyeket kell feltüntetni,

— amennyiben egész forint érték kerül megadásra azt ajánlatkérő elfogadja a tizedesjegy feltüntetése nélkül is az ajánlati árat (pl.: 10 HUF/kg = 10 HUF/kg).

20.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az eljárás során becsatolt, általa készített fordítás tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.

21.) A nem magyarországi letelepedésű (közös) ajánlattevő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

22.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró – az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) – érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

23.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a közös ajánlattevők között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, valamint feltüntetve az ajánlattevők által igénybe venni kívánt alvállalkozók teljesítési arányait-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy minden közös ajánlattevő- nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a közös ajánlattevők mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

24.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben Ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között (ajánlattételi/hiánypótlási határidő napján 9:00 és 11:00 óra között) biztosít lehetőséget.

25.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

26.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén a szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

27.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

28.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként 220 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetés útján, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy bankszámlára történő befizetés esetén a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és az ajánlattal érintett rész(ek) számát tüntessék fel (pl. MKB/7/2016 3. rész)

A garanciavállaló nyilatkozat vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított Ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciavállaló nyilatkozatot, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő részenként egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése, haaz ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg (Kbt. 25. § (5) bekezdés).

— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

29.) Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti ajánlattevőkkel a rendelkezésre álló fedezet mértékét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.

30.1.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel, amennyiben ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja a 7 Ft/kg ellenértéket, úgy Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult eredménytelennek nyilvánítani.

30.2.) Ajánlatkérő az ajánlati ár vizsgálata körében fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott 20 %-os eltérésnél kisebb mértékű eltérés esetén is indokolást kérjen ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár körében. Ajánlatkérő – ebben az esetben – az ajánlati ár tartalmát megalapozó adatnak tekinti különösen az árképzési metodika konkrét adatokra támaszkodó leírását Ft/kg egységre vetítve.

31.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy mely részek (1–4.) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.

32.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.

33.) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján amennyiben a vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Amennyiben nincs változásbejezési kérelem folyamatban, e tényről is nyilatkozatot kell benyújtani),

34.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/1–P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1–M/2 pontban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

35.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció eltérése esetén az ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak.

36.) Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítés során valamennyi igazolt teljesítésről nyilatkozik (gyűjtött, leszállított, 2016. évben előkezelt és további kezelésre átadott) termékként tovább nem használható háztartási nagygépek (vegyes gyűjtésű hulladék) berendezések megnevezésű hulladékmennyiség tárgyában.

37.) Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

38.) Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján került meghatározására, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő, illetve az által indított közbeszerzési eljárás a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így jelen közbeszerzési eljárás a Miniszterelnökség által végzett folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

39.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Jelen felhívással összhangban módosul az ajánlati dokumentáció az alábbi pontokban:

I. A közbeszerzési eljárás rendjére vonatkozó általános követelmények és információk az ajánlattevők részére – 2. pont Az Ajánlatkérő faxszáma; 18. pont Ajánlati biztosíték 18.2. pont utolsó mondat

II. Az ajánlat, illetve értékelési szempontok tartalma, szerződést biztosító mellékkötelezettségek – 4. pont Szerződést biztosító mellékkötelezettségek; 5. pont Ajánlati ár

II. További információk

III. Az ajánlat részei (benyújtási sorrend, kötelezően beadandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke)

IV. Mellékletek, nyilatkozatminták 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 4. számú melléklet; 7. számú melléklet; 8. számú melléklet; 9. számú melléklet; 11. számú melléklet; 13. számú melléklet; 15. számú melléklet;

Új mellékletek: 15. a számú melléklet; 15.b számú melléklet; 17. számú melléklet; 17.a számú melléklet; 17.b számú melléklet; 18. számú melléklet; 18.a számú melléklet; 18.b számú melléklet; 19. számú melléklet

Szolgáltatás-megrendelési keretszerződés-tervezet:

— Felek adatai,

— Preambulum – 6/ pont,

— IV. A Szerződés hatálya- 1/ pont,

— VI. OKTF NHI kötelezettségei – 2. pont,

— VII. Szerződéses ellenérték, fizetési feltételek- 17. pont,

— XI. Szerződés megszüntetése – 4.4 pont; kiegészült 4.8 ponttal,

— XIV. Együttműködési kötelezettség, kapcsolattartás- 4.1./ Kapcsolattartó személy OKTF NHI részéről.

A módosult dokumentáció valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek a Kbt. 42. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldésre kerül. A módosítást követően jelentkező gazdasági szereplőknek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentáció kerül kiadásra a felhívásban előírt határidőn belül.