Supplies - 582890-2020

Submission deadline has been amended by:  5783-2021
04/12/2020    S237

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2020/S 237-582890

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: ul. W.K. Roentgena 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-871
Country: Poland
Contact person: Justyna Petrykowska
E-mail: Justyna.Petrykowska@pib-nio.pl
Telephone: +48 225709454
Fax: +48 225709454
Internet address(es):
Main address: www.pib-nio.pl
Address of the buyer profile: www.pib-nio.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji, nr PN-257/20/JP

Reference number: PN-257/20/JP
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji (5 pakietów), które zostały szczegółowo określone w załącznikach nr 1.1–1.5 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Description of the procurement:

Różne płyny do dekontaminacji, szczegółowo opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wartość wadium wynosi 1 800,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do czyszczenia pozostałości po plastrach, taśmach, gipsie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wartość wadium wynosi 200,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do manualnego mycia sprzętu endoskopowego, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wartość wadium wynosi 450,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do wstępnego czyszczenia, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wartość wadium wynosi 800,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do mycia w automatycznych myjkach dezynfektorach, szczegółowo opisany w załączniku nr 1.5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wartość wadium wynosi 450,00 PLN.

2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz wg wzoru w załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę płynów do dekontaminacji (pakiet 1) lub preparatów do mycia i dezynfekcji (pakiety 2, 3, 4, 5) o wartości brutto minimum:

nr pakietu – PLN:

1 – 160 000,00;

2 – 2 000,00;

3 – 4 000,00;

4 – 7 000,00;

5 – 4 000,00

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem treści ofert.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Zamówień Publicznych, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, pokój nr 008, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, należy załączyć do oferty – oświadczenie na formularzu JEDZ, zał. 3 do SIWZ w formacie pdf i xml.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przesłania oświadczenia na formularzu JEDZ, a także przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ), tj.:

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 uPzp),

— że ww. Wykonawca/firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp);

d) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zał. 6 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, dokumentów:

a) świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP;

b) katalogów, folderów ulotek lub karty/formularza danych technicznych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających wymagania Zamawiającego, zawarte w zał. 1.1–1.5 do SIWZ.

5. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona;

b) wypełniony formularz cenowy – odpowiednio do wybranego pakietu, zał. od 1.1 do 1.5 do SIWZ;

c) wypełniony formularz ofertowy, zał. 2 do SIWZ;

d) potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Dokumenty dot. podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawców i podmiotów zagranicznych zostały określone w SIWZ.

7. Klauzula informacyjna dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) została określona w SIWZ.

8. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pib-nio.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz pod adresem https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w dziale VI, art. 179–198.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/12/2020