Építési beruházás - 586119-2020

04/12/2020    S237

Magyarország-Budapest: Villamos szerelési munka

2020/S 237-586119

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149072020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149072020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001149072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel. Nem építési engedélyköteles. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45310000 Villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. 50-es villamos vonal, az adott Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel.

Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Mennyiségek:

Száva városi vasúti vontatási transzformátor csere: 2 db; Száva SÜ transzformátor csere: 2 db; Száva városi vasúti vontatási egyenirányító csere: 2 db; Száva megszakító kocsi UR36 telepítése: 1 db; Kispest (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor (13+2 db cellából áll) cseréje: 1 cellasor; Kispest (-) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor; Kispest SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor; Kispest távvezérlő cseréje: 1 db; Kispest SÜ transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási egyenirányító cseréje: 2 db.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

– az általa vállalt jótállás időtartamáról (kötelezően előírt 12 hónap és a vállalt többletjótállás összesen)

– arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

– arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

– arról, hogy az M.2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben,

– a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik,

– arról, hogy nyertessége esetén legalább 50 000 000 HUF/kár és 100 000 000 HUF/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára,

– arról, hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

– arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0–12 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Kispest 10 kV-os elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (-) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc távvezérlő cseréje: 1 db

Lőrinc 10 kV-os elosztó módosítása: 1 garnitúra

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10. Az értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás 2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

– Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

– Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is),

– A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

– Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

– A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

– A 321/–015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

– Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

– Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

– Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P.1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

– Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

– A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

– A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

– A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

– Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 950 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

– Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

– Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

– Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2a) bek. a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 60 hónap során végzett legjelentősebb építési beruházásait, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3)–(5) bek.-ei szerint igazolva. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az építési beruházás tárgya, mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/ hónap/ nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M.2. ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, továbbá meg kell jelölnie, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja igénybe venni, csatolnia kell a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és a szakmai önéletrajzot is, melyből egyértelműen kiderül, hogy az előírt munkatapasztalattal rendelkezik-e. Külön szakmagyakorlási jogosultságot igazoló dokumentumot nem kell benyújtani, amennyiben a szakmagyakorlási jogosultság magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen ellenőrizhető.

– Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

– A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

– A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

– A Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltak szerint a szakemberek – azok képzettségére –rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben,

– Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap során teljesített:

M.1.1) összesen legalább 7 db városi vasúti vontatási egyenáramú pozitív kitáplálási cella cseréje és/vagy telepítése, továbbá

M.1.2) legalább 2 db városi vasúti vontatási egyenirányító cella cseréje és/vagy telepítése, valamint

M.1.3) legalább 1 db városi vasúti vontatási áramátalakító távvezérlésének cseréje és/vagy telepítése tárgyban teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciamunkákat fogadja el, az előírt referenciakövetelmény tekintetében nem kívánja korlátozni a teljesített szerződések számát. Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben rendelkezik az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

– legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

SZ.1. igazolási mód:

SZ.1. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD IV. rész α (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelménynek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását. A Korm. rend. 26. § (1) bek. a) pontja szerinti követelmény tekintetében – a Korm. rend. 26. § (2) bek. alapján – a MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazd.-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük, nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot), vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti (Étv.), építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek.-ei is irányadóak.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, és a Korm. rend. 8. § (1) bekezdése szerint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. Közös ajánlattétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös Ajánlattevők vonatkozásában a névjegyzékben/letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelménye tekintetében elegendő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös Ajánlattevők közül egy szerepel a névjegyzékben/nyilvántartásban, illetve rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

A kötbér alapja a vállalkozói díjra/tartalékkeretre/opciós tételre vonatkozó díj.

Késedelmi kötbér mértéke: a Vállalkozói Díj/tartalékkeret/opciós tétel késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de legfeljebb összesen 15 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a Vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a Vállalkozói díj/tartalékkeret/ opciós díj 15 %-a.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia, az ezen felüli többletjótállás vállalását Ajánlatkérő külön szempontként értékeli.

Jólteljesítési biztosíték:

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint a szerződés általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított, megrendelt és teljesítésigazolással elismert ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő biztosítékot köt ki. A nyertes ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosítékot a teljesítéskor a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik, a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(8) bek.-ben foglaltakat. 5 db részszámla, 1 db végszámla és 1 db opciós számla nyújtható be.

Ajánlatkérő előleget fizet. Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 5 %-a; de legfeljebb általános forgalmi adó nélkül számított 75 000 000 HUF. Tartalékkeretet: 322/2015. (X.30.) Kr. 20. § a szerződés szerinti általános forgalmi adó és egyéb járulékos költségek nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 3 %-a, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a KD-ok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szakmai felelősségbiztosítást kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/kár limitre.

Nyertesség esetén a szerződés megkötéséig az III.1.3) M.2. alpontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelnie kell a kamarai névjegyzékben.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget az a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

A III.1.3) M.2. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §. (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

3. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését alkalmazza.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

10. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

16. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

17. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek alapján az első értékelési részszempont esetében a 12 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (hosszabb jótállási idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).

19. A szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő tervezetten – 2021.6.26.–2021.8.29. napja között 65 nap vágányzári időt biztosít térítésmentesen. A vágányzár időpontja a BKK Zrt. döntése alapján változhat.

20. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

21. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári nap értendő.

22. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

24. Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A közbeszerzési eljárás eredményessége megállapításának és a Kbt. 135. § (12) alapján a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerüljön, vagy más Budapest Főváros Önkormányzatának döntése általi forrás biztosítására kerüljön sor.

25. FAKSZ: Hagymási Dóra (01239)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2020