We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 586339-2021

17/11/2021    S223

Poland-Muszyna: Electricity

2021/S 223-586339

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
National registration number: 734-347-26-01
Postal address: ul. Rynek 31
Town: Muszyna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-370
Country: Poland
Contact person: Natalia Kędzierska, Zuzanna Wietecha
E-mail: przetargi@muszyna.pl
Telephone: +48 184725942
Fax: +48 184777921
Internet address(es):
Main address: www.muszyna.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie
National registration number: 734-28-34-120
Postal address: ul. Kity 17
Town: Muszyna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-370
Country: Poland
Contact person: Izabela Bajorek
E-mail: ibajorek@muszyna.pl
Telephone: +48 5349281
Internet address(es):
Main address: www.muszyna.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
National registration number: 734-127-80-71
Postal address: Żegiestów 77A
Town: Muszyna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-370
Country: Poland
Contact person: Lidia Łukasik
E-mail: spzegiestow@gmail.com
Telephone: +48 184717281
Internet address(es):
Main address: www.muszyna.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa w Miliku
National registration number: 866-125-55-28
Postal address: Milik 28
Town: Muszyna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-370
Country: Poland
Contact person: Renata Tadra-Dzidzik
E-mail: rtadra@poczta.onet.pl
Telephone: +48 184714040
Internet address(es):
Main address: www.muszyna.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa w Andrzejówce
National registration number: 734-165-00-04
Postal address: Andrzejówka 13
Town: Muszyna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-370
Country: Poland
Contact person: Teresa Jurzynek
E-mail: tmurzynek@interia.pl
Telephone: +48 4714520
Internet address(es):
Main address: www.muszyna.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023

Reference number: Zp.271.29.2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik A do SWZ Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia, Spełnienie innych wymagań określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Szacowana przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi [MWh]: 3 854,518

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 077 679.21 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik A do SWZ.

2. Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia,

Spełnienie innych wymagań określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

5. Zamawiający zastrzega, że minimalna ilość szacunkowego zużycia energii PPE objętych umową nie będzie mniejsza niż 40% z zastrzeżeniem, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a mających wpływ na niewykorzystanie minimalnego szacunkowego zużycia w szczególności lockdownu, ilość ta może być niższa, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zamawiający zastrzega, że co najmniej 50 % energii elektrycznej zakupionej w związku z realizacją umowy musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.

7. Umowy na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023” będą zawierane przez określonych Nabywców zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy tj.:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie,

Szkoła Podstawowa w Miliku,

Szkoła Podstawowa w Andrzejówce,

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie.

8. Szacowana przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi [MWh]: 3 854,518.

9. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SWZ,

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SWZ,

Wykonawca musi zapewnić w formie oświadczenia składanego na formularzu oferty, iż ma zawartą/e lub ma promesy/ę zawarcia odpowiednich umów/y na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD dla obiektów wskazanych w załączniku A do SWZ z właściwymi/ym dla ww. punktów odbioru operatorami/em (przedsiębiorstwem energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie dystrybucji energii.

10. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 09310000-5 energia elektryczna.

11. Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty/usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz załączniki stanowiące jej integralną część.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 077 679.21 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium 100% cena.

Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny,

tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. Przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, czyli posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umownymi (załącznik nr 2 do SWZ).

W szczególności Wykonawca musi zapewnić w formie oświadczenia składanego na formularzu oferty, iż ma zawartą/e lub ma promesy/ę zawarcia odpowiednich umów/y na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD dla obiektów wskazanych w załączniku A do SWZ zwłaściwymi/ym dla ww. punktów odbioru operatorami/em (przedsiębiorstwem energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie dystrybucji energii.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 12:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia Wykonawców

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2.

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);

2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust.1 pkt 4);

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);

2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);

2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);

2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4 niniejszego rozdziału Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.2 powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publiczych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021