There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 586357-2021

17/11/2021    S223

Poland-Proszowice: Natural gas

2021/S 223-586357

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
National registration number: 6821436049
Postal address: ul. Kopernika 13
Town: Proszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-100
Country: Poland
E-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl
Telephone: +48 123865214
Fax: +48 123865258
Internet address(es):
Main address: http://spzoz.proszowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Reference number: 30/ZP/2021
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze o średnicy 63 mm PE, punkt wejścia do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu budynek techniczny - dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach usytuowanego przy ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul.Kopernika 13

32-100 Proszowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze o średnicy 63 mm PE, punkt wejścia do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu budynek techniczny - dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach usytuowanego przy ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice.

Moc zamówiona 1152 kWh/h

Grupa taryfowa OSD- W – 6.1

Rodzaj odbiornika: kocioł parowy EOG-2,5, AHLSTROM FAKOP- 1 szt.

Zwolnienie z akcyzy.

Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. – 351 029 m³ (3957275 kWh). Przeliczono na podstawie współczynnika konwersji 11,286 kWh/m³.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udziału w zakresie: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca musi posiadać:

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami),

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub posiadać umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektu objętego zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego przez OSD obowiązującej w okresie trwania umowy na dostawę gazu ziemnego - w przypadku wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowę na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach sporządza Wykonawca uwzględniając postanowienia do umowy określone w części XX SWZ i w terminie 3 dni przed jej podpisaniem przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 12:00
Place:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Sekcja Zamówień Publicznych

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy). Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w części XXIV SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych:

1.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą: zostały określone w części IX SWZ.

2. Zamawiający, wezwie do złożenia środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

i podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w części IX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

3.Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021