Services - 586578-2019

Submission deadline has been amended by:  14825-2020
11/12/2019    S239

Poland-Oświęcim: Cleaning services

2019/S 239-586578

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
National registration number: PL
Postal address: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Town: Oświęcim
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-603
Country: Poland
Contact person: Edyta Budka, Agnieszka Luranc
E-mail: sekretariat@auschwitz.org

Internet address(es):

Main address: http://www.auschwitz.org

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa instytucja kultury
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.02.2024r., realizowana w trzech częściach - część I, II, III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki nr 1, 2, 3 i 10 do SIWZ. Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z dniem 1.12.2020 r., nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040), zw. dalej „KP”, przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
90911200 Building-cleaning services
90620000 Snow-clearing services
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90914000 Car park cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Main site or place of performance:

Oświęcim

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.2.2024 r., zwanym dalej:

1.1.1. „Muzeum”, czyli obiekty i tereny znajdujące się w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, ul. Leszczyńskiej 15 oraz w Brzezince przy ul. Ofiar Faszyzmu 12;

1.1.2. „Muzeum w Oświęcimiu”, czyli obiekty i tereny znajdujące się w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20 oraz ul. Leszczyńskiej 15;

1.1.3. „Muzeum w Brzezince”, czyli obiekty i tereny znajdujące się w Brzezince przy ul. Ofiar Faszyzmu 12.

Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z dniem 1.12.2020 r. nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040), zw. dalej „KP”, przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby. Realizacja obowiązków wynikających z przejęcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odbędzie się wyłącznie pomiędzy wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie, a dotychczasowym wykonawcą usługi sprzątania. W przypadku rozpoczęcia realizacji II części zamówienia po dniu 1.12.2020 r. przejęcie pracowników będzie miało miejsce pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie:

1.2.1. część I – obiektów i terenów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, tj:

1.2.1.1. toalet ogólnodostępnych (część obiektu A-50, część obiektu B-1);

1.2.1.2. obiektu A-51;

1.2.1.3. dwóch terenów zewnętrznych (przez tereny należy rozumieć: teren przy obiekcie A-51 i wejścia do obiektu A-51).

Planowany termin realizacji zamówienia – od 1.4.2020 r. do 29.2.2024 r. O terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.

1.2.2. część II – obiektów i terenów wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ:

1.2.2.1. 96 obiektów stanowiących obiekty i ich części;

1.2.2.2. 4 terenów zewnętrznych (przez tereny należy rozumieć: teren Muzeum w Oświęcimiu i teren Muzeum w Brzezince oraz wejścia do objętych usługą obiektów).

Termin realizacji zamówienia – od 1.12.2020 r. do 29.2.2024 r.

1.2.3. część III – terenu wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ:

1.2.3.1. parking zewnętrzny dla odwiedzających przy obiekcie A-50.

Planowany termin realizacji zamówienia – od 2.1.2021 r. do 29.2.2024 r. O terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca zostanie poinformowany z 30-dniowym wyprzedzeniem.

1.2.4. W obiektach objętych usługą zatrudnionych jest około 300 pracowników, którzy przebywają w biurach średnio 40 godzin tygodniowo oraz 425 pracowników firm zewnętrznych, którzy przebywają średnio 40 godzin tygodniowo na terenie Muzeum.

1.3. Liczba odwiedzających Muzeum w ostatnich latach kształtowała się następująco:

1.3.1 rok 2016: 2 053 650 osób;

1.3.2 rok 2017: 2 100 000 osób;

1.3.3 rok 2018: 2 152 000 osób;

1.3.4 rok 2019 (styczeń-listopad): 2 194 040 osób.

1.3.5 Przewidywana liczba w grudniu 2019: 121 425 osób.

1.3.6 Przewidywana liczba w 2019: 2 315 465 osób.

Zamawiający informuje, że średni % wzrostu liczby odwiedzających w latach 2016-2019 to 4,10 %.

W oparciu o ten wskaźnik należy przyjąć wzrost liczby odwiedzających w kolejnych latach.

1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz mapy terenu Muzeum w Oświęcimiu i Muzeum w Brzezince znajdują się w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ. Piwnice i strychy w obiektach nie są objęte usługą sprzątania.

1.5 Godziny otwarcia Muzeum w poszczególnych miesiącach:

1.5.1 styczeń – 7:30-16:30;

1.5.2 luty – 7:30-17:30;

1.5.3 marzec – 7:30-18:30;

1.5.4 kwiecień, maj – 7:30-19:30;

1.5.5 czerwiec, lipiec, sierpień – 7:30-20:30;

1.5.6 wrzesień – 7:30-19:30;

1.5.7 październik – 7:30-18:30;

1.5.8 listopad – 7:30-16:30;

1.5.9 grudzień – 7:30-15:30.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/02/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia wskazanych zamówień zostały określone w pkt XVIII/9 SIWZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia – od dnia obowiązywania umowy do 29.2.2024 r.

2. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny.

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy określonych w § 12 załącznika nr 10 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 420 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

C.d. Sekcji III.1.3) pkt: „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

III. Jeżeli wymagane kwoty w ww. dokumentach wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

IV. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400 000 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę realizowaną u 1 zamawiającego polegającą na sprzątaniu pomieszczeń zamkniętych (na przykład: biurowych, wystawowych, magazynowych lub innych), trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 1 200 000 PLN brutto. Przez pomieszczenie zamknięte Zamawiający rozumie powierzchnię wydzieloną trwałymi przegrodami budowlanymi (np. ścianami), w szczególności część mieszkania, domu lub budynku, gdy posiada ściany ze wszystkich stron i dostępne jest tylko poprzez drzwi lub okna.

Przez pomieszczenie zamknięte Zamawiający rozumie powierzchnię wydzieloną trwałymi przegrodami budowlanymi (np. ścianami), w szczególności część mieszkania, domu lub budynku, gdy posiada ściany ze wszystkich stron i dostępne jest tylko poprzez drzwi lub okna;

2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie dysponowania narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:

2.1 odkurzaczem na miękkich kółkach, z końcówkami z miękkim (np. naturalnym) włosiem, z regulacją ssania, z wymiennym filtrem hepa, do pracy na sucho – min. 4 szt.;

2.2 odkurzaczem bezprzewodowym – min. 4 szt.;

2.3 bezprzewodowym urządzeniem myjąco-szorująco-zbierającym przeznaczonym do mycia dużych powierzchni – min. 1 szt.;

2.4 urządzeniem do dezynfekcji toalet typu „spray-vac” z opcją nadmuchu powietrza – min. 1 szt.;

2.5 wózkiem serwisowym do sprzątania z wyciskarką i mopem płaskim – min. 20 szt.;

2.6 szczotką do kurzu z naturalnego włosia – min. 10 szt.;

2.7 miotłą ulicową – min. 20 szt.;

2.8 łopatą do śniegu – min. 20 szt.;

2.9 pojazdem elektrycznym z zamontowanym systemem GPS wyposażonym w światła ostrzegawcze do transportu środków czystości i śmieci – min. 2 szt. (Zamawiający zapewnia miejsca/gniazda do ładowania ww. pojazdów, wykonawca nie ponosi kosztów zużycia energii elektrycznej);

2.10 mobilnym urządzeniem elektronicznym z dostępem do internetu typu tablet, smartphone lub przenośny komputer w celu bieżącej kontroli jakości realizacji usługi – min. 2 szt.;

2.11 urządzeniem mobilnym typu smartphone do zapewniania prawidłowego działania elektronicznego systemu w formie platformy, o której mowa w pkt. III/2/A/15 SIWZ – min. 10 szt.;

2.12 urządzeniem do mycia okien na wysokości wodą zdemineralizowaną typu Puraqleen – min. 1 szt.;

2.13 plecakową dmuchawą do liści – min. 2 szt.;

2.14 szorowarką z padami białymi, czerwonymi, diamentowymi o bardzo drobnym ziarnie – min. 1 szt.;

2.15 mopami akrylowymi – min. 2 szt.;

2.16 mopami z końcówką z mikrofibry – min 2 szt.;

2.17 mopami elastycznymi wyposażonymi w wymienne antystatyczne i/lub wstępnie impregnowane paski z gazy – min 2 szt.;

3. dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami pełniącymi funkcję Koordynatorów, tj. osób bezpośrednio nadzorujących i zarządzających personelem oddelegowanym do realizacji wyłącznie przedmiotu zamówienia. Każdy z nich powinien posiadać minimum 2-letnie doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu usług sprzątania. Ponadto, każdy z nich winien posiadać certyfikat potwierdzony przez branżową organizację potwierdzający przeszkolenie lub uczestniczenie w kursie z zakresu organizacji procesów sprzątania II-go stopnia, na którym nabył wiedzę z profesjonalnego sprzątania/utrzymania czystości, w tym zarządzania sprzątaniem obiektów oraz zarządzania personelem sprzątającym.

C.d. w Sekcji III.1.3) w pkt: „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimum level(s) of standards possibly required:

C.d. sekcji III.1.3)

4. dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika realizacji usługi, który powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu usług sprzątania. Ponadto, powinien posiadać certyfikat potwierdzony przez branżową organizację potwierdzający przeszkolenie lub uczestniczenie w kursie z zakresu organizacji procesów sprzątania I-go, II-go stopnia, III-go, na którym nabył wiedzę z profesjonalnego sprzątania/utrzymania czystości, w tym zarządzania sprzątaniem obiektów oraz zarządzania personelem sprzątającym.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza łączenia pełnienia funkcji Koordynatora, Kierownika realizacji usługi i Pracownika.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi sprzątania odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga posiadania przez wykonawców wdrożonego i certyfikowanego przez jednostkę notyfikowaną:

5.1. systemu zarządzania jakością, np. ISO 9001;

5.2. systemu zarządzania środowiskowego, np. ISO 14001;

5.3. systemu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, np. ISO 18001.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III:

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie usługi wystarczające dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. V/1.2 SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ);

3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ);

4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, o której mowa w pkt. V/1.4. SIWZ – informacja ta winna być wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

5. certyfikatu systemu zarządzania jakością (np. ISO 9001), certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001) i certyfikatu systemu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (np. ISO 45001).

C.d. w Sekcji III.1.1).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia w kwocie równej 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/03/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2020
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, POLSKA, budynek A-44, sala konferencyjna 1.13, na parterze

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa, wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przed zakończeniem realizacji niniejszego zamówienia.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca wraz z ofertą składa:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej „JEDZ”). JEDZ winien być złożony za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. JEDZ winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 3 i 8 uPzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 uPzp:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2016 r., poz. 716);

2.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

3.1. w pkt. VI/1.8.1.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp.

C.d. w Sekcji VI.4.3).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 4587840
Fax: +48 4587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

C.d. Sekcji VI.3)

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. w pkt. VI/1.8.1.5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3. w pkt. VI/1.8.1.6.–1.8.1.7. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI/1.8.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony w terminach odpowiednio określonych w pkt VI/1.8.3.

5. 1.9 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) wraz z informacją z otwarcia ofert.

6. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Obowiązek informacyjny: Administratorem danych osobowych jest – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, POLSKA, tel. +48 338448003, e-mail: sekretariat.muzeum@auschwitz.org.

8. Pozostałe informacje, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu, zawarto w SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
Telephone: +48 4587840
Fax: +48 4587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2019