We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 587313-2021

17/11/2021    S223

Poland-Duszniki-Zdrój: Refuse and waste related services

2021/S 223-587313

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Duszniki- Zdrój
Postal address: Rynek 6
Town: Duszniki- Zdrój
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-340
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kurpisz
E-mail: malgorzata.petela@onet.eu
Internet address(es):
Main address: www.bip.duszniki.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.duszniki.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Duszniki- Zdrój.

Reference number: ZP.271.07.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Duszniki- Zdrój okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznik nr 6 do SWZ (Wzór umowy).

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV :

90500000-2 - Usługi związane z odpadami,

90512000-9 Usługi transportu odpadów,

90510000-5 – Usuwanie i obróbka odpadów,

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów,

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

Do określenia szacunkowej wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w okresie 24 miesięcy należy przyjąć ilość odpadów w wys. 2354,06 Mg zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz 379,588 Mg odpadów przyjętych w PSZOK..

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Gmina Duszniki- Zdrój

II.2.4)Description of the procurement:

1. Odbieranie i zagospodarowanie przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym odpadów zmieszanych pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

2. W czasie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej 2 razy w czasie realizacji zamówienia w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych objęta zamówieniem obejmuje, następujące frakcje:

a. metal i tworzywa sztuczne,

b. szkło,

c. papier i tektura,

d. odpady ulegające biodegradacji (resztki kuchenne),

e. odpady zmieszane

4. Zbiórka w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmuje oprócz wymienionych w punkcie 2 następujące frakcje:

a. zużyte baterie i akumulatory,

b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d. bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (liście, trawa, gałęzie itp.)

e. odpady budowlane i rozbiórkowe,

f. zużyte opony, pochodzące z gospodarstwa domowego takich jak opony od samochodów osobowych, motorów, skuterów, rowerów itp.

g. przeterminowane leki i chemikalia

h. odpady niebezpieczne

i. odpady tekstyliów i odzieży

j. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i strzykawek.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji odpadów komunalnych określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U z 2021. poz.906)

6. Odpady zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w workach o pojemności: 60 l, 80 l, 120 l oraz o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju gromadzonych w nich odpadów, wykluczającej rozerwanie worka, dla zabudowy jednorodzinnej, na których powstają odpady komunalne. W zabudowie wielorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w workach i pojemnikach 120 l, 240 l, 360 l jednakże dopuszcza się stosowanie systemu workowego w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych, lub przy których nie ma możliwości ustawiania pojemników do selektywnej zbiórki.

7. Wykonawca dostarcza worki na odpady gromadzone selektywnie – worki o poj. 60, 80 i 120 l dla właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów w sposób selektywny wykonane będą z jednokolorowej folii polietylenowej LDPE, o odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do zbieranej frakcji oraz znajdować się będą na nich etykiety z numerem klienta i kodem kreskowym z opisem rodzaju odpadów. Kolor – żółty (dla metali i tworzyw sztucznych), niebieski (dla papieru i tektury), zielony (dla szkła), brązowy – biodegradowalny spełniający normy kompostowalności (bioodpady).

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać czytnik kodów kreskowych z funkcją lokalizatora GPS, kompatybilnego z systemem monitorującym lokalizację pojazdów, przy użyciu którego Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał odczytu kodu identyfikacyjnego w ramach odbioru odpadów oraz będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji odpadów poszczególnych frakcji, odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości.

9. Odbieranie odpadów musi odbywać się, co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój oraz Uchwale Rady Gminy Duszniki-Zdrój w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w ramach realizacji usługi czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy związanej z:

a) kierowaniem pojazdami typu śmieciarka,

b) porządkowaniem i załadunkiemodpadów,

c) pracami administracyjnymi zw.z.obsł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12);

- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.

Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów z zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia równą 1.000 000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia równą 1.000 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a eżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku jeżeli gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości), o łącznej masie tych odpadów minimum 1.000,00 Mg.

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia (wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego). Wykonawca musi dysponować pojazdami zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie załadunku pojazdu (liczonej jako różnica maksymalnej masy całkowitej pojazdu

minus masa własna pojazdu) nie mniejszej niż 4800 kg i masie całkowitej nie większej niż 18 000 kg, służącym do wywozu pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, w tym jednym spełniającym normę

emisji spalin min. EURO 6.

- co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

- co najmniej jednym samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5 t. przystosowanym do

odbioru odpadów wielkogabarytowych.

- bazą magazynowo – transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Duszniki – Zdrój, na terenie, do którego podmiot odbierający odpady posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: 1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją

zanieczyszczeń do gruntu;

3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j. z dnia 2021.04.06);

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów

należy zapewnić, aby:

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

2) pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach

postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku

odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych;

3) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia - załącznik nr

8 do SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznik nr 6 do SWZ (Wzór umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 12:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu narzędzia: mini portalu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021