We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 587440-2021

17/11/2021    S223

Poland-Dębica: Household-refuse disposal services

2021/S 223-587440

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Dębica
Postal address: ul. Ratuszowa 2
Town: Dębica
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: PL 39-200
Country: Poland
Contact person: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@umdebica.pl
Telephone: +48 146838100
Fax: +48 146838161
Internet address(es):
Main address: http://www.debica.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy.

Reference number: IZP.271.25.2021.MK
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest m.in.:

1. Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dębica (01.01.2022-31.12.2022r.) – adres instalacji zostanie wskazany

w OPZ

2. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z PSZOKU przy ul. Drogowców 13 i aptek, (01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.).

3. Porządkowanie punktów odbioru odpadów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

4. Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie (plastik, szkło, papier, bioodpady, popiół, lekarstwa).

5. Utrzymanie w stanie technicznym i sanitarnym wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów (w tym również pojemników będących własnością Zamawiającego).

6. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

7. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

8. Prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców (BOM).

9. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

10. Prowadzenie

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Miasto Dębica

II.2.4)Description of the procurement:

1. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dębica od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

3. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

4. Prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców (BOM).

5. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych (w tym prowadzenie strony internetowej).

6. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Miasta Dębicy.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Miasto Dębica

II.2.4)Description of the procurement:

1. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dębica od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie (plastik, szkło, papier, bioodpady, popiół, lekarstwa).

3. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów (w tym również pojemników będących własnością Zamawiającego).

4. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

5. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

6. Prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców (BOM).

7. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych (w tym prowadzenie strony internetowej).

8. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3- Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie z PSZOKU

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Miasto Dębica

II.2.4)Description of the procurement:

1. Świadczenie usługi odbioru odpadów zebranych selektywnie z PSZOKU przy ul. Drogowców 13, - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Świadczenie usługi obsługi PSZOKU przy ul. Drogowców 13 - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie (plastik, szkło, papier, bioodpady, popiół, lekarstwa, i pojemniki na odpady z PSZOK-u).

4. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów na PSZOK-u, (w tym również pojemników będących własnością Zamawiającego).

5. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

6. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Odbiór odpadów z PSZOK / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wezwie najkorzystniejszego wykonawcę na dok.:

koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;(nie dotyczy podmiotów, na którego zasoby powołuje się wykonawca.)

d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składają odpowiednio:

- Wykonawcy,

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,

- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,o których mowa

w pkt. 2.1 IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

6) Dokument, o którym mowa w pkt. 2 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed jego złożeniem.

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2 a) (na wezwanie)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 2 a), składa (na wezwanie)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy

o pracę osób realizujących zadania z zakresu:

- prac związanych z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców GMD

Zamawiający zatrudni osoby wykonujące w/w czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej k. p.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

1) Wymóg ten nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistegoświadczenia tych czynności na rzecz spółki.

2) Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób pełniących nadzór nad wykonywanymipracami (kierownik budowy) oraz przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego,o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników,

o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art.22 § 1 k.p., najpóźniej w dniu zawarcia umowy

o udzielenie zamówienia publicznego.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Zamawiający we wzorze umowy (załącznik Nr 3 do SWZ ) opisał sposób ewentualnej kontroli w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 1. Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę kar pieniężnych w sytuacji braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 oraz o braku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 1

w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.

4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.

5. Dokładny opis wymogów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę opisany został załączniku numer 3 do SWZ (WU)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1UPzp. (obligatoryjne podstawy wykluczenia)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego

z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 UPzp (fakultatywne podstawy wykluczenia)w zakresie:

1) ust.1 pkt. 4)UPzpw stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 UPzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5UPzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 UPzp,(w sytuacji kiedy podstawy wykluczenia zostały przewidziane w pkt. 2 niniejszego rozdziału)jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, oraz spełni wszystkie warunki o których mowa w art. 110 pkt. 2 UPzp.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zostały przewidziane we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 10:30
Place:

Urząd Miejski w Dębicy p. 229

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

A) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 4

ustawy Pzp.

B) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt B, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentusporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w

rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

D) W celu potwierdzenia spełeniania warunków udziału Wykonawca przedstawi, na wezwanie

2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu:

a)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

ustawy Pzp, sporządzonej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b)Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,

o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami

porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

c)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę

częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do

tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy

kapitałowej;(nie dotyczy podmiotów, na którego zasoby powołuje się wykonawca.)

d)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewdencji

działalności gospodarczej

Wadium.

dla cz.I:25000,00 PLN,

dla cz.II:30000,00 PLN,

dla cz.III:6000,00 PLN

Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 UPzp.

Przedmiot: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług jak w zakresie podstawowym tj.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy.

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Miasta Dębicy.

Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie z PSZOKU

Wielkość lub zakres zamówienia: do 100% wartości zamówienia podstawowego.

Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych usług, a także na skutek przedłużania się procedury przetargowej w roku 2022 na rok 2023.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów UPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 UPZp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/ stronie prowadzonego postępowania lub treści SWZ na stronie internetowej/ stronie prowadzonego postępowania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 UPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 UPzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2021