Services - 58824-2018

08/02/2018    S27    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-s. Lesichovo: Engineering design services

2018/S 027-058824

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Lesichovo
000351693
ul. „Nikola Chochkov“ No. 11—13
s. Lesichovo
4463
Bulgaria
Contact person: Lyubka Fitkarova
Telephone: +359 35172221
E-mail: oba_lesichovo@abv.bg
Fax: +359 35172798
NUTS code: BG423

Internet address(es):

Main address: www.lesichovo.bg

Address of the buyer profile: http://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/50-open_procedure/866-vodo_kalugerovo

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/50-open_procedure/866-vodo_kalugerovo
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в село Калугерово, община Лесичово“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Точният обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 428.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423
Main site or place of performance:

с. Калугерово, община Лесичово

II.2.4)Description of the procurement:

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа, и изграждане на главни колектори за дъждовни води в село Калугерово, община Лесичово“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Точният обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на проектирането / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 428.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Доказва се със: Участникът попълва Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата поръчка.

* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектанта“ /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят заверено копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност“ в проектирането.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документ, чрез който се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. В този случай участниците следва да представят заверено копие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ „Професионална отговорност“ в проектирането.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ предназначена за проектиране с покритие, произтичащо от нормативен акт – чл. 171 от ЗУТ и с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Доказва се със: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:

- Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

- Данни за удостоверението за пълна проектантска правоспособност – номер, издател, за коя година е валидно.

Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Избраният изпълнител представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец към документацията/.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документ, чрез който се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. В този случай участниците следва да представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец към документацията/.

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. Възложителят определя критерии, въз основа на които да установи, че участниците разполагат с необходимите човешки ресурси. Възложителят изисква от участниците:

1. да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на обекта, съгласно техническото задание за проектиране — проектанти по отделните проектни части:

• ВиК.

• Геодезия.

• Геология.

• Пожарна безопасност.

• Пътна и Временна организация на движението.

• План за безопасност и здраве.

• План за управление на строителните отпадъци,

Притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации а чуждестранни лица. Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява няколко позиции от изискуемия експертен екип).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/03/2018
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/03/2018
Local time: 11:00
Place:

Заседателна зала в административната сграда на община Лесичово, с.Лесичово, ул."Никола Чочков" №11-13.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Повече информация в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg – обща информация

/nap@nra.bg — само за кореспонденция, подписана с електронен подпис.

— Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 – Втора сграда

Телефон: 02/ 940 6000.

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.

— Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица“ № 2.

Телефон: 02/ 8119 443.

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg.

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“/.

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“/.

Съобразно чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 6, ал. 2 от ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент — юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/02/2018