Szolgáltatások - 588376-2020

Submission deadline has been amended by:  50932-2021
07/12/2020    S238

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 238-588376

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tornyai Krisztián
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741277
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001198302020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001198302020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Aquincumi híd tanulmányterv

Hivatkozási szám: EKR001198302020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózat részletes megvalósíthatósági tanulmányterv készítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózata vonatkozásában részletes megvalósíthatósági tanulmányterv készítése

A tervezési feladat két célja:

1. az Aquincumi hídnak

2. és a kapcsolódó közlekedési hálózatnak

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése.

Önállóan az Aquincumi híd megépítése a két hídfő csomóponttal a közúti hálózatba nem illeszthető be, az új híd a 10-es számú főút és az M3-as autópáya bevezető szakasza között (4,6 km belterületi új út) létesülő kapcsolattal együtt hoz létre olyan hálózatot, amely a meglévő hálózati elemeken nem okoz feszültségeket. A tervezési terület a Bécsi úttól a 2-es számú vasútvonal, majd Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart. Az útvonal a távlati Körvasút menti körút északi szektora. A tervezési területbe beleértendő az új körútba csatlakozó utak azon szakaszai és csomópontjai is, melyekhez elengedhetetlen beavatkozni a közlekedési hálózat működőképessége érdekében.

A tervezési feladat két munkarészre osztható.

1. Aquincumi híd tervezése

Az Újpest vasúti hídtól északra új dunai átkelő tervezendő. Változatok kidolgozása szükséges a többtámaszú híd típusára, a felszerkezet típusára, keresztmetszeti kialakítására vonatkozóan a főágat és a mellékágat tekintve is az előzetes mérnöki vizsgálatok alapján 700 m (hídfők belső falfelületétől mérve) fesztávolságú teljes összhosszban.

2. Kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése

A tervezési területen belül változatok kidolgozása szükséges a kapcsolódó közlekedési hálózat nyomvonalára, ide értve a mikromobilitási, közösségi közlekedési és közúti kapcsolatokat.

A nyomvonalon létesítendő csomópontok kialakítására több változatot kell bemutatni.

Nem városi autópálya kialakítása a cél, hanem egy városi szövetbe jól illeszkedő új gyűjtő-elosztó körút létesítése.

Általános elvárások

Ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Ajánlattevő kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezik-e legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TKö, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (Igen/ Nem) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Rendelkezik-e legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TK, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (Igen / Nem) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. Rendelkezik-e legalább 1 fő érvényes rehabilitációs környezettervező szakmérnök, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (Igen /Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Németh Zsuzsanna Eszter / Tornyai Krisztián lajstromszám: 01033/01234

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott 1 hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért az ajánlattételi határidő lejártát követően.

1. Értékelési szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) / 50

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés hatálya alá tartozik.

Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

SZ.1. A Kbt. 65.§(1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérővalamennyi részre elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelésiszempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz közlekedési létesítménytervezés és/vagy hídtervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve)

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, abban az esetben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdés szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából származó (azaz közlekedési létesítménytervezés és/vagy hídtervezés) összesen 45 000 000,- Ft összeget elérő nettó árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.

AT-nek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. AT-nek ajánlatában az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkoznia kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólag, az erre felkért AT részéről.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:

M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott formában.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. -ban foglaltakra.

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,

— a korábbi szolgáltatásmennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK hivatkozik a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjára.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (5) bekezdésre.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével (M.2.1. és M.2.2.)- akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia),

— a képzettséget és/vagy végzettség igazoló dokumentumok.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Amennyiben a bevonásra kerülő szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban feltüntetni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, kamarai tagsági azonosítószámát, valamint a jogosultság meglétének ellenőrzésére szolgáló elektronikus adatbázis elérésének útvonalát. Ebben az esetben a szakember képzettségét és/vagy végzettségét igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges.

— A szakembereknek nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtania ajánlata részeként.

Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő

A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36) hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább egy darab, legalább

M.1.1: 1 km belterületi meglévő közút felújítására vagy új belterületi út létesítésére vonatkozó út- és forgalomtechnikai engedélyezési és/vagy tanulmány terv készítése tárgyú referenciával. Az alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referenciamunkával igazolható.

M.1.2: 1 db legalább min. 300 m fesztávolságú teljes hosszúságú (hídfők belső falfelületétől mérve), többtámaszú híd engedélyezési és/vagy tanulmány terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával. Az alkalmassági követelmény legfeljebb 1 referenciamunkával igazolható.

Az ajánlatkérő az M1 alkalmassági feltételekkel kapcsolatban felhívja arra a figyelmet, hogy egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető.

M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi személyi állománnyal:

M.2.1: 2 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (közlekedés-építőmérnök), vagy KÉ-KK (közlekedésmérnök) vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel, akik legalább 5 éves (60 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkeznek belterületi közút és csomópont útépítési és forgalomtechnikai terveinek elkészítése terén.

M.2.2: 2 fő, felsőfokú építőmérnöki végzettségű szakemberrel, akik hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezői szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akik közül legalább 1 fő szakember hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezői területen szerzett szakmai gyakorlata el kell, hogy érje a 7 évet (84 hónapot).

Az ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja: A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolására is besorolható, azonban legalább 3 fő szakember bemutatása kötelező az ajánlatban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke: 1 % / naptári nap, maximuma: a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-a)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: nettó ajánlati ár 30 %-a)

— Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke: a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj 20 %-a)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jótállás (időtartama: 36 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

AK nem biztosít előleget.

— AK 1 rész és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget a szerződéstervezetben foglaltak szerint,

— A kifizetés pénzneme: HUF

AK hivatkozik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., és a Kbt. 135. § (1); (5)-(7) bek.re.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/01/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/01/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

A bontás az EKR-ben történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek. tartalmazza.

2. Ponthatárok: 0-100. AK a KH útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-4. részszempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

3. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- Ft A befizetés helye: CIB Bank Zrt. 10700024-67032082-51900001

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Kbt. 41/A. §(2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

4. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

— Felolvasólap,

— Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

— Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja

— Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja,

— Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint,

— AT tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozat tekintetében is,

— A Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!),

— A Kbt.65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!),

— Nyilatkozat üzleti titokról,

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

— EEKD (AT és Kapacitást biztosító szervezet tekintetében)

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

— az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő szakembereket bemutató dokumentum (felolvasólap melléklete - szakmai ajánlat),

— P.1. alk. min. köv. vonatkozásában benyújtott nyilatkozat

— M.1. alk. min. köv. vonatkozásában benyújtott nyilatkozat

— M.2. alk. min. köv. vonatkozásában benyújtott nyilatkozat

— Felelősségbiztosítás vonatkozásában benyújtott nyilatkozat

6. AK biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kieg. tájékoztatás kérés lehetőségét. AK konzultációt nem tart.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

8. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

10. A P.1., M.1-M.2. pontban előírt feltétel és igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

12. AK legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. A nyertes ATnak a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. § -a alapján a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 10 000 000 Ft/év és 5 000 000 Ft/ káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie (azaz felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a már meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

14. AK rögzíti, hogy a 2.,3 és 4. értékelési Rsz. tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek vonatkozásában benyújtott (felolvasólap melléklete) dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.

15. ATnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.

16. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz. dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

17. Részajánlattétel kizárásának indoka: A térségi városszövet, így a híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat, a közterületek egyetlen egységet alkotnak, jelen tanulmánytervezési feladatban külön-külön nem értelmezhetők. A híd tervezett kialakítása hatással van a kapcsolódó utakra, valamint közterületekre, illetve ez fordítva is igaz. A tanulmányterv az egész térség együttműködését, egymásra hatását hivatott vizsgálni. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, amelyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

18. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81.§ (4)–(5) bekezdésének alkalmazására.

19. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatói okirat.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatás módosítására irányuló igény el nem fogadását (2022. május 31. napjáig történő meghosszabbítását), vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító támogatói okirat mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Támogatói Okirat nem áll rendelkezésre 2021. március 31. napjáig és így a Szerződés nem lép hatályba, úgy arra a Szerződés – az abban foglalt feltételekkel – megszűnik.

20. A felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett 365 kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért!

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2020