We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 588447-2021

18/11/2021    S224

Romania-Pitești: Refuse and waste related services

2021/S 224-588447

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SERVSAL ARGES
National registration number: 25724084
Postal address: Strada: PIATA VASILE MILEA, nr. 1
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110053
Country: Romania
Contact person: GABRIEL MOICEANU
E-mail: servsalarges@gmail.com
Telephone: +40 248210808
Fax: +40 248210808
Internet address(es):
Main address: www.selectam.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100012680
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: A.D.I
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș

Reference number: 03
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Contractul va include următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activitităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pe bază de contract de prestări-servicii și transportul acestora la CMID Pitești.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 423 039 915.41 RON
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Zona centrală Argeș: orașele Ștefănești, Mioveni și Topoloveni și comunele: Albota, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Oarja, Poiana Lacului, Rătești, Săpata, Vedea, Bascov, Băbana, Budeasa, Cocu, Cotmeana, Cuca, Drăganu, Mălureni, Micești, Ciomăgești, Merișani, Morărești, Uda și Mărăcineni, Bălilesti, Coșesti, Davidești, Dârmănești, Hârtiești, Vulturești, Mihăești, Stâlpeni, Țițești, Beleți-Negrești, Bogați, Boțești, Călinești, Dobrești, Leordeni și Priboieni.

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea estimată totală a întregului contract este de aproximativ 423.039.915,41 lei fără TVA , pentru o cantitate totală colectată și transportată la CMID Pitești de aprox. 57.332,84 to/an de la populație, operatori economici și instituții publice, rezultând un tarif maximal compus de: 601 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 625 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 650 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 675 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 702 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 731 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 760lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 790 lei/to fără TVA pentru anul 2029.

Valoarea totală a contractului are în vedere și procentul de acoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile municipale de către organismele care implementează răspunderea extinsă a producătorului și care nu se includ în tariful maximal compus de: 601 lei/to fără TVA pentru anul 2022, 625 lei/to fără TVA pentru anul 2023, 650 lei/to fără TVA pentru anul 2024, 675 lei/to fără TVA pentru anul 2025, 702 lei/to fără TVA pentru anul 2026, 731 lei/to fără TVA pentru anul 2027, 760lei/to fără TVA pentru anul 2028 și 790 lei/to fără TVA pentru anul 2029.

Valoarea redevenței pe care operatorul o va plăti ADI Servsal Argeș este de 1.224.997 lei/an pentru activitatea de colectare și transport, aceasta fiind stabilită ca sumă fixă.

Tarifele ofertate pentru activitățile de colectare și transport deșeuri vor avea în vedere și o taxă de administrare pentru acoperirea costurilor de funcționare în valoare de 75.000 euro pe an ( echivalentul în lei, calculată la cursul BNR de la data facturării) care se va achita lunar către A.D.I. Servsal în contul special precizat pe factură, de Autoritatea Contractantă.

Tariful ofertat pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale nu poate fi mai mare decât tariful maximal compus de: 601 lei/to fără TVA minus tariful de depozitare al operatorului CMID Pitești de: 83,06 lei/to fără TVA, la care se adaugă contribuția pentru economia circulară sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconforme.

Ofertele care vor conține tarife care, în urma calculării tarifului maximal compus, vor depăși acest tarif, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Formula după care se calculează tariful compus al serviciului de salubrizare este:

Tc = (0,5% x TSt) + (4,5% x TP/M) + (3% x TH/C) + (37% x TRez) + (30% x TBio),

unde:

Tc= tarif compus

Th/c = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de hârtie/carton

Tp/m = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de plastic/metal

Ts =tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de sticlă

Tbio = tariful ofertat pentru colectare deșeuri biodegradabile care include tariful de compostare al operatorului CMID Pitești de: 41,53 lei/to fără TVA

Trez = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reziduale care include tariful de depozitare al operatorului CMID Pitești de: 83,06 lei/to fără TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară)

Tarifele mentionate nu includ TVA.

Costurile de gestionare pentru pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale se acoperă exclusiv de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului fără impunerea de costuri în sarcina utilizatorilor serviciului, această componentă de cost nu intră în calculul tarifului maximal compus al serviciului, urmând a fi acoperită în baza protocoalelor/contractelor de colaborare încheiate de către ADI Servsal Argeș cu OIREP-urile.

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Criteriul nr.2: Măsuri pentru creşterea cotelor de reciclare şi îndeplinire a indicatorilor de performanță
  • Criterion: Criteriul nr.1: Norma de poluare autospecialelor utilizate de ofertant pentru colectarea deșeurilor municipale(EURO)
  • Criterion: Pretul ofertei
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 96
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI Servsal Argeș, în cuantum este de 2% din valoarea contractului.

Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

Cerinta 1 – Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se vor prezenta următoarele documente:

• Declarații pe propria răspundere (Formular nr. 3, Formular nr. 4, Formular nr. 5). Aceste declarații vor fi completate atât de ofertant, cât și de subcontractant și de terțul susținător declarați în ofertă. Nedepunerea declarației de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Se vor atașa în mod obligatoriu, dacă este cazul, Acordul De Asociere (Formular nr. 7) în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, Acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 8C) cu subcontractantul/sucontractanții desemnați și/sau ANGAJAMENT (Formular nr. 6) privind susținerea tehnică – experiența similară a ofertantului/grupului de operatori economici.

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la termenul limită de depune a ofertei pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

• cazierul judiciar și fiscal al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv din care să reiasă că ofertantul nu se află în situațiile prevăzute de art.79 din Legea nr.100/2016, valabile la termenul limită de depune a ofertei;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2) și art.84 din Legea nr. 100/2016,

• alte documente edificatoare, după caz.

Ofertanții străini vor prezenta orice documente edificatoare echivalente, eliberate de autorități competente din țara de origine sau din țara în care ofertantul este stabilit, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței nr.1. În conformitate cu prevedrile art.82 alin.4 din Legea nr.100/2016, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 79-81, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Cerinta 2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea 100/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va depune Declarație pe propria răspundere (Formular nr. 2) în original și semnată cu semnătură olografă.

Această declarație va fi completată atât de ofertant, ofertant asociat, cât și de subcontractant și de terțul susținător (dacă este cazul). Nedepunerea declarației de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Cerința nr.1.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se vor depune:

A. Persoane juridice/fizice române: ofertantul va prezenta certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate, denumirea completă, sediul, persoanele autorizate/administratorii; informațiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/actuale la termenul limită de depunere a ofertelor.

B. Persoanele juridice/fizice străine : Ofertantul trebuie să prezinte documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Se vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale acestor documente .

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Cerința nr.1Bonitate/acces la resurseOfertantul trebuie să demonstreze că, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru 3 luni de derulare a contractului de delegare, în valoare de: 11.485.678 lei

Cerința nr.2: Valoarea medie a cifrei de afaceriValoarea medie a cifrei de afaceri a ofertantului (care poate fi unic, în asociere, parteneriat) pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile, trebuie să fie echivalentul a cel puțin 45.000.000 lei/an.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va depune: Scrisoare din partea băncilor/ societăți finanțatoare sau alte documente echivalente prin care ofertantul atestă că deține accesul la o finanțare corespunzătoare pentru 3 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilitatii de acces la resurse financiare necesare derularii contractului pentru primele 3 luni, ofertantul/candidatul poate utiliza, dar fără a se limita, următoarele opțiuni: resurse reale negrevate de datorii care vor fi exclusiv folosite pentru derularea contractului, linii de credit confirmate de bănci, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul.Disponibilitatea de susținere a contractului, indiferent sub ce formă este dovedită, va trebui să conțină denumirea contractului, suma și perioada solicitată

Ofertanții persoane juridice române vor depune bilanțul anual pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile, iar persoanele juridice străine, în situația în care în țara de rezidență nu se prevede conform legislației în vigoare un astfel de document, vor prezenta orice documente edificatoare echivalente.NOTĂ:în cazul în care un grup de operatori economici depun oferta comună, atunci îndeplinirea cerinței 2 privind capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzător. Conform art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016 în situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacității economice și financiare, acesta trebuie să completeze un angajament ferm.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Experiență similară. Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat si dus la bun sfarsit, în ultimii 3 ani servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a fi atribuit, care includ cel puțin activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale cumulate în valoare de minim 135.000.000 lei.

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului:a) Manager de contract: absolvent de facultate cu licență, cu experiență prin participarea în cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare ca manager/poziție similară în managementul deșeurilor, tratare/eliminare deșeuri sau colectare separată și transport separat Deșeuri sau într-o poziție echivalentă sau Absolvent de liceu cu bacalaureat, cu miniumum 5 ani în domeniul managementului deșeurilor, din care cel puțin un an experiență similară în tratare/eliminare deșeuri sau colectare separată și transport separat Deșeuri sau într-o poziție echivalentă; Certificare de absolvire curs în domeniul Managementul deșeurilor (incluzând Deseurile periculoase) b)Responsabil calitate și mediu - 1 persoană cu studii superioare, cu instruire privind cerințele ISO 9001 si ISO 14001 și gestionarea deșeurilor (conform OUG nr.92/2021) și cu experiență în domeniul protecției mediului sau a gestionării deșeurilor sau calitate și mediu; funcția poate fi cumulată și din 2 persoane care trebuie fiecare să îndeplinească cerințele menționate, în funcție de postul ocupat (specialist calitate, respectiv specialist mediu).c) Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii – 1 persoană cu studii liceale (cel puțin), cu instruire în domeniul securității și sănătății în muncă conform legislatiei în domeniu, cu exeperiență în domeniu SSM.Ofertantul este liber să propună și alte persoane pe care le consideră necesare pentru realizarea contractului.După atribuirea contractului, nicio persoană nominalizată în ofertă nu va putea fi înlocuită fără acceptul scris al autorității contractante.Acordul entității contractante pentru modificarea propusă, va fi condiționat de pregătirea profesională și calificarea persoanei propuse, care trebuie să corespundă cerințelor pe baza cărora au fost evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea tuturor documentelor solicitate la aceasta secțiune. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerința minimă privind capacitatea tehnică și profesională poate fi indeplinită prin cumul, iar formularele și documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii.

SubcontractareOfertanții vor preciza în ofertă categoriile de servicii din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți și datele de identificare ale subcontractanților propuși.Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții

Terț susținătorCapacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de către o altă persoană, în conformitate cu art.76 din Legea nr.100/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/ documente/ recomandari/procese verbale de recepție parțiale/ finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă prestarea serviciilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitățile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.Serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte servicii efectiv prestate în perioada menționată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, complexitatea, volumul și valoarea acestora), după caz, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare nominalizata rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente.Note:În cazul în care un grup de operatori economici depun ofertă comună, atunci îndeplinirea cerinței privind experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Operatorii economici care se bazează pe capacitățile unor terti susținători se va prezenta și angajamentul ferm (Formularul 6).

Demonstrarea capacității profesionale se realizeaza prin depunerea Formularului 13.Documentele solicitate pentru susținerea cerinței: se vor prezenta următoarele documente:-Curriculum Vitae în original, semnat și datat;- Copii ale diplomelor de studii obținute, menționate în CV;-Oricare dintre documentele suport relevante: fișa de post, recomandări, contracte de colaborare/de prestări servicii/contracte de muncă/ Revisal sau orice alte documente similare; -Declarația de disponibilitate în original a persoanei de specialitate propusă pentru îndeplinirea contractului (în cazul în care ofertantul nu are angajată acestă persoană), semnată și datată.

Ofertanții vor completa și depune :- categoriile de servicii din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, Formular nr.8A ;-Lista subcontractanților – Formular nr.8B-Acordul de Subcontractare - Formularul 8C.-documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv, în copii conforme cu originalul. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care urmează să le îndeplinească efectiv. De asemenea, Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere prevăzute la art.43-44 și art.78-81 din Legea nr.100/2016. Subcontractanții vor prezenta Formularele nr.2, 3, 4 și 5.Operatorii economici străini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite de traducerea autorizată în limba română.Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții.

Ofertantul va depune Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului – Formular nr.6 în original, semnat cu semnătură olografă.Prin angajament terțul/terții se obligă să sprijine ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pentru care a acordat susținerea, descriind modul concret în care va interveni în implementarea contractului de concesiune, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia. Autoritatea contractantă respinge terțul propus, dacă acesta nu îndeplinește criteriile privind capacitatea, sau se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art.43-44 și art.78-81 din Legea nr.100/2016. Terțul/terții vor prezenta Formularele nr.2, 3, 4 și 5. Dacă terţul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul susţinător.Operatorii economici străini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al notificării prealabile/contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ADI Servsal Argeș
Postal address: Str. Vasile Milea, Nr. 1, Et. 4, Cam. 162, Cam. 145, Pitești
Town: Pitesti
Postal code: 110053
Country: Romania
E-mail: servsalarges@gmail.com
Telephone: +40 248210808
Fax: +40 248210808
Internet address: www.selectam.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/11/2021