Services - 58852-2018

08/02/2018    S27    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Pleven: Structural engineering consultancy services

2018/S 027-058852

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Pleven
000413974
pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Pleven
5800
Bulgaria
Contact person: Kameliya Gornenska
Telephone: +359 64881273
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
Fax: +359 64822414
NUTS code: BG314

Internet address(es):

Main address: http://www.pleven.bg.

Address of the buyer profile: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=9bdcdf76-c1b2-4be8-a133-77cc6e47b846
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Община Плевен, Център за администратвино обслужване на граждани
000413974
пл. „Възраждане“ № 4
Плевен
5800
Bulgaria
Contact person: Людмила Иванова
Telephone: +359 64822414
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
Fax: +359 64822414
NUTS code: BG314

Internet address(es):

Main address: www.pleven.bg

Address of the buyer profile: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обекти, включени в проект: „Интегриран воден цикъл Плевен — Долна Митрополия“

Reference number: ОП-16
II.1.2)Main CPV code
71312000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Дейности, свързани с оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч. и на част „Конструктивна“, упражняването на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение, изготвянето на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., както и контролиране, отчитане и удостоверяването вида, количествата и стойността на извършените СМР. Подробното описание на предмета на поръчката е дадено в раздел I „Техническа спецификация“ от документацията.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 624 716.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на обект: Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Пл

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314
Main site or place of performance:

Територията на с. Ясен, община Плевен.

II.2.4)Description of the procurement:

Дейности, свързани с оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч. и на част „Конструктивна“, упражняването на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение, изготвянето на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., както и контролиране, отчитане и удостоверяването вида, количествата и стойността на извършените СМР на обекта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400 816.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г. за проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, сключен по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на обект: Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, общин

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314
Main site or place of performance:

Територията на с. Буковлък, община Плевен.

II.2.4)Description of the procurement:

Дейности, свързани с оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч. и на част „Конструктивна“, упражняването на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение, изготвянето на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., както и контролиране, отчитане и удостоверяването вида, количествата и стойността на извършените СМР на обекта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 223 900.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г. за проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, сключен по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да бъдат вписани в Регистъра на консултантите към Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и да притежават Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът, в това число лицето от екипа му, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на валидността на офертата, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на валидност на офертата.

В случай че участникът ще използва капацитета на „трети лица“, същите трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

За ОП 1 и 2:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: изготвяне на Комплексния доклад за оценка съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство на поне един проект за реконструкция и/или изграждане на минимум 20 км селищна ВиК мрежа.

2. Екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: изготвяне на Комплексния доклад за оценка съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство на поне един проект за реконструкция и/или изграждане на минимум 20 км селищна ВиК мрежа.

2. Екип: ръководител на екипа: с придобита образователна степен „магистър“, „ВиК“, „ХМС“, „ХТС“ или еквивалентна специалност. Да е бил ръководител на екип за изпълнение на дейности по извършване оценяване на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителство на поне един проект за реконструкция и/или изграждане на минимум 20 км селищна ВиК мрежа и следните специалисти/експерти:

1) строителен инженер — технически контрол по част „Конструкции“ — с придобита образователна степен „магистър“, Промишлено и гражданско строителство, Технология и механизация на строителството или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалентно; пълна проектантска правоспособност технически контрол по част „Конструкции“ или еквивалентна;

2) строителен инженер „ВиК“ — с придобита образователна степен „магистър“, „ВиК“ или еквивалентно;

3) експерт „Геодезист“ — с образователна степен „магистър“, специалност „Геодезия“ или еквивалентна специалност;

4) експерт „Пътно строителство“ — с образователна степен „магистър“, специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна специалност;

5) експерт „Пожарна безопасност“ — с придобита образователна степен „магистър“ в областта на пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението или еквивалентно;

6) координатор по безопасност и здраве трябва да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.;

7) експерт „Управление на строителните отпадъци“ — да е завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент;

8) юрист с придобита образователна степен „магистър“, „Право“ или еквивалентно.

Всеки експерт да има опит в извършване оценяване на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор по време на строителство на поне един проект за реконструкция и/или изграждане на минимум 20 км селищна ВиК мрежа.

1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

2. При участие за повече от една обособена позиция участникът трябва да предложи различни екипи за изпълнението им.

3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Цената за изпълнение на Договора ще бъде платена на части, както следва:

— първо междинно плащане: заплаща се цената за изготвяне на Доклада за оценка на съответствието след издаване на Разрешение за строеж и в 30-дневен срок от представяне на данъчна фактура от изпълнителя,

— второ междинно плащане: представляващо 30 % (тридесет процента) от цената за упражняване на СН, платима след достигане на минимум 35 % от стойността на строителните работи и в 30-дневен срок от представяне на данъчна фактура от изпълнителя,

— трето междинно плащане: представляващо 30 % (тридесет процента) от цената за упражняване на СН, платима след достигане на минимум 70 % от стойността на строителните работи и в 30-дневен срок от представяне на данъчна фактура от изпълнителя,

— четвърто междинно плащане: представляващо 20 % (двадесет процента) от цената за упражняване на СН, платима след издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, Приложение 15, продължава в раздел „Допълнителна инфор“.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/03/2018
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/03/2018
Local time: 11:00
Place:

Сградата на Община Плевен- гр.Плевен, пл.Възраждане №2, Заседателна зала на трети етаж.

Information about authorised persons and opening procedure:

При отваряне на офертите се провежда публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължава от III.2.2.

— окончателно плащане: окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на подписан Протокол за установяване годността за ползване на строежа приложение № 16 към чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя с отразени санкции и неустойки (ако има такива).

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Специфични национални основания за отстраняване:

1. Осъждания за престъпления по чл.чл. 172, 194—208, 213а—217, 219—252, 254а—260 и 352—353е от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира (изпише текстово липсата или наличието на горните основания) в част III, раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ отсъствие за присъди по чл. чл. 172, 194—208, 213а—217, 219—252, 254а—260 и 352—353е от НК.

2. Налице е забраната предвидена в чл. 101, ал. 8 от ЗОП, както следва: „Чл. 101, ал. 8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта“. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира /изпише текстово/ в част III, раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата или наличието на горното основание.

3. Налице е някоя от следните забрани при участие в обединение, предвидени в чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП, както следва: „Чл. 101, ал. 9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. Чл. 101, л. 10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение“. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при участие на обединение участникът следва да декларира /изпише текстово/ в част III, раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата или наличието на горните основания.

Други основания за отстраняване от участие:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

5. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената в обявлението от Възложителя.

6. участник, който след покана от Възложителя не удължи в определен срок валидността на офертата си.

7. участник, на който пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ /ценовото предложение/ е незапечатан или прозрачен.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/02/2018